"zwiększenie się" - angielskie tłumaczenie

PL

"zwiększenie się" po angielsku

PL zwiększenie się
volume_up
{nijaki}

1. Prawo

zwiększenie się
volume_up
accretion {rzecz.} (wealth)

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "zwiększenie się"

zwiększenie rzeczownik
zwiększyć czasownik
się zaimek

Przykłady użycia - "zwiększenie się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWiększe od proporcjonalnego zwiększenie ekspozycji obserwuje się wraz ze zwiększaniem dawki.
Greater than proportional increase in exposure is observed with increasing dose.
PolishMoże okazać się konieczne zwiększenie dawki probenecydu lub sulfinpyrazonu.
Increase in dosage of probenecid or sulfinpyrazone may be necessary.
PolishProponuje się natomiast zwiększenie pomocy z 3,5 miliarda euro do blisko 4 miliardów euro!
Instead, an increase in assistance from EUR 3.5 billion to nearly EUR 4 billion is proposed!
PolishW porządku obrad szczytu UE-USA znajdzie się zwiększenie liczby miejsc pracy po obydwu stronach Atlantyku.
On the agenda of the EU-US summit will be increasing jobs on both sides of the Atlantic.
PolishWiększość obszarów, w których postuluje się zwiększenie, pokrywa się z obszarami największych nieprawidłowości.
Most of these increases coincide with the areas with the highest level of irregularities.
PolishZ drugiej strony, Parlament Europejski decyduje się na zwiększenie budżetu Unii Europejskiej na rok 2011.
The European Parliament, on the other hand, is opting to increase the European Union budget for 2011.
PolishJeśli wzrost cen i zwiększenie popytu będą się długo utrzymywały, będziemy musieli wrócić do tej kwestii.
If the price rise and increase in demand persist in the long term, then we should revisit this issue.
PolishOkazało się, że zwiększenie cen produktów mlecznych miało duży wpływ na konsumentów w Europie i poza nią.
Consumers in Europe and beyond have responded sensitively to the increase in prices of dairy products.
PolishZwiększenie ekspozycji nie wydaje się mieć znaczenia klinicznego.
Increase not thought to be clinically relevant.
PolishNa przykład proponuje się zwiększenie liczby pracowników obsługi grup politycznych o 53 stanowiska.
For example, it is proposed that personnel resources for the political groups should increase by 53 services.
PolishPrzedłużenie czasu wlewu i zwiększenie częstości podawania wiąże się ze zwiększeniem toksyczności gemcytabiny.
Prolongation of the infusion time and increased dosing frequency have been shown to increase toxicity.
PolishPo pierwsze, pragnę wymienić najważniejsze elementy składające się na zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności.
Firstly, let me mention the major elements as regards increased transparency and accountability.
PolishTymczasem planuje się zwiększenie budżetu aż o 3 %.
Instead of this, an increase of a good 3% is planned.
PolishWiemy, że niektórzy członkowie Rady nie zgadzają się na zwiększenie budżetu - byliśmy tego świadkami na tej sali.
We know that some members of the Council do not agree with increasing the budget - we have seen as much here.
PolishPreparat Onsior w tabletkach podawany raz na dobę powodował u psów i kotów zmniejszenie bólu i zwiększenie możliwości poruszania się.
Onsior tablets given once a day reduced pain and improved mobility in both cats and dogs.
PolishPo dokonaniu oceny wszystkich parametrów biochemicznych może okazać się konieczne zwiększenie dawki do 2 mg/ kg masy ciała/ dobę.
A dose of 2 mg/ kg body weight/ day may be needed based on the evaluation of all biochemical parameters.
PolishO ile zdecydowaliśmy się na zwiększenie linii budżetowej na badania, mamy tylko 50% tego, czego, jak zdecydowaliśmy, potrzebujemy.
When we decided to increase the budget line on research, we only got 50% of what we had decided we needed.
PolishPonadto należy zastanowić się, czy zwiększenie kwot mlecznych może mieć pozytywny wpływ na ceny producentów.
In addition, consideration should be given to whether an increase in milk quotas might have a positive impact on producer prices.
PolishJednocześnie sprzeciwiam się rozwiązaniom, które spowodują, że międzynarodowa "pomoc” przełoży się na zwiększenie zadłużenia Haiti.
I also oppose solutions which will bring about an increase in Haiti's debt as a result of international 'aid'.
PolishZwiększenie środków, jakiego domaga się Parlament, nie jest kaprysem, ale ma przynieść korzyści obywatelom Unii Europejskiej.
The increase that Parliament is requesting is not a whim but is designed to benefit the citizens of the European Union.