"znieść" - angielskie tłumaczenie

PL

"znieść" po angielsku

volume_up
znieść {czas. dk}

PL znieść
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

volume_up
to do away with {czas.} (sth)
Musimy znieść na przykład takie przeżytki, jak polityka rolna.
We have to do away with relicts such as the agricultural policy, for example.
Powinniśmy upierać się przy swoim i niezwłocznie po głosowaniu znieść tego typu procedurę dla prac pozaparlamentarnych.
We should stick to our guns and, immediately after the vote, do away with this type of procedure for non-parliamentary work.
W Hiszpanii pytania te spowodowały wprowadzenie takich zmian do ustawodawstwa w zakresie VAT, że przywileje te zostały zniesione.
In Spain the questions led to VAT legislation being amended in such a way as to do away with those advantages and privileges.
znieść (też: dryfować, znosić, unieść, unosić)
Nad sceną i widownią unosił się wkrótce trudny do zniesienia fetor wątrobianki.
The stench of the meat drifted almost unbearably into the stalls.
znieść
znieść (też: znosić, tolerować)
volume_up
to do with {czas.} (sb/sth)
Musimy znieść na przykład takie przeżytki, jak polityka rolna.
We have to do away with relicts such as the agricultural policy, for example.
Musimy zatem zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby znieść bariery istniejące w tym właśnie regionie.
So we must do all we can to break down the barriers that are in that particular region.
Dlatego zgadzam się, że nałożone sankcje należy ostatecznie znieść i ratyfikować UPiW.
I therefore do agree that the targeted sanctions need to be eventually lifted and a PCA eventually ratified.

2. "ustalony zwyczaj"

znieść
volume_up
to disestablish {czas. przech.}

3. "z kursu"

volume_up
to skew {czas. przech.}

4. "krytykę, złe traktowanie"

znieść (też: znosić)
volume_up
to take it {czas.} [pot.]
Czy nie można się zdobyć na odwagę, by zwyczajnie znieść Parlament i siłą przejąć Europę?
Why not have the guts to just scrap Parliament and take over Europe by force?
Ludzie mówią: "Nie mogę dłużej tego znieść.
They say, "I can't take it anymore.
Dobrym przykładem wspólnych wartości może być fakt zniesienia kary śmierci we wszystkich krajach UE.
To take just one example, all EU countries have abolished the death penalty.

Przykłady użycia - "znieść" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTrzeba znieść areszt domowy, w którym od dziesięcioleci żyje Aung San Suu Kyi.
The house arrest in which Aung San Suu Kyi has been living for decades must be lifted.
PolishMusimy znieść bariery protekcjonistyczne, aby móc ożywić jednolity rynek.
We must lift protectionist barriers to be able to revitalise the Single Market.
PolishByłbym w stanie znieść pewną ilość nonsensu i powtarzania tego samego.
I would have been able to live with a certain amount of hot air and repetition.
PolishTe państwa członkowskie mogły zatem znieść te opłaty dla wszystkich obywateli ukraińskich.
These Member States could therefore waive this fee for all Ukrainian citizens.
PolishOczywiście musimy znieść tę krytykę.
Germany has been mentioned several times and, of course, we will have to live with the criticism.
PolishPotem "BILD-Zeitung” napisze: euro należy znieść - musimy powrócić do marki niemieckiej.
Then BILD-Zeitung will write: the euro must be abolished - we must bring back the Deutsche mark.
PolishPotęga ludzi w tej sali wystarczy, by znieść niewolnictwo.
I think there is enough intellectual power in this room to bring slavery to an end.
PolishW szczególności trzeba znieść przepisy prawa rzekomo mające na celu powstrzymywanie przed bluźnierstwem.
In particular, legislation supposedly aimed at repressing blasphemy must be repealed.
PolishMądre słowa od kogoś, kto chce znieść edukację.
Ooh, big word from someone who wants to eliminate the Department of Education.
PolishRzecznik zaproponował, aby w celu dostępu do dokumentów znieść wyjątek odnoszący się do dokumentów zastrzeżonych.
The Ombudsman has proposed to lift the secrecy exception for access to a file.
PolishJedno uregulowanie trzeba znieść, moim zdaniem dyrektywę azotową.
One of them must go, and I would say the Nitrates Directive.
PolishMoi koledzy chcą znieść dotacje dla rybaków.
On the one hand, my colleagues want to stop our fishermen receiving any subsidy.
PolishPowiedział: "Zacznij, kiedy nie będziesz mógł tego dłużej znieść."
He says, "You start when you can't stand it anymore."
PolishMogłby pan znieść zakaz...... dla dzieci, do gry w piłkę.
You could free the park lawn...... for the kids to play ball.
PolishNieistotne jest, komu uda się znieść wizy dla 12 krajów, których obywatele mają obowiązek ich posiadania.
What is important is not who manages to remove the visa for the 12 countries that still require it.
PolishNathan i jego szef widzieli to i nie mogli tego znieść.
Nathan and his boss saw this, and they could not tolerate it.
PolishTylko w takiej sytuacji możemy znieść oznaczenia krajowe.
Only then can we talk about abolishing the national marks.
PolishKwestia Uzbekistanu jest pilniejsza, ponieważ Rada planuje dzisiaj znieść niektóre sankcje.
The subject of Uzbekistan is of more immediate concern, because the Council intends to lift certain sanctions today.
PolishJest to sposób myślenia i nie można pewnego dnia znieść demokracji ani przenieść jej z jednego do drugiego kraju.
It is a way of thinking and cannot be removed one day or transplanted from one country to another.
PolishPod drugie, jeśli chodzi ocenę, możemy znieść wiele krytyki dotyczącej współpracy rozwojowej w tym okresie.
Secondly, as for evaluation, we can put up with much criticism about development cooperation these days.