"zmobilizować" - angielskie tłumaczenie

PL

"zmobilizować" po angielsku

PL zmobilizować
volume_up
{czasownik dokonany}

zmobilizować (też: mobilizować, organizować, zorganizować)
Lecz wola polityczna musi być zmobilizowana, aby zmobilizować zasoby.
But the political will has to be mobilized, in order to mobilize the resources.
Musimy zmobilizować Afrykanów, zwłaszcza w diasporze, aby zainwestowali w tą dziedzinę.
This is where we need to mobilize Africans, in the Diaspora especially, to invest in this.
Możemy zmobilizować zasoby i wolę polityczną.
And we can mobilize resources and political will.
zmobilizować (też: dopingować, zdopingować, mobilizować)
volume_up
to bring on {czas.} (child, player)
zmobilizować się do zrobienia czegoś
to bring oneself to do sth
Mam nadzieję, że Trybunał Obrachunkowy będzie w stanie zmobilizować się do działania i przedstawić nam opinię.
I trust that the Court of Auditors will be able to stir itself with unexpected alacrity to bring its opinion before us.
Udało nam się zmobilizować Ghańczyków w diasporze do inicjowania zmian w Ghanie i przywrócenia w niej demokracji.
We were able to mobilize Ghanaians in the Diaspora to instigate change in Ghana and bring about democracy in Ghana.
volume_up
to prod {czas.} [przen.]

Przykłady użycia - "zmobilizować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMusimy zmobilizować siły i środki finansowe, ponieważ chodzi tu o ludzkie życie.
We have to mobilise forces and financial resources because this is about human lives.
Polish" Nie zawsze łatwo jest się zmobilizować - i dlatego wymyślono matki.
Now it's not always easy to push yourself, and that's why they invented mothers.
PolishNie biorą tylko pod uwagę, że potrzeba poważnego kryzysu, by zmobilizować nas do działania.
The only thing they're missing is that it takes a good crisis to get us going.
PolishW jaki inny sposób możemy zmobilizować ludzi do popierania jednolitej waluty?
How else can we mobilise the people to support the single currency?
PolishNadszedł czas, aby uelastycznić ten fundusz i zmobilizować go jak najszybciej.
The time has now come to make this fund as flexible as possible and to mobilise it without delay.
PolishJednakże odczuwany wzajemnie ból pozwala zmobilizować zasoby i zamiary.
However, the mutually felt pain mobilises resources and intentions.
PolishMusisz zmobilizować swój wewnętrzny potencjał, kreatywność.
That's the moment when you have to motivate your inner potential, your creativity.
PolishJest to dobry sposób, żeby rzeczywiście zmobilizować obywateli do popierania takich inicjatyw.
It is a good way to really mobilise citizens behind these initiatives.
PolishZ jaką inicjatywą wystąpi więc Komisja by zmobilizować państwa członkowskie do działania?
What initiative will the Commission take in order to make the Member States more active, however?
PolishUważam, że wszyscy powinniśmy połączyć siły, aby zmobilizować rządy do dalszych działań.
I think we should all join forces to urge governments forward.
PolishTylko silnym grupom interesu uda się zmobilizować opinię publiczną.
Only powerful interests will find it easy to mobilise opinion.
PolishTrzeba zwłaszcza zmobilizować podmioty zapewniające dostęp do Internetu.
In particular, the access providers have to be mobilised.
PolishMam nadzieję, że to pomoże zmobilizować wszystkich 7 czerwca.
I hope that this will help to mobilise everyone on 7 June.
PolishInnymi słowy, musimy zmobilizować wsparcie na samym Haiti.
In other words, we need to mobilise support in Haiti itself.
PolishTen słaby rezultat powinien zmobilizować nas teraz do wysiłków na rzecz porozumienia klimatycznego z prawdziwego znaczenia.
From this meagre outcome, we now need to move on towards a proper climate agreement.
PolishWszystkie regiony Europy powinny zmobilizować siły.
All the regions of Europe should play to their strengths.
PolishNależy również zmobilizować i informować społeczeństwo.
It is also important to mobilise and inform society.
PolishAle udało im się zmobilizować 18 osób do zupełnie absurdalnego głosowania za usunięciem w pełni poprawnego artykułu.
But they managed to get 18 people to come and vote in a fairly absurd way to delete a perfectly valid article.
PolishTen szczyt nie może zastąpić negocjacji prowadzonych w Genewie, ale może zmobilizować Rosję do podjęcia konstruktywnych działań.
The summit cannot replace negotiations in Geneva, but it can urge Russia to take constructive action.
PolishUdało im się zmobilizować 18 osób.
Well, they managed to get 18 people to show up.