"znaleźć" - angielskie tłumaczenie

PL

"znaleźć" po angielsku

volume_up
znaleźć {czas. dk}

PL znaleźć
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

znaleźć (też: poznać, poznawać, zastać, zastawać)
volume_up
to find {czas.}
IM: Nie można znaleźc maślanki w Citarelli; nie można znaleźć maślanki.
IM: You can't find buttermilk at Citarella; you can't find buttermilk.
Trzeba znaleźć rozwiązanie, które będzie mogła zaakceptować większość Irlandczyków.
It is necessary to find a solution that a majority of the Irish will be able to accept.
Podsumowując: jakie nadwyżki ryb Komisja spodziewa się znaleźć w Mauretanii?
In short, what surplus of fish does the Commission expect to find in Mauritania?
znaleźć (też: znajdować)
volume_up
to work out {czas.} (answer, reason, culprit)
Podobnie jak poseł Hannan nie mogę znaleźć w traktatach żadnych podstaw, dla których miałoby to mieć miejsce.
Like Mr Hannan, I am unable to work out any basis in the Treaties on which it should be done.
Korzystając jedynie z tego, co znajdzie na miejscu, przygotowuje sobie małe studio, w którym później pracuje.
And using only what's present, he goes in and makes a little abode studio to work out of.
Jednakże znalezienie rozwiązania problemu jakości nauczania należy do poszczególnych państw członkowskich, a nie do Unii Europejskiej.
However, it is for the individual Member States and not the EU to work out what can be done about the quality of teaching.
znaleźć (też: wyczuć, wyczuwać, wykryć, wykrywać)
W rozporządzeniu znalazły się środki umożliwiające naprawę sytuacji w razie wykrycia nielegalnego przewozu odpadów.
Once illegal shipments of waste have been detected, there are measures laid down in the regulation to remedy the situation.
znaleźć (też: wywalczyć, znajdować, zyskać, zarabiać)
volume_up
to gain {czas.}
Pracując społecznie zdobywasz nieocenione doświadczenie, spotykasz nowych ludzi i zwiększasz możliwości znalezienia pracy.
By volunteering, you will gain invaluable experience, meet new people and also improve your CV and job prospects.
Uważamy też, że najważniejsze jest zapewnienie rynkom pracy dostatecznej elastyczności, sprzyjającej znalezieniu zatrudnienia przez młodych ludzi.
And we believe that the most important element is to ensure that labour markets are flexible enough to ensure that young people can gain employment.

2. "w czymś"

znaleźć (też: znajdować)
volume_up
to derive {czas.} (pleasure, joy from sth)

3. "natrafiać na"

znaleźć (też: znajdować)
volume_up
to meet {czas.} (with sth)
Są to kwestie, których uwzględnienie nie znalazło poparcia większości.
These are issues which did not meet with agreement from the majority.
Strategia UE 2020 musi umożliwić znalezienie rozwiązań, które pomogą spełnić te oczekiwania.
The EU 2020 Strategy must find solutions to meet these expectations.
Przetożem wyszła przeciw tobie, abym pilnie szukała twarzy twojej, i znalazłam cię.
Therefore came I forth to meet thee, Diligently to seek thy face, and I have found thee.

Przykłady użycia - "znaleźć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTo pozwoli nam znaleźć wspólny język, który pomoże nam w negocjacjach z Chinami.
That will give us common ground in order, together, to negotiate with the Chinese.
PolishRównowaga ta musi znaleźć odzwierciedlenie w umowie, nad którą obecnie debatujemy.
This balance must be reflected in the agreement that we are currently debating.
PolishZatem udało się znaleźć konsensus europejski, którego szukaliśmy przez wiele lat.
The European consensus that we have sought for years has therefore been found.
PolishDziś siedzimy przy stole i staramy się znaleźć metodę negocjowania tych kwestii.
Today, we sit around a table and try to find a method of negotiating these matters.
PolishWiększość problemów czy błędów można znaleźć w dokumentacji zamówień publicznych.
Most of the problems, or errors, are to be found in the public procurement dossier.
PolishBy znaleźć odpowiednie rozwiązania w tym zakresie, wszyscy musimy być elastyczni.
We will all need flexibility to be able to take this forward and to find solutions.
PolishPodsumowując: jakie nadwyżki ryb Komisja spodziewa się znaleźć w Mauretanii?
In short, what surplus of fish does the Commission expect to find in Mauritania?
PolishPowinno do znaleźć szersze odzwierciedlenie w strategii lizbońskiej i w wytycznych.
This should have been reflected more in the Lisbon Strategy and in the Guidelines.
PolishA więc, mając środki działania, myślę, że musimy znaleźć sposób ich wykorzystania.
Then, when we have the means to act, I think that we must find a way of using them.
PolishMusimy także znaleźć równowagę pomiędzy perspektywą długo- i krótkoterminową.
We also need to strike the right balance between the long term and the short term.
PolishW związku z tym należy pilnie znaleźć rozwiązania i zrealizować te projekty.
There is therefore an urgent need to find solutions and to get these implemented.
PolishTen pakiet legislacyjny musi się również znaleźć w strategii Unii Europejskiej 2020.
This legislative package must also feature in the European Union's 2020 strategy.
PolishW każdym razie, w centrum uwagi musi znaleźć się obiektywizacja tej kwestii.
An objectification of the entire issue must be at the heart of things, however.
PolishUsłyszeliśmy dziś, co proponuje pan Brown, i co powinno znaleźć się w porządku obrad.
Today we have heard what Mr Brown is proposing and what should be on the agenda.
PolishKażdy z nas może któregoś dnia znaleźć się po drugiej stronie tego równania.
Any one of us might one day find ourselves on the other side of this equation.
PolishMusimy znaleźć sposób ochrony pracowników, ale także chronić osoby słabsze.
We need to find a way to protect workers and to protect the vulnerable as well.
PolishObie strony muszą uczynić wzajemny gest, aby znaleźć rozwiązanie polityczne.
Both sides must move towards each other in order to find a political solution.
PolishWiemy jednak również, że jako Unia Europejska potrafiliśmy znaleźć odpowiedzi.
We also, however, know that we have been able to find answers as the European Union.
PolishZłożyłam cztery poprawki, które możemy znaleźć w punktach 18 i 27 tego sprawozdania.
I submitted four amendments that we can find at items 18 and 27 of the report.
PolishPaństwa członkowskie słusznie starają się znaleźć sposoby zwalczania tych zagrożeń.
The EU Member States are right to look at how these risks should be combated.