"związać" - angielskie tłumaczenie

PL

"związać" po angielsku

volume_up
związać {czas. dk}

PL związać
volume_up
{czasownik dokonany}

1. ogólne

Aby związać alendronian należy podać mleko lub środek zobojętniający sok żołądkowy.
Milk or antacids should be given in order to bind alendronate.
Canst thou bind the cluster of the Pleiades, Or loose the bands of Orion?
Różnica jest związana ze zdolnością enzymu do wiązania ramiprylatu.
This difference is related to the saturable capacity of the enzyme to bind ramiprilat.
związać (też: wiązać, powiązać, łączyć)
Budujemy różne środowiska by to ułatwić, jednak ostatecznie, staramy się związać się z drugą osoba.
We can build all sorts of environments to make it a little bit easier, but ultimately, what we're trying to do is really connect with one other person.
Podczas tych obrad można poruszyć każdą kwestię związaną z przedmiotem obrad.
Anything connected with these debates can be addressed in these debates.
Obejmują one problemy związane z prawami własności intelektualnej oraz innowacyjnością.
These include the problems connected with intellectual property rights and innovation.
Oboje partnerów musi być ze sobą związanych przez długi czas, aby czerpać obustronne korzyści.
Both partners have to be joined together for a long period in order to achieve a win-win situation.
Szwajcaria niedługo dołączy do systemu, ale nawet przed przyłączeniem się odnotowała istotne sukcesy związane z dostępem do SIS.
Switzerland is now joining, and even before joining, it has reported significant successes due to access to the SIS.
Mówi się w nim o wielu sprawach związanych z Turcją, lecz z pewnością wynika z niego, że nie jest ona gotowa na przyłączenie się do Europy.
It shows that Turkey is many things, but it is certainly not ready to join Europe.
związać (też: sprząc)
związać (też: przywiązać)

2. budownictwo

związać (też: wiązać)
volume_up
to bond {czas.}
A ta córka Abrahamowa, którą był związał szatan oto już ośmnaście lat, zaż nie miała być rozwiązana od tej związki w dzień sabatu?
And ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan had bound, lo, [these] eighteen years, to have been loosed from this bond on the day of the sabbath?
Idea związana z pracą ludzką jest tym z czym my pracujemy tutaj i muszę wypracować więź z moimi projektantami kiedy tworzymy samochody BMW Musimy mieć wspólną bliskość, wspólną wizję.
The idea of people-work is what we work with here, and I have to make a bond with my designers when we're creating BMWs.
Matka związana z młodymi używa głosu do utrzymania kontaktu. ~~~ Dźwięk jest niezbędny.
And mother and young and closely bonded animals use calls to stay in touch with one another, so sound is really critical for their lives.
związać (też: wiązać)
volume_up
to truss {czas. przech.}
volume_up
to truss up {czas. przech.}

3. Chemia: "z czymś"

związać (też: wiązać)
volume_up
to combine {czas.} (with sth)
Zatem skupiamy się na kompleksowym bezpieczeństwie dostaw, celach natury technologicznej oraz celach związanych z naprawą gospodarczą Europy.
So we are looking at combined security of supply, technology objectives and also European recovery objectives.
Należy jednak rozważyć kontrolowanie toksyczności związanej ze stosowaniem metotreksatu w przypadku jednoczesnego podawania obydwu leków.
However, adequate monitoring for methotrexate-related toxicity should be considered when combining these two drugs.
Najbardziej skutecznym narzędziem w ograniczaniu szkód związanych ze spożywaniem alkoholu jest prawdziwa świadomość w połączeniu z egzekwowaniem.
The greatest tool of efficiency in decreasing alcohol-related harm is real awareness combined with enforcement.

Przykłady użycia - "związać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNie możemy związać rąk naszym eksporterom i jednocześnie oczekiwać od nich, by mieli przewagę nad swoimi konkurentami.
We cannot put our exporting companies into a straitjacket yet expect them to outperform their competitors.
PolishSerbia wskazała, że pragnie związać się z Unią Europejską, przedkładając w grudniu 2009 roku wniosek o członkostwo.
Serbia expressed its commitment to the European Union by its request for accession submitted in December 2009.
PolishNaszą pierwszą troską musi być wsparcie tych, którzy tracą pracę, i rodzin, którym trudno jest związać koniec z końcem.
Our first concern must be to stand by those who lose their jobs and families who have trouble making ends meet.
PolishCodziennie coraz więcej moich wyborców staje w obliczu sytuacji, w której niemal nie jest w stanie związać końca z końcem.
Mr President, every day more and more of my constituents find it nigh impossible to make ends meet.
PolishRzekła potem Dalila do Samsona: Otoś mię oszukał, i skłamałeś przede mną; teraz powiedz mi proszę, czem by cię związać?
And Delilah said unto Samson, Behold, thou hast mocked me, and told me lies: now tell me, I pray thee, wherewith thou mightest be bound.
PolishTedy hetman przybliżywszy się, pojmał go i kazał go dwoma łańcuchami związać, i wywiadywał się, kto by był i co by uczynił?
Then the chief captain came near, and laid hold on him, and commanded him to be bound with two chains; and inquired who he was, and what he had done.
PolishAby związać te kraje z UE w perspektywie długoterminowej, należy pobudzać rozwój ich gospodarek rynkowych i współpracę regionalną.
In order to tie these countries to the EU in the long term, the development of their market economies and regional cooperation must be fostered.
Polishzwiązać się z kimś
Polishzwiązać się z
PolishNa dole, u podstawy, znajdują się włókna optyczne, które przewodzą światło lepiej niż nasze, ale można je związać w węzeł; są niesamowicie elastyczne.
Down at the very base of it, there's fiber optics that work better than ours, actually, to move light, but you can tie them in a knot; they're incredibly flexible.
PolishJeśli nie przejawimy inicjatywy, że ktoś może związać nas z niewolnictwem tym, co kupujemy że ktoś może związać nas z niewolnictwem tym, co kupujemy i polityką naszego rządu.
If we don't take action, we just leave ourselves open to have someone else jerk the strings that tie us to slavery in the products we buy, and in our government policies.
PolishProszę związać ze sobą dwa wiszące sznurki" Więc studenci wzięli sznurek, przeciągnęli na drugą stronę ale nie mogli dosięgnąć do drugiego sznurka Cały czas nie mogli dosięgnąć.
Would you tie those two strings together?" ~~~ So they'd take one string and they'd pull it over here and they couldn't reach the other string. ~~~ Still can't reach it.
PolishI pomyśleć, że Unia Europejska jest gotowa do opracowania tego aktu prawnego dokładnie w momencie, gdy znajdujemy się w głębokiej recesji i gdy ludzie walczą, by związać koniec z końcem!
And to think that the European Union is prepared to pile this legislation on just at a time when we are in the depths of a recession and when people are struggling to make ends meet!
PolishMowa tu o wspólnej polityce imigracyjnej i azylowej i wiemy, że bez względu na kłamstwa, jakimi brytyjski rząd karmi obywateli, zamierza on w końcu związać Wielką Brytanię tą polityką.
This is about a common immigration and asylum policy and, however much the British Government may lie to the British people, we know that they intend that Britain should eventually be bound by it.