PL zrealizować
volume_up
{czasownik dokonany}

1. ogólne

zrealizować (też: dokazywać, wykonać, uzyskać, osiągnąć)
Cel można zrealizować wyłącznie za sprawą połączenia rozmaitych środków.
Only a combination of different measures can ultimately achieve the goal.
Aby to zrealizować, musimy wprowadzić jednolite i ogólne wytyczne.
In order to achieve this, we must introduce uniform and global guidelines.
Powinniśmy iść za tym przykładem, a aby to zrealizować potrzebujemy ramowej dyrektywy.
That example should be followed and we need a framework directive to achieve that.
Mam nadzieję, że uda mi się to zrealizować.
So, I hope I can really accomplish that.
Można zrealizować zadanie ochrony klimatu, ale konieczne jest pilne podjęcie spójnych działań.
Climate protection can be accomplished, but the measures need to be swift and consistent.
To jest zadanie, które można zrealizować poprzez współpracę pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi.
This is a task which will be accomplished through cooperation between the Commission and Member States.
zrealizować (też: urzeczywistnić)
zrealizować (też: inkasować, realizować, zainkasować)
volume_up
to cash in {czas.} [Amer.] (cheque)
Ale kierownik był na tyle miły, że dał nam po czeku na dolara, ale moja matka nigdy nie pozwoliła nam ich zrealizować.
But the foreman was kind enough to give us each a check for a dollar, but my mother would never let us cash it.
zrealizować (też: sporządzić, przydzielić, dozować, dawać)
volume_up
to fulfil {czas.} [Bryt.]
Sukces Europy zależy od tego, w jaki sposób uda nam się je zrealizować.
The success of Europe depends on how we fulfil them.
Z 34 inicjatyw, jakie zapowiedzieliśmy na ten rok, na pewno uda się nam zrealizować 30.
So far this year, out of the 34 initiatives we promised for this year, we will definitely fulfil 30.
Mam szczerą nadzieję, że będziemy ostro walczyć i że możemy zrealizować to co tu dziś przyjęliśmy.
I sincerely hope that we fight hard and that we can fulfil what we have adopted here today.
volume_up
to fulfill {czas.} [Amer.]
W ten sposób udało mi się zrealizować jeden z długofalowych, osobistych celów w dziedzinie opieki zdrowotnej.
One of my lifelong personal goals in the area of healthcare has thus been fulfilled.
Ktoś mówił wczoraj o upokorzeniu, że porzucanie Afryki dla zrealizowania swojego potencjału odbiera godność.
A gentleman spoke yesterday about the indignity of us having to leave the continent so that we can fulfill our potential.
I rzeczywiście aspiracje te można zrealizować tylko i wyłącznie poprzez włączenie Bałkanów Zachodnich do UE i struktur euro-atlantyckich.
Indeed, these aspirations can only be fulfilled by integrating the Western Balkans into the EU and Euro-Atlantic structures.
Dziś udało nam się zrealizować tę reformę.
Today we have been able to realise this reform.
Chodzi tu o przywrócenie odpowiedniej równowagi pomiędzy aspektami, które będziemy musieli zrealizować w praktyce.
This is about restoring a fair balance between aspects that we will have to realise in practice.
Jest także konieczna refleksja budżetowa, jak zamierzamy zrealizować strategię Unia Europejska 2020.
Reflection on the budget is also essential, and on how we intend to realise the EU 2020 strategy.
zrealizować (też: wypełnić, wypełniać, zdawać, zdać)
Wiem, że wszyscy jesteśmy zapracowani, ale spokojnie, projekt można zrealizować podczas przerwy na lunch.
And I realize we're all busy people, so don't worry, you can do this on a lunch break.
Marzenie to chciałem zrealizować zakładając na głowę projektor. ~~~ W końcu nazywa się to hełmem wideo.
So, in order to realize this dream, I actually thought of putting a big-size projector on my head.
Wszystkie jednostki i wszystkie kultury posiadają ideały, których nie można zrealizować w rzeczywistości.
All individuals and all cultures have ideals that cannot possibly be realized in reality.

2. "coś"

zrealizować (też: wykonać, przebrnąć przez)

3. finanse

zrealizować (też: realizować)
volume_up
to negotiate {czas.} (cheque)

Przykłady użycia - "zrealizować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMusimy zrealizować zobowiązania podjęte w związku z milenijnymi celami rozwoju.
We must deliver on the commitments we have made to the Millennium Development Goals.
PolishW związku z tym należy pilnie znaleźć rozwiązania i zrealizować te projekty.
There is therefore an urgent need to find solutions and to get these implemented.
PolishCel ten można zrealizować wyłącznie przez sformułowanie i wdrożenie wspólnych przepisów.
This objective can only be reached by developing and implementing shared rules.
PolishJak dotąd nie sprecyzował pan, w jaki sposób zamierza zrealizować to zadanie.
So far you have not said precisely how you intend to set about this task.
PolishTraktat: ten priorytet udało się zrealizować w trakcie prezydencji portugalskiej.
The Treaty: this priority was achieved under the Portuguese Presidency.
PolishMoim zdaniem nie będziemy w stanie zrealizować zamierzeń strategii lizbońskiej.
In my opinion, we will not be able to comply with the Lisbon strategy.
PolishPojawiają się coraz wyraźniejsze sygnały, że nie uda się zrealizować tego projektu.
We are getting increasing indications that this project will not work.
PolishW przeciwnym razie Europa nie będzie w stanie zrealizować swoich celów polityki klimatycznej.
Otherwise Europe will not be in a position to meet its targets on climate policy.
PolishIstotne znaczenie ma dyskusja o tym, jak zrealizować milenijne cele rozwoju.
The discussion on how to meet the Millennium Development Goals is an important discussion.
PolishModlę się o to, ale nie jestem pewien, czy uda się zrealizować ten postulat.
I hope and I pray that we get that political stability, but I am not so sure that we will.
PolishPozostaje jednak pytanie, ile tak naprawdę możemy z niej zrealizować.
However, the question remains as to how much we can really implement this in detail.
PolishBez tego trudno będzie nam osiągnąć cele i zrealizować interesy w Azji Środkowej.
Without it the implementation of our goals and interests in Central Asia would be very difficult.
PolishJeżeli chcemy zrealizować nasze cele, to musimy oczywiście podejmować kombinację działań.
Of course, we shall have to take a combination of measures if we are to meet the targets.
PolishPotrzebne jest nam państwa poparcie, aby je pomyślnie zrealizować.
We need your support on these initiatives to bring them to a successful end.
PolishOptymistycznie uważam, że niedługo uda się nam zrealizować kilka kolejnych etapów procedury.
I am optimistic that we will shortly be able to do so the next stages of the procedure.
PolishPrezydent Obama nie jest jeszcze w stanie zrealizować swojej obietnicy wyborczej.
President Obama is not yet able to keep his election promise.
PolishWszystko to należy zrealizować w duchu kompromisu i solidarności.
All this needs to be achieved within a spirit of compromise and solidarity.
PolishCel ten można zrealizować jedynie poprzez korzystanie z rzeczywistych środków własnych.
This can be done only by having recourse to genuine own resources.
Polish- (EL) W strategii lizbońskiej wytyczono ambitne cele, lecz Europa nie zdołała ich zrealizować.
(EL) The Lisbon Strategy set high targets, but Europe did not manage to implement them.
PolishBędzie w stanie zwiększyć swoje potrzeby finansowe, aby zrealizować swoje nowe uprawnienia.
It will be able to revise upwards its financial needs in order to implement its new powers.