"ZSRR" - angielskie tłumaczenie

PL

"ZSRR" po angielsku

volume_up
ZSRR {nazwa wł.} [skrót]
EN

PL ZSRR
volume_up
{nazwa własna} [skrót]

1. Geografia

ZSRR
volume_up
USSR {nazwa wł.} [skr.]
Dzisiejsza Rosja pod pewnymi względami przypomina stary ZSRR.
Today's Russia is reminiscent in some ways of the old USSR.
Do niedawna te historyczne fakty były w ogóle negowane przez ZSRR.
Until recently, these historical facts were completely denied by the USSR.
Odnotowałem porównanie z ZSRR za czasów Breżniewa.
I noted the comparison with the USSR of Brezhnev.

Przykłady użycia - "ZSRR" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishUSA i ZSRR walczyły o kontrolę nad moim krajem.
Between 1966 and 1990, the U.S. and Soviet interests fought for control over my country.
PolishNa Księżyc zaciągnął nas wyścig strachu pomiędzy USA i ZSRR.
It drove us to the moon. ~~~ We -- literally in fear -- with the Soviet Union raced to the moon.
Polish., po rozpadzie ZSRR.
Latvia regained independence from the Soviet Union in 1991.
PolishW czasach ZSRR był uważany za południową Syberię.
It was more considered South Siberia during the Soviet Union.
PolishEstonia, najbardziej wysunięty na północ spośród krajów bałtyckich, odzyskała niepodległość w 1991 r. po rozpadzie ZSRR.
Estonia, the most northerly of the Baltic states, regained its independence from the Soviet Union in 1991.
PolishTen ogromny kraj zamieszkiwany przez 46 milionów ludzi ma prawo szczycić się swoimi osiągnięciami demokratycznymi datującymi się od upadku ZSRR.
This huge country with a population of 46 million has a right to take pride in its democratic achievements since the collapse of the Soviet Union.
PolishPracujemy nad liberalizacją handlu i polityki wizowej, wspieramy środki sprzyjające tworzeniu zaufania, aby odbudować stosunki z wyodrębnionymi z ZSRR republikami.
We work on trade and visa liberalisation and we support confidence building measures to rebuild ties with the breakaway republics.
PolishInnymi słowy, kraje byłego ZSRR wymuszają działania, które nie są zgodne z relacjami pomiędzy UE i Rosją, co z kolei utrudnia współpracę strategiczną.
In other words, the post-Soviet countries are imposing an agenda that is unrepresentative of Russian-EU relations, which is in turn hindering strategic cooperation.
PolishJeżeli Rosja nie akceptuje europejskiego kierunku Ukrainy, to sama musi się z tym uporać, tak jak z utratą politycznego wpływu na kraje bloku ZSRR.
If Russia cannot accept Ukraine's political direction, it will have to get over it, as it got over the loss of political influence over the countries of the Soviet bloc.
PolishWreszcie, szczyt będzie okazją do zajęcia się kwestiami międzynarodowymi, takimi jak tzw. zamrożone konflikty na terenie byłego ZSRR, Bliski Wschód, Iran, Afganistan i inne.
Finally, the Summit will provide an opportunity to address international issues, such as frozen conflicts, the Middle East, Iran, Afghanistan and others.
PolishOdnosząca sukcesy Ukraina mogłaby stanowić pozytywny przykład dla wszystkich krajów w regionie i państw byłego ZSRR oraz pomóc wzmocnić demokrację w tym regionie.
A successful Ukraine could serve as a positive example for all the countries in the region and the states of the former Soviet Union, and help to reinforce democracy in the region.
PolishW tym miesiącu mija 70. rocznica masowych deportacji dokonanych przez władze ZSRR z krajów bałtyckich, terenów okupowanych od 1940 roku.
Ladies and gentlemen, this month sees the 70th anniversary of mass deportations carried out by the Soviet authorities from the Baltic States, which they had occupied since 1940.