"zwięźle" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o zwięzły
PL

"zwięźle" po angielsku

volume_up
zwięźle {przysł.}

PL zwięźle
volume_up
{przysłówek}

volume_up
briefly {przysł.}
Poruszył pan kwestię energetyczną, a ja bardzo zwięźle panu odpowiem.
You addressed the energy question and I shall reply to you very briefly.
Bardzo zwięźle: grupa PPE-DE uczyniła w tym sprawozdaniu ust.
Mr President, very briefly, the PPE-DE Group has made paragraph 4 a fundamental issue in this report.
Chciałabym zwięźle nawiązać do kilku punktów.
I wish briefly to pick out a couple of points.
zwięźle
volume_up
concisely {przysł.}
Paweł dość dobitnie i zwięźle objaśnia związek ogólnoludzki i braterstwo, zwracając się w pierwszym wieku naszej ery do Ateńczyków.
St Paul expounds on pan-human relation and brotherhood quite eloquently and concisely when addressing the Athenians in the first century.
Oczywiście brzmienie tekstu mogłoby być miejscami trochę bardziej zwięzłe i treściwe, ale powinniśmy uznać cały dokument za to, czym tak naprawdę jest, czyli za odpowiedź wstępną.
Certainly, the text could have been worded somewhat more concisely and succinctly at some points, but we should see the report for what it is - an interim answer.
volume_up
economically {przysł.}

Synonimy (polski) dla "zwięźle":

zwięźle

Przykłady użycia - "zwięźle" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishRównież postaram się mówić tak zwięźle, jak tylko potrafię.
Member of the Commission. - Mr President, I will also try to be as brief as I can.
Polishzwięzłe, jak dowcip, wiersz, magiczna sztuczka lub piosenka.
It's a very small form, like a joke, a poem, a magic trick or a song, very compact form.
PolishPrzewiduję, że moje uwagi dotyczące tych sprawozdań i wynikające z nich wnioski będą stosunkowo zwięzłe.
I expect my comments on the reports and their conclusions will be relatively brief.
PolishBardzo zwięźle przedstawię swoje stanowisko.
(ES) Madam President, I will explain my position succinctly.
PolishJest zwięzłe prawie aż do punktu w którym przestaje coś znaczyć, ale brzmi znajomo i prawdziwie.
It's pithy almost to the point of being meaningless, but it rings familiar and true, doesn't it?
PolishSpróbuję zwięźle odpowiedzieć na wiele spośród zadanych pytań.
I shall try to respond quickly to a large number of questions.
Polish"Jestem przeciwny Guantánamo ponieważ uważam, że jest to naruszenie praw człowieka” - powiedział zwięźle.
'I am against Guantánamo because I think it is a violation of human rights', he says crisply.
Polish(FR) Jest to temat, który niezwykle mnie interesuje, dlatego będę starał się mówić zwięźle.
This is a subject that interests me a great deal, so I will try to keep it brief.
PolishPrzedstawiłem zwięzłe i rzeczowe streszczenie priorytetów prezydencji czeskiej i ich realizacji.
I have presented a brief and matter-of-fact summary of the priorities of the Czech Presidency and their fulfilment.
PolishPrzytoczę teraz więcej szczegółów, choć postaram się mówić możliwie zwięźle z uwagi na ograniczenia czasowe.
I will now go into slightly more detail while still being as brief as possible given the time constraints.
PolishSprawozdanie jest kompleksowe, zwięzłe i na temat.
The report is comprehensible, concise and to the point.
PolishJest pan wzorem komisarza, ponieważ udzielane przez pana odpowiedzi są niezwykle konkretne, pomocne i zwięzłe.
Commissioner, you are a model Commissioner in that your answers are accurate, helpful and brief.
Polishkomisarz - Postaram się mówić zwięźle.
Member of the Commission. - I will try to be very brief.
PolishJednakże uważam, że zasady muszą być zwięzłe i należy na nie patrzeć z całościowej perspektywy.
However, I believe that the principles must be concise and that they must be viewed from the standpoint of the whole communication.
PolishDziękuję też, że mówił pan zwięźle.
Thank you, and thank you also for being concise.
PolishSprawozdanie jest jasne, zwięzłe i konkretne.
The report is clear, succinct and to the point.
PolishSprawozdanie jest jasne, zwięzłe i rzeczowe.
The report is clear, concise and to the point.
PolishTo bardzo dobrze, że Unia Europejska działa jednomyślnie, konkretnie i zwięźle, potępiając te straszliwe wydarzenia.
It is very good that the European Union is unanimous, concrete and concise in its condemnation of these horrible events.
PolishNa koniec poruszę dwie zwięzłe kwestie.
PolishMervyn King z Banku Anglii ujął to zwięźle, mówiąc: "potrzeba działania we wspólnym interesie jeszcze się nie narodziła”.
Mervyn King of the Bank of England put it succinctly when he said: 'The need to act in the collective interest has yet to emerge'.