"zwiększenie wartości" - angielskie tłumaczenie

PL

"zwiększenie wartości" po angielsku

PL zwiększenie wartości
volume_up
{nijaki}

1. Prawo

zwiększenie wartości

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "zwiększenie wartości"

zwiększenie rzeczownik
zwiększyć czasownik
wartości rzeczownik
English
wartość rzeczownik

Przykłady użycia - "zwiększenie wartości" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNiezbyt często: zwiększenie wartości INR (ang. - International Normalized Ratio).
Increased International Normalised Ratio (INR) Not known: thrombocytopenia
PolishDziałanie CsA powodowało także zwiększenie wartości Cmax i tmax syrolimusa.
The effect of CsA was also reflected by increases in sirolimus Cmax and tmax.
PolishDzialanie CsA powodowało także zwiększenie wartości Cmax i tmax syrolimusa.
The effect of CsA was also reflected by increases in sirolimus Cmax and tmax.
PolishTygacil może powodować zwiększenie wartości niektórych parametrów oznaczanych w celu kontroli krzepliwości krwi.
Tygacil may prolong certain tests that measure how well your blood is clotting.
PolishZaburzenia krwi i układu chłonnego: zwiększenie wartości MCV, zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych.
Blood and lymphatic system disorders: increases in MCV, decreases in neutrophils.
PolishLiniowość Zwiększenie średniej wartości AUC jest liniowe i zależne od dawki w zakresie dawek terapeutycznych.
Linearity The increase in mean AUC is linear and dose proportional in the therapeutic range.
PolishPonadto, zgłaszano zwiększenie wartości współczynnika INR (ang.
Furthermore, increases in INR values have been reported when duloxetine was co-administered with warfarin.
PolishU pacjentów leczonych produktem leczniczym EXJADE obserwowano zwiększenie wartości oznaczeń w testach czynnościowych wątroby.
Liver function test elevations have been observed in patients treated with EXJADE.
PolishReakcje uczuleniowe oraz zwiększenie wartości wskaźników czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych).
Allergic reactions and an increase in markers of liver function (hepatic enzyme increase).
PolishCzęsto: zmiany wyników niektórych badań laboratoryjnych krwi (w tym zwiększenie wartości niektórych prób wątrobowych)
Common: alterations in some laboratory blood tests (including increased values of some liver tests)
Polishzakresu dawek 120 mg do 300 mg obserwuje się większe niż proporcjonalne zwiększenie wartości AUC dla febuksostatu.
For doses between 120 mg and 300 mg, a greater than dose proportional increase in AUC is observed for febuxostat.
PolishDo 240. tygodnia u 3 z 10 pacjentów stwierdzono przełom wirusologiczny (≥ 1 log10 zwiększenie powyżej najniższej wartości).
Through Week 240, 3 of the 10 patients experienced virologic breakthrough (≥ 1 log10 increase above nadir).
PolishObserwowano zwiększenie początkowych prawidłowych wartości mierzonych na czczo (< 5, 56 mmol/ l) do dużych wartości (≥7 mmol/ l).
Observed for fasting normal levels at baseline (< 5.56 mmol/ l) which increased to high (≥ 7 mmol/ l).
PolishDla zakresu dawek 120 mg do 300 mg obserwuje się większe niż proporcjonalne zwiększenie wartości AUC dla febuksostatu.
For doses between 120 mg and 300 mg, a greater than dose proportional increase in AUC is observed for febuxostat.
PolishObserwowano zwiększenie początkowych prawidłowych wartości mierzonych na czczo (< 5, 56 mmol/ l) do dużych wartości (≥7 mmol/ l).
4 Observed for fasting normal levels at baseline (< 5.56 mmol/ l) which increased to high (≥ 7 mmol/ l).
Polish4 Obserwowano zwiększenie początkowych prawidłowych wartości mierzonych na czczo (< 5, 56 mmol/ l) do dużych wartości (≥7 mmol/ l).
Observed for fasting normal levels at baseline (< 5.56 mmol/ l) which increased to high (≥ 7 mmol/ l).
PolishPodwojenie dawki daryfenacyny z 7, 5 mg na 15 mg spowodowało zwiększenie wartości pola pod krzywą (AUC) o 150 % w stanie równowagi.
Doubling the darifenacin dose from 7.5 mg to 15 mg result in a 150 % increase in steady-state exposure.
PolishDlatego ważne jest zagwarantowanie wykorzystania dostępnych środków wspólnotowych, zwiększenie ich efektywności i wartości dodanej.
It is therefore crucial to guarantee the use of available Community funds, increasing their effectiveness and added value.
PolishCelem przedmiotowego sprawozdania jest nie tylko zwiększenie wartości pracy wykonywanej przez kobiety, ale także poprawa jakości usług publicznych.
The aim of this report is not only to enhance the value of women's work but improve the quality of public services also.
PolishPojedyncza dawka syldenafilu 100 mg podana z produktem Thelin powodowała zwiększenie wartości Cmax i AUC∞ syldenafilu, odpowiednio o 18 % i 28 %.
A single dose of sildenafil 100 mg coadministered with Thelin increased Cmax and AUC∞ of sildenafil by 18 % and 28 %, respectively.