PL

zdecydowany {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
zdecydowany (też: całkowity, totalny, rozpaczliwy)
Wspólna polityka wymaga zdecydowanych wysiłków od wszystkich i nie pozwala na jakiekolwiek zaniedbania ze strony żadnego z państw członkowskich.
Common policy requires an all-out effort from everyone and does not allow any slacking from any of the Member States.
zdecydowany
volume_up
concerted {przym.} (attempt, campaign)
Ta sytuacja kryzysowa wymaga zdecydowanego stanowiska UE.
This critical situation calls for a concerted European response.
Handel ludźmi to hańba dla naszego społeczeństwa i wymaga zdecydowanej i wspólnej reakcji.
Trafficking in human beings is a disgrace to our society and requires a strong, concerted reaction from everyone.
Każdego roku podejmujemy wspólne wysiłki na rzecz rozbudowania tego konsensusu, tak aby społeczność międzynarodowa mogła dać zdecydowany i jednolity przekaz.
We make a concerted effort every year to build on that consensus, so that the international community can send a firm and united message.
Z badań wynika, że zdecydowana większość populacji tego kraju żyje w skrajnym ubóstwie.
Research has shown that the decided majority of the country's population lives in extreme poverty.
(Większość grup politycznych, a nawet zdecydowana większość w niektórych przypadkach, jest za tymi zmianami.)
(The majority of the political groups and, in some cases, even the decided majority, was in favour of these changes)
Jestem zdecydowany zapewnić dalszą bliską współpracę pomiędzy naszymi instytucjami.
I am determined to ensure that the close cooperation between our institutions continues.
Jednakże musimy działać jednocześnie na wszystkich frontach, w spójny i zdecydowany sposób.
However, we must act on all fronts at once in a consistent and determined fashion.
I dlatego jestem zdecydowany na uszanowanie w pełni procesu przesłuchań w Parlamencie.
That is why I am determined to give full respect to the hearings process in this Parliament.
zdecydowany (też: zdeterminowany)
volume_up
hell-bent {przym.} (on doing sth)
zdecydowany (też: zdeterminowany)
volume_up
hellbent {przym.} (on doing sth)
Ponadto jeśli chodzi o europejski nakaz aresztowania, to szczerze mówiąc moje wątpliwości obracają się w zdecydowany sprzeciw.
Furthermore, when it comes to the European arrest warrant, frankly my doubts turn into outright opposition.
zdecydowany (też: celowy, stanowczy)
volume_up
purposive {przym.} [form.]
zdecydowany
volume_up
resolved {przym.} [form.] (to do sth)
Jesteśmy zdecydowani na kontynuację naszej współpracy.
We are firmly resolved to continue this cooperation.
Jednak Sudan Południowy potrzebuje również zdecydowanego poparcia politycznego ze strony UE.
However, South Sudan also needs the EU's unequivocal support politically.
Jednym zdecydowanym priorytetem powinno być przywrócenie zatrudnienia i trwałego wzrostu gospodarczego.
Our unequivocal priority should be to restore employment and sustainable economic growth.
Dlatego tak istotne było zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie sytuacji w Tybecie i podjęcie zdecydowanych kroków, które skłonią Chiny do respektowania tych wartości.
That was why it was so necessary to adopt an unequivocal stance regarding the situation in Tibet and to take decisive measures aimed at persuading China to respect those values.
zdecydowany (też: zdeterminowany)
zdecydowany (też: zdeterminowany)
zdecydowany (też: rozrosły, solidny, hoży, zdrowy)
Powinniśmy nadać tym klauzulom i mechanizmom uwarunkowania bardziej zdecydowany charakter i monitorować ich przestrzeganie.
We should make these clauses and conditionality more robust and closely monitor their implementation.
Po czwarte, jej celem jest nadanie polityce energetycznej wymiaru międzynarodowego w zdecydowany i konsekwentny sposób.
Fourthly, it strives to bring about an energy policy with a robust and consistent international dimension.
Bieżąca sytuacja zmusza do zdecydowanego, właściwego i niezwłocznego wdrażania EFS.
The current situation calls for robust, proper and swift implementation of the ESF.
