"zwiększać" - angielskie tłumaczenie

PL

"zwiększać" po angielsku

PL zwiększać
volume_up
[zwiększam|zwiększałbym] {czasownik niedokonany}

Oktreotyd/ lanreotyd mogą zmniejszać lub zwiększać zapotrzebowanie na insulinę.
Octreotide/ lanreotide may both decrease and increase insulin requirement.
Wcześniejsze leczenie antracyklinami może zwiększać ryzyko wydłużenia QT.
Previous treatment with anthracyclines may increase the risk of QT prolongation.
STOCRIN może zmniejszać lub zwiększać stężenie leku przeciwdrgawkowego we krwi.
STOCRIN can reduce or increase the amount of anticonvulsant in your blood.
zwiększać (też: podnosić, poprawiać, wzmacniać)
Środków, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia krwotoku, nie należy podawać jednocześnie z fondaparynuksem.
Agents that may enhance the risk of haemorrhage should not be administered concomitantly with lP
Przed rozpoczęciem leczenia desyrudyną należy zaprzestać podawania leków, które mogą zwiększać ryzyko krwawienia.
Any agent which may enhance the risk of haemorrhage should be discontinued prior to initiation of desirudin therapy.
Następujące leki mogą zwiększać hipoglikemizujące działanie nateglinidu: inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI).
The following agents may enhance the hypoglycaemic effect of nateglinide: angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEI).
Całkiem po prostu, musimy utrzymać i zwiększać udział energii atomowej - a mimo to wciąż nie będziemy robić wystarczająco dużo.
Quite simply, we must retain and advance the nuclear share - and we will still not be doing enough.
zwiększać
Oszczędzanie i zwiększanie tych zasobów jest naszą powinnością i jesteśmy za to odpowiedzialni.
It is our duty and responsibility to conserve and augment these reserves.
zwiększać (też: podnosić, podnieść, zwiększyć)
volume_up
to bump [bumped|bumped] {czas.} (increase)
zwiększać (też: podnosić, podnieść, zwiększyć)
volume_up
to bump up {czas.} (increase)
zwiększać (też: powiększać, powiększyć, zwiększyć)
volume_up
to compound [compounded|compounded] {czas.} (difficulty, offence, damage)
Nie jest tajemnicą, że przez dziesiątki lat do tytoniu dodawano substancje, takie jak nitrozoaminy będące związkami azotu, powodujące raka i zwiększające wchłanianie nikotyny.
It is not a secret that for decades some ingredients have been added to tobacco, such as nitrosamines, which are nitrogen compounds that cause cancer and an increased absorption of nicotine.
zwiększać (też: podwyższyć, podwyższać, zwiększyć)
volume_up
to put up {czas.} (increase)
zwiększać (też: obniżać, podnosić, osłabiać, opuszczać)
zwiększać (też: podnosić, nasilać)
Musi również przeciwdziałać zmianom klimatycznym i zwiększać swoje wysiłki badawcze w celu jak najlepszego skorzystania z szans, jakie oferują te badania.
It must also combat climate change and step up its research effort in order to make the best use of the opportunities that research can offer.
(RO) Mam nadzieję, że ukraińskie władze zwiększą wysiłki na rzecz współpracy zewnętrznej z Unią Europejską i dostosują się do europejskich standardów wywnętrz kraju.
(RO) I hope that the Ukrainian authorities will step up their efforts to cooperate externally with the European Union and to come into line with European standards internally.

Synonimy (polski) dla "zwiększać":

zwiększać

Przykłady użycia - "zwiększać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNie możemy zwiększać naszej konkurencyjności kosztem zdrowia i życia pracowników.
We cannot boost our competitiveness at the expense of the health and lives of workers.
PolishW zależności od objawów klinicznych dawkę standardową należy stopniowo zwiększać.
Depending on the clinical symptoms, the standard dosage should be gradually increased.
PolishBędzie on zwiększać atrakcyjność gospodarczą, szczególnie poprzez turystykę kulturalną.
It will stimulate economic attractiveness, particularly through cultural tourism.
PolishAntybiotyki z grupy chinolonów mogą zwiększać wrażliwość skóry na światło słoneczne
Quinolone antibiotics may make your skin become more sensitive to sunlight or UV light.
PolishDawkę powinno zwiększać się tylko wtedy, jeśli dawka wcześniejsza jest dobrze tolerowana.
The dose should be increased only if the previous lower dose is well tolerated.
PolishWłaśnie tych kategorii wydatków nie należy zwiększać w trakcie kryzysu.
Precisely these categories of expenses should not be increased during the crisis.
PolishJeśli zajdzie taka potrzeba, dawkę można stopniowo zwiększać, maksymalnie do 60 mg na dobę.
When appropriate the dosage can be gradually increased up to a maximum of 60 mg.
PolishChoroba wątroby może również zwiększać ryzyko wystąpienia tego stanu.
If you have liver disease you may also be more at risk of getting this condition.
PolishW zależności od objawów klinicznych dawkę standardową powinno się stopniowo zwiększać.
Depending on the clinical symptoms, the standard dosage should be gradually increased.
PolishDawkę należy zwiększać jedynie wówczas, gdy dawka 5 mg jest dobrze tolerowana.
The dose should only be increased if the 5 mg dose is well tolerated.
PolishPo zmniejszeniu nasilenia działań niepożądanych można ponownie stopniowo zwiększać dawkę.
If the undesirable effect abates, gradual up-titration can be re-instituted.
PolishNie zdołamy już dłużej zwiększać znaczenia Europy przy coraz mniejszym budżecie.
We can no longer carry on making more Europe with a smaller budget.
PolishZauważamy, że istnieje szereg potrzeb, jakie trzeba spełnić, aby dalej zwiększać mobilność.
We can see a number of needs that exist with a view to increasing mobility further.
PolishPicie soku grejpfrutowego może zwiększać stężenie leku TORISEL we krwi, dlatego należy
Angiotensin converting enzyme (ACE)-inhibitors used to treat high blood pressure or other
PolishJeśli nie zwiększono dawki w 2. cyklu, nie należy zwiększać jej w kolejnych cyklach.
If the dose was not escalated at Cycle 2, escalation should not be done in subsequent cycles.
PolishDawkę tę na ogół należy stopniowo zwiększać w odstępach jednotygodniowych (tj.
The dose should generally be titrated at weekly intervals (i. e.
PolishPowinniśmy zwiększać dochody i pozwolić ludziom zadecydować, co chcą zrobić z pieniędzmi.
You should be raising income and let people decide what they want to do with their money.
PolishDawkowanie należy zwiększać stopniowo w odstępach około 2 tygodni lub dłuższych.
Dosage increases can be made at intervals of 2 weeks or more.
PolishSzybkość wlewu można zwiększać stopniowo przy podawaniu kolejnych wlewów.
The infusion rate may be increased gradually with further infusions.
PolishDołączenie samego interferonu alfa lub w skojarzeniu z rybawiryną może zwiększać to ryzyko w tej
Adding treatment with alfa interferons alone or in combination with ribavirin may uc