"zrezygnować" - angielskie tłumaczenie

PL

"zrezygnować" po angielsku

PL zrezygnować
volume_up
{czasownik dokonany}

zrezygnować (też: abdykować, rezygnować, zrzekać się)
zrezygnować (też: przerwać, wycierać, zaniechać, zeskrobywać)
zrezygnować (też: zaniechać, rezygnować, tracić, stracić)
Indie i Chiny nie zrezygnują z postępu w imię panikarstwa klimatycznego.
India and China will not forego progress in the name of climate alarmism.
Jeżeli jednak mam postępować zgodnie z zasadą, iż powinniśmy zająć się niewymienionymi tu kwestiami, to muszę zrezygnować z rzeczy, których domaga się moje serce.
However, if I am to be consistent in the application of principle in that we need to bring on board that which is not covered, then I have to forego the very things that also my heart desires.
Dlatego zrezygnowałem tym razem z pokazania tej fotografii.
For that reason I have foregone the photographs.
zrezygnować (też: oddać, zaniechać, rezygnować, rzucić)
Jest to produkt, który je każdy człowiek na świecie i ciężko z niego zrezygnować.
This is the product that everyone in the world eats, that is so difficult to give up.
Nie możemy zrezygnować z tego celu, jaki przyjęliśmy dla Bałkanów Zachodnich.
We cannot give up on this objective for the Western Balkans.
Nie wolno nam zrezygnować z agendy dauhańskiej i musimy niebawem osiągnąć porozumienie.
We must not give up on Doha and must reach an agreement soon.
Unia Europejska zamierza odegrać ważną rolę w dalszym rozwoju tego regionu i nie może zrezygnować ze swej ważnej roli w przywróceniu pokoju w regionie.
The EU is going to play an important role in future developments in that region and it cannot renounce its important role in bringing peace to the region.
Niemożliwe jest po prostu podanie się, zrezygnowanie nie tylko z naszego europejskiego prawodawstwa, ale także z naszych wspólnych kryteriów, w oparciu o które negocjowaliśmy.
It is simply not possible to abandon, to renounce, not only our European legislation but also our common criteria, on the basis of which we have been negotiating.
zrezygnować (też: ustąpić, rezygnować)
Unia Europejska nie może zrezygnować ze swoich zasad na rzecz niebezpiecznych ubrań czy niebezpiecznych zabawek.
The European Union cannot resign itself to unsafe clothing or unsafe toys.
Cieszę się, że finalizujemy tę sprawę, gdyż osobiście czuję, że chciałabym już zrezygnować z funkcji "pani VIS”.
I am glad that we are putting this to bed as I personally feel that I wish to resign from being 'Mrs VIS' after this.
Poseł Häusling (reprezentujący Zielonych) zrezygnował z funkcji sprawozdawcy.
Häusling (Green) resigned as rapporteur.
zrezygnować (też: wycofać się)
zrezygnować (też: ustąpić)

Przykłady użycia - "zrezygnować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishCzy można zrezygnować z kar albo czy system kar jest systemem restrykcyjnym?
Is it possible to abandon penalties, or is the penalty system a restrictive system?
PolishMoim zdaniem powinno się zrezygnować z nakładania kary mniejszej niż 250 EUR.
I believe that a sanction of less than EUR 250 should not be imposed.
PolishNadszedł czas, by zrezygnować z uogólnień i przyjąć praktyczne środki.
It is time to leave the generalisations behind and adopt practical measures.
PolishW takim razie można równie dobrze w ogóle zrezygnować z zasady równości.
Then the principle of equality may as well be done away with completely.
PolishZ drugiej strony nie możemy zrezygnować z naszego poczucia odpowiedzialności.
On the other hand, we cannot abandon our sense of responsibility.
PolishPrzede wszystkim musimy zrezygnować z testów przeprowadzanych w ramach samokontroli.
Above all, we need to put a stop to the self-controlled tests.
PolishZa każdym razem, gdy dostajecie trochę bezpieczeństwa, musicie również z czegoś zrezygnować.
Every time you get some security, you're always trading off something.
PolishNatomiast w przypadku innych dóbr zakup można odłożyć lub w ogóle z niego zrezygnować.
In the case of other products, people may delay their decision to buy or even decide not to do so.
PolishW niektórych przypadkach możemy zupełnie zrezygnować z pracy ręcznej.
So in some cases, we can abolish totally the need for manual labor.
PolishW niektórych przypadkach trzeba było z nich zrezygnować na rzecz nijakich kompromisów.
In some cases they have been forced to give way to wishy-washy, colourless and insipid compromises.
PolishOczywiście nie możemy po prostu zrezygnować z jednego elementu i dodać inny.
Naturally, we cannot just drop one element and add another.
PolishJeżeli chcesz zrezygnować, to najlepszy czas, żeby zrobić to teraz.
If your mission is to quit, there's no better time than right now.
PolishNie mówię, że chcę zrezygnować z możliwości wyboru, ale wiele tych wyborów jest dosyć sztucznych.
I don't mean to say that I want no choice, but many of these choices are quite artificial."
PolishMusimy zrezygnować z zarzekania się, że uczynimy krok jedynie wtedy, kiedy zrobi go ktoś inny.
We must leave behind the urge to move only if somebody else does.
PolishNie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
We see no other alternative but to cancel our order for…
PolishMusiała również zrezygnować ze wspierania swoich kluczowych branż i pracowników w nich zatrudnionych.
It has also had to withdraw support from its vital industries and the people who work in them.
PolishChcemy zrezygnować z historycznych i indywidualnych wartości referencyjnych na rzecz płatności obszarowych.
We are seeking to move away from historical and individual references towards area-based premiums.
PolishChciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
We would like to cancel our order. The order number is...
PolishUdzielanie pomocy krajom rozwijającym się jest jednym z obowiązków, z których Unia Europejska nie może zrezygnować.
Providing aid to developing countries is one duty that the European Union must not abandon.
PolishJeśli macie z tym kłopoty, powinniście po prostu z niej zrezygnować!
If that troubles you, you should just leave!