"zmniejszyć" - angielskie tłumaczenie

PL

"zmniejszyć" po angielsku

PL zmniejszyć
volume_up
{czasownik}

Reporter: mechaniczni towarzysze żołnierzy pomagają zmniejszyć ryzyko walki.
Reporter: ...battlefield companions are helping to reduce the combat risks.
Zasady modyfikowania dawkowania u dzieci i młodzieży Zmniejszyć tylko Zmniejszyć do połowy
Dosage modification guidelines for children and adolescents Reduce only Rebetol Reduce only interferon
Pomaga również zmniejszyć siewstwo wirusa w przypadku zakażenia kaliciwirusem.
It also helps to reduce viral excretion in case of calicivirus infection.
zmniejszyć (też: wyczerpać, uszczuplić)
częściej u pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej lub odwodnionych.
This has most frequently been reported in volume-depleted or dehydrated patients.
Przypadki te obserwowano częściej u pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej lub odwodnionych.
This has most frequently been reported in volume-depleted or dehydrated patients.
Działanie aliskirenu oszczędzające potas zmniejsza utratę potasu wywołaną przez hydrochlorotiazyd.
The potassium-depleting effect of hydrochlorothiazide is attenuated by the potassium-sparing effect of aliskiren.
zmniejszyć (też: zmaleć, osłabić, pomniejszyć, ubywać)
Możemy w ten sposób zmniejszyć koszty pakietu klimatyczno - energetycznego dla naszej ekonomii.
In this way we can diminish the cost of the climate/energy package to our economy.
Through this it can diminish unemployment.
Jednakże to nie zmniejsza zapotrzebowania na reformę, wręcz przeciwnie.
But that does not diminish the need for reform, on the contrary.
Postępowanie takie ma zmniejszyć możliwość przedostawania się rybawiryny do organizmu kobiety.
This will lessen the chance for ribavirin to be left in her body.
W miarę indukcji Pgp zwiększone stężenia digoksyny mogą z czasem ulec zmniejszeniu.
The increased digoxin level may lessen over time as Pgp induction develops.
Istotne jest, aby zachować czystość miejsca pracy, rąk oraz miejsca podania leku, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia.
It is important to keep your work area, your hands, and the injection site clean to lessen the risk of infection.
W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia objawów toksyczności hematologicznej, można profilaktycznie podać G- CSF.
Prophylactic G-CSF may be used to mitigate the risk of hematological toxicities.
Wskazane jest profilaktyczne stosowanie G- CSF w celu zmniejszenia ryzyka działania toksycznego na układ krwiotwórczy.
Prophylactic G-CSF may be used to mitigate the risk of hematological toxicities.
Uważamy również, że warto sprawdzić, jak można zmniejszyć dodatkowe zagrożenia dla tego gatunku.
We also believe that it is worth checking how any additional threat to this species might be mitigated.
Potrzeba różnych działań jeżeli mamy zmniejszyć fluktuację cen energii, a zwłaszcza obniżyć je.
Various actions are needed if we are to reduce energy price fluctuations and, more especially, drive down prices.
zmniejszyć (też: skrócić, skracać, zmniejszać, okroić)
volume_up
to prune {czas. przech.} [przen.]
Istnieje olbrzymie pole do działania, by zmniejszyć koszty w tym zakresie, i tego właśnie chcemy.
There is plenty of scope for trimming and pruning here and that is what we want.
Kiedy zasugerowałem, że powinniśmy zmniejszyć luksusowe biura informacji Parlamentu, zdawało się, iż przyprawiło to wielu posłów o ból głowy.
When I suggested that we should prune Parliament's luxurious information offices, it seemed to give many Members a headache.

Przykłady użycia - "zmniejszyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJeśli okaże się to konieczne, należy zmniejszyć dawkę wapnia lub zaprzestać jego
If necessary, the calcium dose should be reduced or therapy should be discontinued.
Polishwystarczającej dawki stężenie cukru we krwi może zmniejszyć się (hiperglikemia).
enough insulin, your blood sugar level may become too high (hyperglycaemia).
Polishnależy zmniejszyć podatek VAT na zdrową żywność i ochronę produktów tradycyjnych;
VAT on health-food products and protection of traditional products must be reduced;
PolishBardzo ciężko pracujemy, aby zmniejszyć smog który występuje tutaj, w Los Angeles.
We worked very hard to get the smog reduction happening here in Los Angeles.
PolishDawkę można zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od odpowiedzi pacjenta na lek.
The dose can be increased or decreased based on the patient's response to the medicine.
PolishIch częstość i nasilenie można zmniejszyć poprzez zmniejszenie dawki lewodopy.
Reduction of levodopa dosage decreases the severity and frequency of these reactions.
PolishAby podołać temu problemowi, trzeba będzie zmniejszyć o połowę wydatki na edukację.
Well in order to accommodate that, you would have to cut education spending in half.
PolishTaka możliwość pozwoliłaby również zmniejszyć import pasz wysokobiałkowych z Ameryki.
This would also allow imports of high-protein feed from America to be reduced.
PolishAby zmniejszyć miejscowe podrażnienie, należy codziennie zmieniać miejsce wstrzyknięcia.
To minimise local irritation, please select a different injection site each day.
PolishWraz z rozpoczęciem uruchamiania pacjenta dawkę można zmniejszyć do 50 j. m.
The dose may be reduced to 50 I. U. daily at the start of remobilisation.
PolishPozwala to zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań zatorowo- zakrzepowych.
Platelet counts and haemoglobin level should also be monitored at regular intervals.
PolishTo pomoże uzyskać najlepsze wyniki leczenia i zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych.
This will help you get the best results and lower the risk of side effects.
PolishPragniemy też podkreślić, że musieliśmy zmniejszyć rezerwę na budynki o 4 miliony euro.
We would also point out that we have reduced the buildings reserve by EUR 4 million.
Polishd dawkę należy zmniejszyć do 1, 5 mg raz na dobę (patrz punkty 4. 4 i 5. 2).
e clearance in the range of 20 to 50 ml/ min (see sections 4.4 and 5.2).
PolishDawkę tę można zmniejszyć w przypadku nietolerancji (patrz punkty 4. 4, 4. 8 i 5. 2).
The dose can be reduced if not tolerated (see sections 4.4, 4.8 and 5.2).
PolishJeśli stężenie hemoglobiny nadal rośnie, dawkę należy zmniejszyć o około 25 %.
point therapy should be reinitiated at approximately 25 % lower than the previous dose. in
PolishU pacjentów z CLCR < 30 ml/ min, dawkę klarytromycyny należy zmniejszyć o 75 %.
For patients with CLCR < 30 ml/ min the dose of clarithromycin should be decreased by 75 %.
PolishJak możemy zmniejszyć zużycie lub zaspokoić potrzeby przy użyciu innych źródeł energii?
How can we lower our consumption or cover it with other energy sources too?
PolishJeśli stężenie hemoglobiny nadal rośnie, dawkę należy zmniejszyć o około 25 %.
If the haemoglobin continues to increase, the dose should be reduced by approximately 25 %.
Polish. ~~~ Nie umieli zmniejszyć lampy i zachować w niej próżni.
They finally hit a wall; they couldn't shrink the vacuum tube any more and keep the vacuum.