"zważywszy" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o zważyć
PL

"zważywszy" po angielsku

PL zważywszy
volume_up
{spójnik}

zważywszy
Zważywszy na okoliczności, wspaniale z tego wybrnęłaś.
I think you handled yourself really well today, considering everything.
Zważywszy, że takie wszechstronne rozwiązanie problemu Cypru nie zostało jeszcze osiągnięte;
Considering that it is, therefore, necessary to provide for the suspension of the application of the
Zważywszy, że w przypadku rozwiązania problemu Cypru zawieszenie to zostanie zniesione;
Considering that, in the event of a solution to the Cyprus problem, this suspension will be lifted;

Przykłady użycia - "zważywszy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishZważywszy na to, jak porozumienie to zostało przygotowane, sądzę, że będzie to możliwe.
In view of the way in which it was prepared, I believe that this will be possible.
PolishZważywszy na niepowodzenie strategii lizbońskiej, dziś nie widać takiego rezultatu.
This is not the situation we have at present, given the failure of the Lisbon Strategy.
PolishSprawa ta nie jest bez znaczenia, zważywszy na charakter regionu kaszmirskiego.
The matter is not insignificant given the nature of the Kashmir region.
PolishZważywszy szacowaną sumę 8,4 miliarda euro, daje to zysk w wysokości 620 milionów euro.
Given an estimated total of EUR 8.4 billion, that makes a profit of EUR 620 million.
PolishCzy mają państwo inną propozycję, zważywszy na ramy prawne, których musimy przestrzegać?
Do you have any other proposal based on the legal framework that we have to respect?
PolishJest to niewątpliwy sukces, zważywszy na początkowe opory Zgromadzenia Ogólnego.
This is a definite success, especially in view of the General Assembly's initial resistance.
PolishZważywszy na znaczenie Unii Europejskiej sugeruję, by trzymać się górnej granicy 18.
Given the importance of the European Union, I suggest that we should draw the line at 18.
PolishZważywszy na wspomniane problemy niestety nie możemy poprzeć tego wniosku.
Because of these drawbacks we unfortunately cannot support this proposal.
PolishZważywszy na obecne problemy z masową imigracją, to szalona propozycja.
Given the current problems with mass immigration, this is a crazy proposal.
PolishMoże nie jest to aż tak zaskakujące, zważywszy, że pochodzi od grupy Verts/ALE.
Perhaps it is not such a surprise, coming from the Verts/ALE Group.
PolishAle, szczerze mówiąc, zważywszy na okoliczności, wszystko to banały.
But, quite frankly, in these situations, it is all motherhood and apple pie.
PolishNaszym zdaniem, zważywszy na odpowiedzialność Komisji, należy tu zadać dwa pytania.
We feel that, in view of the Commission's responsibility, there are two questions to be asked.
PolishCzasami trudno to zauważyć, zważywszy na wymiar antyglobalistycznej retoryki w Europie.
You would not always realise that from the volume of European anti-globalisation rhetoric.
PolishUważam, że jest to uzasadnione, zważywszy na niesporny charakter przedmiotu tej rezolucji.
I believe that this is justified given the non-contradictory nature of its subject matter.
PolishJest to szczególnie istotne, zważywszy na rosnące zainteresowanie eksploatacją zasobów.
This is particularly important given the increasing interest in the exploitation of resources.
PolishCzy będzie korzystał z tej nowej władzy zważywszy, że są także problemy?
Will it enjoy this new power, given that there are also problems?
PolishZważywszy tło historyczne, moglibyśmy zapytać, dlaczego ten pierwszy krok był dość niezdecydowany.
Given the historical background, we could ask why the first step was somewhat halting.
PolishNie będzie to proste zadanie, zważywszy na krótki czas, jakim dysponujemy.
That will be no easy matter in the short time available to us.
PolishZważywszy na powyższe, nie widzę powodu, by głosować przeciwko uruchomieniu funduszu w tej sprawie.
Given this, I see no reason to vote against the mobilisation of the fund in this case.
PolishTo my będziemy musieli to zrobić, zważywszy na nasze doświadczenia historyczne.
We will have to do this with our historical experience.