"znać" - angielskie tłumaczenie

PL

"znać" po angielsku

volume_up
znać {czas. ndk}
volume_up
ZSRR {nazwa wł.} [skrót]
EN
volume_up
znać umiar {czas. ndk}
volume_up
znać się {czas. zwr. ndk}
PL

znać [znam|znałbym] {czasownik niedokonany}

volume_up
Parlament chciałby znać efekty funkcjonowania systemu.
Parliament would like to know the effects of the functioning of the system.
Pomyśleliśmy, że być może pacjent tez chciałby znać szerszy kontekst.
So we thought the patient might actually want to know the context as well.
Dlatego też chciałbym znać stanowisko Komisji w tej sprawie.
I would therefore also like to know where the Commission stands on this issue.
Czytać Schulzego oznacza znać niemieckie realia.
To read Schulze means to become acquainted with the German scale of things.
Bardzo dobrze znane mi są te praktyki, ale nic nie może usprawiedliwić historycznej zemsty.
I am well acquainted with the practice, but nothing can justify historical revenge.
znać (też: wiedzieć)
volume_up
to ken [kenned|kenned] {czas.} [Sz. ang.] [dial.]

Przykłady użycia - "znać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishZłożyłem wniosek na piśmie i w czasie całej debaty dawałem znać, że chcę zabrać głos.
I put it in writing and I indicated throughout the debate that I wanted to speak.
PolishNie musisz znać żadnego z tych formatów – wystarczy podstawowa znajomość języka HTML.
You don't need any prior knowledge of these formats, just a basic knowledge of HTML.
Polish(Brawa) To jest coś, co możemy znać z doświadczenia.
And that's, you know, that's something -- (Applause) And that's something we can relate to.
PolishI dano mu znać, mówiąc: Matka twoja i bracia twoi stoją przed domem, chcąc cię widzieć.
And it was told him, Thy mother and thy brethren stand without, desiring to see thee.
PolishNie mogę podać państwu precyzyjnej liczby, ale będziemy ją dokładnie znać za miesiąc.
I could not tell you the exact figure, but we will find out exactly one month from now.
PolishJeżeli program sztokholmski ma odnieść sukces, obywatele powinni Unii znać swoje prawa.
If the Stockholm Programme is to be successful, EU citizens have to know their rights.
PolishTo właśnie znaczy bycie ekspertem, to podstawy, które ekspert musi znać.
That's what it means to be an expert, that's the basic stuff an expert needs to know.
PolishKiedy drugi skończy mówić daje znać pierwszemu i cykl się powtarza.
And then they talk, and then we pass the baton back and forth between each other.
Polish., jednak niektóre urzędy pracy nadal mogą ich nie znać.
This has been the case since 1 May 2010 but some job centres still might not know.
PolishJa chcę znać prawdę o sprawiedliwości -- tak jak znamy prawdy matematyczne.
I want to know the truth about justice -- like we have truths in math.
PolishSpotykasz swoich sąsiadów, ludzi, których lubisz, których możesz nie znać.
And you interact a lot with your neighbors -- people you like, people you might not know.
PolishPowinni ją znać kandydaci, którzy chcą ubiegać się o przyjęcie do strefy euro.
It is up to the candidates who wish to join the euro area to apply.
PolishMusimy zawsze znać odpowiedź na pytanie: co przynosi więcej europejskiej wartości dodanej?
We must always know the answer to the question: what brings more European added value?
PolishKtórzy mawiają Bogu: Odejdź od nas; bo dróg twoich znać nie chcemy.
And they say unto God, Depart from us; For we desire not the knowledge of thy ways.
PolishWięc aby zmierzyć prędkość dźwięku wystarczy znać jego częstotliwość.
So, in order to measure the speed of sound, all I've got to do is know its frequency.
PolishUformowaliśmy was, mówi Koran, w plemiona i narody, żebyście mogli się znać między sobą.
We formed you, says the Quran, into tribes and nations so that you may know one another.
PolishPomyśleliśmy, że być może pacjent tez chciałby znać szerszy kontekst.
So we thought the patient might actually want to know the context as well.
PolishDlatego wspólny głos 58% obywateli Europy daje znowu o sobie znać.
Therefore, the united voice of 58% of Europe's citizens is making itself heard again.
PolishKonsumenci muszą znać produkty wspólnotowe i wiedzieć, dlaczego są one zdrowsze niż inne.
Consumers need to recognise Community products and know why they are healthier than others.
PolishI dano znać Jozuemu, mówiąc: Znaleziono pięć królów, którzy się pokryli w jaskini w Maceda.
And it was told Joshua, saying, The five kings are found, hidden in the cave at Makkedah.