"zostawić" - angielskie tłumaczenie

PL

"zostawić" po angielsku

volume_up
zostawić {czas. dk}

PL zostawić
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

W ramach podsumowania chciałbym was zostawić z czterema wiadomościami.
So in conclusion, I'd like to leave you with actually four messages.
Często rodzice nie mogą po prosty się uczyć, ponieważ nie mają gdzie zostawić swoich dzieci.
Often parents cannot learn simply because they have nowhere to leave their children.
Bioróżnorodność Europy jest najcenniejszym dziedzictwem, jakie możemy zostawić przyszłym pokoleniom.
Europe's biodiversity is the most precious legacy which we can leave future generations.
zostawić (też: puszczać, puścić, uwolnić, uwalniać)
volume_up
to let {czas.}
Powinniśmy zostawić ten temat w spokoju.
We should let the subject rest.
Zostawimy to na razie, ten nasz rodzaj rekursywnego systemu obserwacji.
Let's leave that. ~~~ So that's this kind of recursive observation system.
Zostawmy w tyle oligarchów i ruszajmy w stronę demokratycznego państwa.
Let us leave the oligarchs behind us and move towards a democratic state.
I didn't dump her, she dumped me.
Możliwości tych brakuje jednak członkom strefy euro, gdyż zostawili oni we Frankfurcie wiele instrumentów, z których korzystali.
However, that is precisely what members of the euro area do not have, because they dumped a great many of the instruments they used to have in Frankfurt.
zostawić (też: wypuszczać, puścić, wydawać, wydać)
Tutaj na dole: „Zostawić, to prawdziwy film”, Rick Kay.
Down here at the bottom, "Keep, real movie," Rick Kay.
Proszę więc milczeć i zostawić politykę tym, którzy lepiej orientują się w sytuacji”.
So keep quiet and leave the politics to other people who have a better understanding of the situation'.
Keep, keep, keep."

2. "kogoś"

zostawić (też: porzucić, rzucić, odejść od)
volume_up
to walk out on {czas.} (sb)

Przykłady użycia - "zostawić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishI Mojżesz rzekł do nich: Jakże mogliście zostawić przy życiu wszystkie kobiety?
And Moses said unto them, 'Have you saved all the women alive?
PolishChodzi o to, czy należy tę kwestię ograniczyć, czy też zostawić do określenia na przyszłość.
The question is whether this is to be restricted or defined in future.
PolishŚrodowisko naturalne jest sprawą zbyt istotną, by można było ją zostawić wyłącznie w rękach lewicy.
The environment is altogether too important to be left to the Left.
PolishAż mamy ochotę uciec daleko, daleko stąd do odosobnionego schronienia i zostawić to wszystko za sobą.
And we feel like we have to get far, far away to a secluded retreat, leaving it all behind.
PolishChciałam go zostawić do świąt, ale, cóż, są twoje urodziny.
I was gonna save him for Christmas, but, well, it's your birthday.
PolishMożemy zostawić wszystkie projekty europejskie tym ludziom, na pastwę pana Ganleya i jego machinacji.
We can hand over the entire European project to these people, to Mr Ganley and his machinations.
PolishNie możemy zostawić Bangladeszu w takim momencie, musimy wysłać obserwatorów wyposażonych w szerokie kompetencje.
We cannot abandon Bangladesh at this stage. We must send observers with a broad remit.
PolishWszyscy angielscy producenci wina proszą, aby zostawić ich w spokoju i pozwolić im swobodnie konkurować.
All English wine-producers ask is to be left free to compete.
PolishMożemy je zasadzić i zostawić część z nich dla przyszłych pokoleń.
And we save some of those for the next generation.
PolishMimo to również w tej sprawie jestem przekonany, że najlepiej zostawić rozwiązanie tych zagadnień państwom członkowskim.
Here too, though, I am convinced that things are best left to the Member States to organise.
PolishTo zupełnie tak, jak zostawić ser pod opieką myszy.
It is like leaving cheese to be looked after by mice.
PolishZasada pomocniczości oznacza, że opodatkowanie jest zagadnieniem, które najlepiej zostawić w rękach narodów europejskich.
The principle of subsidiarity dictates that taxation is a matter best left to the nations of Europe.
PolishUE chce podnosić dopłaty publiczne do ekologicznego rolnictwa zamiast zostawić ten sektor decyzjom konsumenta.
The EU wants to increase the public subsidy to organic farming rather than allowing this sector to be consumer-led.
PolishMatematyka praw autorskim może wydać wam się dziwna, a to dlatego, że najlepiej dziedzinę tę powinno się zostawić ekspertom.
Now you might find copyright math strange, but that's because it's a field that's best left to experts.
PolishMusimy pilnie zostawić za sobą Europę jednostkowych interesów i zbudować Europę dbającą o wspólne interesy.
We must, as a matter of urgency, put the Europe of exclusive interests behind us and build a Europe of the general interest.
PolishTę decyzję należy zostawić pracownikowi.
This decision has to be left up to the worker.
PolishNie możemy zostawić tych spraw samym sobie, ponieważ jesteśmy to winni ludziom, którzy do tej pory nie mieli szansy żyć w prawdziwie demokratycznym kraju.
We cannot be silent, because we owe it to the people who do not yet have a democracy.
PolishCzy mam zostawić wiadomość na śniegu?
PolishOd nich należy wymagać zgodności ze wspólną polityką rybołówstwa, a wędkarzy rekreacyjnych uprawiających swoje hobby należy zostawić w spokoju.
They are the ones who we require to be compliant with the CFP and not recreational fishermen pursuing their hobby.
PolishTraktat lizboński tworzy bardziej zrozumiałą, demokratyczną i wydają Unię Europejską i nie możemy teraz tego tak po prostu zostawić.
The Treaty of Lisbon creates a more understandable, democratic and efficient European Union and we cannot quit on that just yet.