"zdanie" - angielskie tłumaczenie

PL

"zdanie" po angielsku

volume_up
zdać {czas. dk}

PL zdanie
volume_up
{nijaki}

zdanie (też: opinia, pogląd, mniemanie, głos)
volume_up
opinion {rzecz.}
To wystarczy, aby obywatele Irlandii zmienili zdanie.
That will be enough to change the opinion of the people of the Republic of Ireland.
Podsumowując, chciałabym przedstawić swoje zdanie na temat wniesionych poprawek.
In conclusion, let me present my opinion on the amendments tabled.
Dlatego też może tu przeważać tylko zdanie pana Pötteringa.
It is therefore the opinion of Mr Pöttering only that shall prevail.
zdanie
volume_up
sentence {rzecz.}
Mężczyźni czytając to zdanie widzą to.
So, men read that sentence, and they look at that sentence, and they read this.
Samo to zdanie ujawnia, że szczęście jest skazane na zagładę.
That very sentence already reveals the doom of destruction of happiness.
Uważam, że następujące zdanie mogłoby uzyskać tutaj szerokie poparcie:
I believe that this is a sentence which could gain broad agreement here:
zdanie (też: wyrażenie, zwrot, wypowiedzenie)
volume_up
phrase {rzecz.}
What does this phrase really mean?
Moim zdaniem dialog międzykulturowy nie jest pustym frazesem.
In my opinion, intercultural dialogue is not an empty phrase.
Problem polega na tym, że w różnych wersjach językowych zdanie to jest odmiennie skonstruowane.
Mr Alvaro, the problem is that, in the different language versions, this phrase was structured in a different way.
Powyższe zdanie jest dość oczywiste.
Well, that's kind of an obvious statement up there.
Myślę, że jest to istotne zdanie, które ukazuje naszą powinność.
This, I believe, is a key statement which illustrates our duty.
Ponadto w tej rezolucji pojawiło się zdanie, aby zwrócić się o opinię prawną do Agencji Praw Podstawowych.
Furthermore, this resolution contains a statement to the effect that the legal opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights should be requested.
Ile wypadków w elektrowniach jądrowych potrzeba, bym zmieniła zdanie?
How many accidents will it take to change my mind?
.. że być może... zmienisz zdanie..... i wrócisz do domu.
.. you might... change your mind..... and come home.
Cóż, nigdy nie jest za późno, zawsze może zmienić zdanie.
Well, it is never too late for him to change his mind.

Przykłady użycia - "zdanie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNiezmiernie cieszy mnie pozytywne zdanie Komisji na temat naszego sprawozdania.
I am delighted that the Commission has said that it will endorse this report.
PolishW istocie duża większość mieszkańców Islandii wydaje się mieć takie samo zdanie.
Indeed, the vast majority of people in Iceland seem to hold the same view.
PolishDoceniamy okazję by wyrazić własne zdanie, by mieć wpływ na przyszłość kraju.
We cherish the opportunity to have our say, to help decide the future of the country.
PolishKażde zdanie można kliknąć i odwiedzić blog, z którego zostało ono zaczerpnięte.
And you can click any of these to go out and visit the blog from which it was collected.
PolishMiejmy nadzieję, że jego opinia nieco złagodniała i że zmieni zdanie w tej kwestii.
Let us hope that he has relaxed his position and will move forward on that.
PolishW czasie przerwy kilka osób zapytało mnie o moje zdanie na temat debaty o starzeniu.
At the break, I was asked by several people about my comments about the aging debate.
PolishW świetle tej wizyty, chciałbym zapytać o Pani zdanie w wielu kwestiach.
In the light of that visit, I would like to ask your views on a number of issues.
Polish(PL) Uważam, że należy się koleżankom i kolegom jedno zdanie wyjaśnienia.
(PL) Mr President, I think the Members should be given a word of explanation.
PolishTo jest właściwie moje zdanie: Jeżeli widzisz coś niemożliwego uczyń to możliwym.
So basically this is my point: If you see something that's not possible, make it possible.
PolishRozumiem jego zdanie dotyczące inicjatyw podjętych przez irlandzki rząd.
I understand what he said concerning the initiatives taken by the Irish Government.
PolishJa również podzielam zdanie, że musimy myśleć o rybołówstwie i strategii w tym zakresie.
I also take the point that we need to think about fishing and the strategy on that.
PolishTo wspaniałe zdanie, ponieważ pszczoły to pracownicy usług seksualnych kwiatów.
And that's a really great expression, because really, bees are the sex workers for flowers.
PolishMam w związku z tym bardzo krytyczne zdanie na temat części polityki rybołówstwa UE.
I am therefore extremely critical of parts of the EU's fisheries policy.
PolishRada i Parlament Europejski mają w tej kwestii niemal takie samo zdanie.
The Council and the European Parliament are largely of the same view concerning this.
PolishPanie Zala, w tej debacie są dwie kwestie, co do których chciałbym usłyszeć Pana zdanie.
Mr Zala, there are two questions in this debate I would like your views on.
PolishCo wydarzyło się od 17 czerwca, że we wrześniu Polska zmieniła zdanie?
What has happened since 17 June to make Poland change its view in September?
PolishPodzielam zdanie pana Jouyeta, że należy to zrobić na szczeblu ogólnoświatowym.
I agree with Mr Jouyet that this has to be done on a global basis.
PolishI ostatnie zdanie: niechaj jednolity europejski rynek kolejowy stanie się faktem!
Finally, the unified European rail network must become a reality.
PolishCo więcej, niektóre światowe tradycje religijne mają złe zdanie na temat religijnej ortodoksji.
Indeed, some of the world traditions think very little of religious orthodoxy.
Polisha ludzie naprawdę mają zdanie. ~~~ Lecz wydaje się, że ludzie nie chcą za dużo słyszeć.
But it seems like people don't want to hear so much, or listen, or try to have an exchange.