"zmusić" - angielskie tłumaczenie

PL

"zmusić" po angielsku

volume_up
zmusić {czas. dk}

PL zmusić
volume_up
{czasownik}

zmusić (też: kazać, forsować, wyważyć, cisnąć)
Naciski zewnętrzne mogą zmusić juntę do ogłoszenia demokratycznych wyborów.
External pressure might force the junta to call democratic elections.
Wy, socjaldemokraci, chcecie zmusić ludzi do zwracania się o uprzednią zgodę.
You Social Democrats want to force people to request prior authorisation.
Nie może pani zmusić naukowców do uzyskania wyników w konkretnym terminie.
You cannot force scientists to produce findings within a particular timeframe.
zmusić (też: wymusić)
volume_up
to dragoon {czas.} (sb into doing sth)

Synonimy (polski) dla "zmusić":

zmusić

Przykłady użycia - "zmusić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMożna było odizolować Kaddafiego w Trypolisie i zmusić go do odejścia lub usunąć.
It could have isolated Gaddafi in Tripoli and forced him either to go or to be wiped out.
PolishW końcu udało się nam zmusić to do pracy, poprawiając i dostrajając tu i tam.
We did get it to work eventually, after tweaking a bit here and there.
PolishNie ma również żadnej chroniącej go siły, która mogłaby zmusić go do ustąpienia.
There is also no protective power which could bring him down.
PolishŻadnego państwa członkowskiego nie można zmusić do udziału w tego rodzaju operacjach.
No Member State can be forced to participate in such operations.
PolishI gdy uzyskamy odpowiednie emocje, możemy się zmusić do wszystkiego.
And if we get the right emotion, we can get ourselves to do anything.
PolishTylko dzięki jedności udało nam się zmusić Radę do przyjęcia tych dwóch dokumentów.
Only by standing together did we manage to get the Council to take on these two dossiers, and we succeeded.
PolishJeżeli brak chęci jednej ze stron nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, to jak zmusić ją do współpracy?
Where is the penalty on one side for not having been prepared to sit down?
PolishUszczelniając domy przeciw komarom, powinniśmy móc zmusić te organizmy do złagodnienia.
So, if you were to mosquito proof houses, you should be able to get these organisms to evolve to mildness.
PolishW celu utrwalenia tego mitu, wymyślamy okresowe powody do paniki, aby zmusić ludzi do posłuszeństwa.
In order to perpetuate this myth, we invent periodic scares to frighten people into submission.
PolishAle w końcu uświadomicie sobie, że być może będziecie musieli zmusić władze aby wam pomogły.
But what you're going to find eventually is you may need to actually get elected officials to help you out.
PolishJeśli dyrektywa okaże się jedynie teoretycznym zapisem, Komisja nie będzie miała jak ich do niej zmusić.
If they simply pay lip service to the directive, the Commission will have no way of forcing them into it.
PolishDo czego tu próbują nas zmusić?
Madam President, what are they trying to make us swallow?
PolishKiedy na to wpadliśmy, podekscytowało nas, że ślepą siatkówkę można w ogóle zmusić do reakcji.
When this first came out, it was just a really exciting thing, the idea that you even make a blind retina respond at all.
PolishChiny próbują wywierać naciski dyplomatyczne, aby zmusić inne państwa do zrezygnowania z udziału w ceremonii w Oslo.
It is attempting to exert diplomatic pressure on other countries not to attend the ceremony in Oslo.
PolishMożemy zmusić je do ewoluowania ku łagodności.
We could make them evolve to be not so harmful to us.
PolishTo jedyny sposób, aby zmusić Kreml do słuchania.
That is the only way to get the Kremlin to listen.
PolishMusisz zmusić mózg do innego myślenia.
You need to retrain your brain to deal with information.
PolishPrzeciwnie, UE powinna zmusić Chiny do przyjęcia większej liczby kryteriów dotyczących rozwoju w swoich relacjach z Afryką.
Instead, the EU needs to press China to adopt more criteria for development in its relations with Africa.
PolishUżywamy jednak tego języka z zamierzchłej epoki, aby strachem zmusić samych siebie do działania.
But we use this language from a bygone era to scare ourselves into doing something because we're a democracy and that's what it takes.
PolishInni nie potrafili zmusić jej do działania.
Other people couldn't get the machine running.