Opierając nadgarstek na skórze blisko miejsca wstrzyknięcia, wbić igłę w skórę pod kątem prostym szybkim, zdecydowanym ruchem.
Resting your wrist on the skin near the site, stick the needle at a right angle straight into the skin with a quick, firm motion.
Wbić igłę prosto w skórę pod kątem 90˚ szybkim, zdecydowanym ruchem, trzymając strzykawkę podobnie do ołówka lub rzutki.
Holding the syringe like a pencil or a dart, push the needle straight into the skin at a 90˚ angle with a quick, firm motion.

Przykłady użycia - "zdecydowany" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishWciąż istnieją obszary, w których chcielibyśmy widzieć bardziej zdecydowany postęp.
There are still areas in which we would like to see things being taken further.
PolishNiemniej jednak wybory to zdecydowany sukces dla ludzi o nastawieniu proeuropejskim.
Nevertheless, the election was a resounding success for the European people's trend.
PolishJestem zdecydowany zapewnić dalszą bliską współpracę pomiędzy naszymi instytucjami.
I am determined to ensure that the close cooperation between our institutions continues.
PolishZarówno USA, jak i UE wypowiedziały się w zdecydowany sposób, że nie może się to zdarzyć.
Both the USA and the EU have said in no uncertain terms that this must not happen.
PolishIstnieją dwa dodatkowe obszary, w których musimy zrobić zdecydowany postęp tej jesieni.
There are two other areas where we must make decisive progress this autumn.
PolishJednakże musimy działać jednocześnie na wszystkich frontach, w spójny i zdecydowany sposób.
However, we must act on all fronts at once in a consistent and determined fashion.
PolishOczekujemy, że Białoruś w sposób zdecydowany i nieodwołalny podejmie pięć rodzajów środków.
There are five measures we expect Belarus to take resolutely and irreversibly.
PolishBył to bardzo wyraźny i zdecydowany komunikat potępiający, skierowany do władz Białorusi.
This was a very clear and strong message of condemnation to the authorities.
PolishI dlatego jestem zdecydowany na uszanowanie w pełni procesu przesłuchań w Parlamencie.
That is why I am determined to give full respect to the hearings process in this Parliament.
PolishWszyscy bez wyjątku zgadzamy się, że przeciwko terroryzmowi musimy działać w sposób zdecydowany.
All of us, without exception, agree that we need to act decisively against terrorism.
PolishWyrażam zdecydowany sprzeciw wobec takiego postępowania podczas tego posiedzenia plenarnego.
I protest very strongly that that is what is happening in this plenary.
PolishCieszymy się również, że przedmiotowe sprawozdanie w zdecydowany sposób popiera białą księgę.
We are also pleased that this report strongly supports the white paper.
PolishOstatni atak na tę misję, który miał miejsce w Haskanita, budzi zdecydowany sprzeciw.
The most recent attack on this mission, which took place in Haskanita, aroused strong objections.
PolishRezolucja, którą dzisiaj przyjmujemy, powinna mięć zdecydowany wydźwięk.
The resolution we are adopting today should give a clear message.
PolishMusimy zatem zrobić krok w kierunku nadzoru europejskiego, i musimy to uczynić w sposób zdecydowany.
We therefore need to move towards European supervision and do so in a decisive way.
PolishPrzede wszystkim europejska lewica wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec militaryzacji UE.
It is mainly the European left that has come out strongly against the militarisation of the EU.
PolishMuszę wiedzieć, że jesteś naprawdę zdecydowany, by wytrwać do końca.
So I want to know that you're committed to be there to the very end.
PolishPonadto Rada z zadowoleniem przyjęła szczyt w Paryżu jako zdecydowany wkład w jej wdrożenie.
The Council also welcomed the Paris Summit as a decisive contribution to its implementation.
PolishW mojej ocenie w sposób zdecydowany i szybki należy zająć się kwestią rozwoju transportu kolejowego.
In my opinion, the matter of rail transport should be tackled decisively and quickly.
PolishTe działania prowadzone tylnymi drzwiami należy odrzucić w możliwie najbardziej zdecydowany sposób.
This reinforcement by the back door should be rejected in the strongest possible terms.