"zważywszy na to, że" - angielskie tłumaczenie

PL

"zważywszy na to, że" po angielsku

EN

PL zważywszy na to, że
volume_up

1. Prawo

zważywszy na to, że (też: mając na uwadze, że)
volume_up
whereas {spójn.}

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "zważywszy na to, że"

zważywszy spójnik
na przyimek
na zaimek
English
to przysłówek
English
to spójnik
English
to zaimek
że spójnik
English
ze przyimek
zważyć czasownik
English

Przykłady użycia - "zważywszy na to, że" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTo dziwne, że badania tego problemu cieszą się tak nikłym zainteresowaniem, zważywszy na to, że stawka jest ogromna.
You would think that it would be of some interest to try to find out more about this given that the stakes are so big, but it's a very neglected area.
PolishZważywszy na to, że owa mniejszość jest z natury ponadnarodowa, skuteczne podejście do kwestii praw Romów można zaprowadzić jedynie na szczeblu europejskim.
Given that this minority is inherently transnational, an effective approach on Roma's rights can only be handled at European level.
PolishJest to najbardziej potrzebna zmiana, zważywszy na to, że importerzy wybierają metodę, która zawsze pozwala im unikać płacenia dodatkowych ceł.
This is the most necessary change, bearing in mind that importers choose the method that, at any given time, allows them to avoid paying additional duties.
PolishZważywszy na to, że Unia Europejska nie osiągnęła jeszcze pełnej harmonizacji prawa, uważam za konieczne wprowadzanie wspomnianych zwolnień w trybie etapów pośrednich.
Given that the European Union has not yet achieved total harmonisation in the legal sector, I think it is necessary to build up to an exemption taking intermediate steps.
PolishPodchodzę do niego z perspektywy proeuropejskiej, zważywszy na to, że ten Parlament wielokrotnie przygotowywał sprawozdania i prowadził przesłuchania za pośrednictwem naszej Komisji Petycji.
I approach it from a pro-European perspective, where this Parliament has, time and time again, done reports and had hearings through our Petitions Committee.
PolishNie powinniśmy podejmować żadnych przedwczesnych i nieprzemyślanych kroków, zważywszy na to, że Chiny odgrywają ważną rolę w polityce światowej, a Tajwan nadal stanowi drażliwy temat.
Bearing in mind the fact that China plays an important role in global politics, and that Taiwan remains a 'sore point', we should not be taking premature and ill-considered steps.
PolishZważywszy na to, że zagrożonych jest wiele miejsc pracy, wolałabym udostępnić fundusze raczej na przekwalifikowanie dotkniętych pracowników, zamiast na kontynuację dotowania kopalń węgla.
Given that many jobs are at stake, I would prefer to see funding being made available for retraining the workers who are affected, rather than a continuation of the coal subsidies.