PL znaczenie
volume_up
{nijaki}

1. ogólne

znaczenie (też: wymowa, ranga, doniosłość)
Znaczenie kliniczne tej interakcji farmakokinetycznej nie jest znane.
The clinical significance of the pharmacokinetic interaction is unknown.
Kliniczne znaczenie tych obserwacji nie zostało jeszcze w pełni zbadane.
The clinical significance of these observations has not been fully explored.
Znaczenie tych danych dla stosowania produktu Intrinsa u pacjentek nie jest znane.
The significance of these data for the use of Intrinsa in patients is not known.
znaczenie (też: wymowa)
volume_up
meaning {rzecz.}
W ten sposób dewiza "jedności w różnorodności” zyska właściwe znaczenie.
In essence, that is us giving meaning to the motto 'united in diversity'.
Takie jest znaczenie strategii lizbońskiej i - obecnie - strategii post-lizbońskiej.
This is the meaning of the Lisbon and, now, post-Lisbon Strategy.
Co jest takiego w animacji grafice czy ilustracjach - co definiuje ich znaczenie?
What is it about animation, graphics, illustrations, that create meaning?
volume_up
clout {rzecz.}
Drugi czynnik wiąże się z tym, że znaczenie niektórych wielkich korporacji wielonarodowych umożliwia im wpływanie na ceny dla własnej korzyści.
The second has to do with the fact that the clout of some of the large multinationals enables them to influence prices in their favour.
Unia musi zyskać większe znaczenie, nabyć możliwość działania w stanowczy sposób oraz stać się prawdziwym biegunem wpływu i potęgi w dzisiejszym wielobiegunowym świecie.
The Union must indeed develop more clout, it must be able to act in a decisive manner and to become a real pole of influence and power in this multipolar world.
Instytucje te sporządzają katastroficzne prognozy i udowadniają, że mają coraz mniej kontroli nad przebiegiem wypadków, a także że ich wpływ i znaczenie są w praktyce nieprzewidywalne.
They just make catastrophic predictions and show that they have less and less say in what happens, and that their influence and clout are in practice unpredictable.
znaczenie
Elektryczność ma pierwszorzędne znaczenie i powinna być dostępna dla wszystkich.
Electricity is of the utmost importance and should be accessible to everyone.
Poprawki, które popieram, powinny nadto podkreślać znaczenie przełomowych badań.
They also need to stress the importance of breakthrough-oriented research.
Ma to podstawowe znaczenie dla stabilności kontynentu europejskiego.
This is of fundamental importance for the stability of the European continent.
znaczenie (też: waga, widoczność, wysoka pozycja)
. - Pan poseł Mladenov w swoim sprawozdaniu przypisuje odpowiednie znaczenie organizacjom konsumentów w ocenie ubezpieczeń komunikacyjnych.
. - The Mladenov report gives an appropriate degree of prominence to consumer organisations in the evaluation of motor insurance.
W komunikacie Komisji przyznano priorytet ochronie środowiska, a doniosłe znaczenie tej kwestii utrzymano w konkluzjach Rady z 2009 roku.
The Commission communication gives priority to environmental protection, and the prominence of this point was maintained in the Council conclusions of 2009.
To jest niezwykle ważna kwestia i myślę, że powinniśmy nadać jej większe znaczenie niż to miało miejsce do tej pory, lecz w kontekście zmieniającej się Europy.
It is an extremely important issue, and I think one we should perhaps give more prominence to than we have done, but in the context of a Europe which is changing.
znaczenie (też: istotność, trafność)
volume_up
relevance {rzecz.}
Potencjalne znaczenie kliniczne powstawania przeciwciał neutralizujących nie jest znane.
The potential clinical relevance of neutralizing antibody formation is not known.
Znaczenie tych wyników dla zastosowania klinicznego produktu ORENCIA jest nieznane.
The relevance of these findings to the clinical use of ORENCIA is unknown.
Kliniczne znaczenie wyników tych badań nie zostało jednak dobrze określone.
The clinical relevance of such findings remains, however, not well defined.
znaczenie (też: istotność)
volume_up
relevancy {rzecz.} [rzadk.]

2. Językoznawstwo

znaczenie (też: sens)

Przykłady użycia - "znaczenie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWreszcie zwracam uwagę na znaczenie wspierania młodego pokolenia w tej republice.
In the end, I emphasize the need to promote the young generation in this republic.
PolishMa to szczególne znaczenie dla uboższych państw członkowskich Unii Europejskiej.
This is particularly important for the European Union's poorer Member States.
PolishRegion eurośródziemnomorski ma dla nas w tym zakresie strategiczne znaczenie.
The Euromed region is, in that respect, a strategically important region for us.
PolishWartość osiągnięć naukowych zawsze miała dla Europejczyków podstawowe znaczenie.
The value of scientific endeavour has always been fundamental for Europeans.
PolishJak zawsze uważam, że państwa wkład w tę debatę będzie miał zasadnicze znaczenie.
I believe, as usual, that your contribution to this debate will be essential.
PolishZ tego względu ma bezwzględnie kluczowe znaczenie dla mobilności obywateli w Unii.
Therefore, it is absolutely crucial for the mobility of citizens within the Union.
PolishJakość środowiska szkolnego i nauczania ma podstawowe znaczenie dla skuteczności.
The quality of the school environment and teaching are prerequisites to efficiency.
PolishPokazało nam to, że słowo "solidarność” wciąż ma znaczenie w polityce europejskiej.
This showed us that the word 'solidarity' still had meaning in European policies.
PolishJednak jeszcze większe znaczenie ma kontynuowanie reformy procesu bolońskiego.
However, continuing the reform of the Bologna Process is even more important.
PolishUważam również, że rezolucja w sprawie aktu urzędowego ma szczególne znaczenie.
I also believe that this Authentic Act resolution is particularly important.
PolishSądzę - i mam taką nadzieję - że będzie to miało istotne znaczenie dla Pakistanu.
I think, and I hope, that this will really mean something considerable for Pakistan.
PolishKwestie energii i innowacji mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju i zatrudnienia.
The areas of energy and innovation are fundamental to growth and employment.
PolishIch znaczenie dodatkowo wzrasta w kontekście postępujących zmian klimatycznych.
This becomes even more significant in the light of advancing climate change.
PolishTo nie tylko kwestia wartości, choć jesteśmy pewne, że mają one znaczenie.
But it wasn't just about the values, although we are convinced that they matter.
PolishMa to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy mamy uznawać inne systemy na świecie.
It is particularly important when we come to recognise regimes elsewhere in the world.
PolishRok 2009 jest bardzo ważny i może mieć dla Bośni i Hercegowiny decydujące znaczenie.
2009 is an important year and it could be decisive for Bosnia and Herzegovina.
PolishKluczowe znaczenie ma skuteczna edukacja domowa i szkolna już od szkoły podstawowej.
Effective education in the home and in school from primary school up is paramount.
PolishOto dlaczego spotkanie, które rozpocznie się jutro, ma tak zasadnicze znaczenie.
That is why the meeting which will begin tomorrow is so vitally important.
PolishPonadto kluczowe znaczenie ma odbudowa zaufania między władzami a rolnikami.
In addition, it is essential to rebuild trust between authorities and farmers.
PolishSzczególne znaczenie ma projekt Desertec, ponieważ wybiega on w przyszłość.
The Desertec project is especially significant in that it points to the future.