"zezwolić" - angielskie tłumaczenie

PL

"zezwolić" po angielsku

volume_up
zezwolić {czas. dk}

PL zezwolić
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

zezwolić (też: pozwolić, pozwalać, zezwalać)
Na ratyfikację tych części konwencji musi więc państwom członkowskim zezwolić Rada.
The Council must therefore permit the Member States to ratify these parts of the Convention.
Dlaczego nie zezwolić na pełną przejrzystość procedury legislacyjnej?
Why not permit full transparency in the legislative procedure?
Ze swojej strony, Białoruś musi również zezwolić na wjazd delegacji europejskich, aby umożliwić rozmowy z członkami opozycji.
For its part, Belarus needs to permit entry to European delegations, too, to enable debates with opposition members.

2. "na coś"

zezwolić (też: dać pozwolenie)
volume_up
to green-light {czas.} (sth)
zezwolić (też: dać pozwolenie)
volume_up
to greenlight {czas.} (sth)

Synonimy (polski) dla "zezwolić":

zezwolić

Przykłady użycia - "zezwolić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMoże ona również zezwolić na inne środki, ustalając ich szczegóły i warunki.
It may also authorise other measures, the conditions and details of which it shall determine.
PolishW Walii produkuje się doskonałą wołowinę, i należy zezwolić na oznakowanie jej jako walijskiej.
Wales is producing fantastic beef and must be able to label it as Welsh.
PolishAby przeżyć, musimy natychmiast zezwolić na zwiększenie kwot.
In order to survive we need to give permission for quota increases now.
PolishPo drugie, nie wolno zezwolić na przekazanie Komisji zcentralizowanej władzy nad funduszami strukturalnymi.
Secondly, the Structural Fund must not be centralised under the aegis of the Commission.
PolishChcemy także zezwolić na częściowe wycofanie łodzi z użytku.
We are also allowing for the granting of partial decommissioning.
PolishNależy zezwolić na to, by państwa członkowskie samodzielnie ustalały, jak chcą realizować politykę środowiskową.
The Member States themselves must be allowed to determine how they deal with environmental policy.
PolishPowinniśmy zezwolić na nie w Finlandii i Szwecji, gdzie są wielkie otwarte przestrzenie do transportu drewna.
We should authorise them in Finland and Sweden, which have huge open stretches for the transport of timber.
PolishNależy więc zezwolić na pewną elastyczność.
Thus, a certain flexibility should be allowed for.
PolishW związku z brakiem czasu nie mogę zezwolić na dalsze wystąpienia w ramach procedur niebieskiej kartki i pytań z sali.
Due to lack of time, I cannot accept any more interventions under the 'blue card' or 'catch-the-eye' procedure.
PolishZamożnym regionom należy być może zezwolić lub zobowiązać je do czynienia większych wysiłków w celu wyeliminowania obszarów ubóstwa.
Affluent regions should perhaps be allowed or obliged to do more to eliminate pockets of poverty.
PolishCzas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi na te pytania dobiegł już końca i niestety nie możemy na to zezwolić.
Mr Mantovani, we have already concluded the period for answering those questions and we clearly cannot do so.
PolishZagłosowałbym za odrzuceniem Traktatu z Lizbony, gdyby mój rząd miał odwagę zezwolić francuskim obywatelom na głosowanie w referendum.
I would have voted against the Treaty of Lisbon if my Government had had the courage to put it to the French people.
PolishPolityka musi być elastyczna i należy zezwolić państwom członkowskim na zwiększanie lub zmniejszanie modulacji według ich własnego uznania.
The policy must be flexible and the Member States must be permitted to raise or lower that modulation as they wish.
PolishJeśli nie chcesz zezwolić użytkownikom wyszukiwarki na oglądanie archiwalnych wersji Twojej strony, użyj metatagu noarchive w następujący sposób:
If you don't want searchers to be able to access a cached version of your page, use the noarchive meta tag like this:
PolishNiemniej należy zezwolić państwom członkowskim na formułowanie własnych wymogów i należy również respektować zasadę pomocniczości.
Nevertheless, Member States must be allowed to formulate their own requirements and the principle of subsidiarity should be respected.
PolishPaństwa członkowskie powinny zezwolić na przywóz produktów pochodzących z Grenlandii zgodnie z prawodawstwem unijnym dotyczącym handlu wewnętrznego.
The Member States should authorise the importing of products originating in Greenland, in line with Union legislation on internal trade.
PolishJestem na przykład zdecydowanym przeciwnikiem pomysłu, aby zezwolić firmom na reklamę ich leków wśród pacjentów za pośrednictwem personelu medycznego.
I am fiercely opposed, for example, to the idea of authorising companies to advertise their medicines to patients via medical personnel.
PolishWedług mnie można zezwolić na przystąpienie Chorwacji, ale bezwzględnie tylko wówczas, gdy będzie ona gotowa, a społeczeństwo nie będzie owładnięte korupcją.
For me, Croatia can be allowed to accede, but absolutely only when it is ready and when corruption no longer has society in its grip.
PolishNależałoby też zezwolić niektórym na wnioskowanie o zwrot z Europejskiego Funduszu Społecznego 100 % kosztów działań dotyczących rynku pracy.
Some states should also be allowed to apply for the reimbursement of 100% of the costs of measures in the labour market from the European Social Fund.
PolishNależy więc zezwolić innym państwom członkowskim, by mogły reagować na takie załamanie, przywracając tymczasowe i ściśle regulowane kontrole graniczne.
The other Member States must therefore be allowed to respond to this breakdown by restoring temporary and strictly regulated border controls.