"zdań" - angielskie tłumaczenie


Wyniki dla "zdanie". Słowo "zdań" nie jest obecnie dostępne w słowniku.
PL

"zdań" po angielsku

PL zdanie
volume_up
{nijaki}

zdanie (też: opinia, pogląd, mniemanie, głos)
volume_up
opinion {rzecz.}
To wystarczy, aby obywatele Irlandii zmienili zdanie.
That will be enough to change the opinion of the people of the Republic of Ireland.
Podsumowując, chciałabym przedstawić swoje zdanie na temat wniesionych poprawek.
In conclusion, let me present my opinion on the amendments tabled.
Dlatego też może tu przeważać tylko zdanie pana Pötteringa.
It is therefore the opinion of Mr Pöttering only that shall prevail.
zdanie
volume_up
sentence {rzecz.}
Mężczyźni czytając to zdanie widzą to.
So, men read that sentence, and they look at that sentence, and they read this.
Samo to zdanie ujawnia, że szczęście jest skazane na zagładę.
That very sentence already reveals the doom of destruction of happiness.
Uważam, że następujące zdanie mogłoby uzyskać tutaj szerokie poparcie:
I believe that this is a sentence which could gain broad agreement here:
zdanie (też: wyrażenie, zwrot, wypowiedzenie)
volume_up
phrase {rzecz.}
What does this phrase really mean?
Moim zdaniem dialog międzykulturowy nie jest pustym frazesem.
In my opinion, intercultural dialogue is not an empty phrase.
Problem polega na tym, że w różnych wersjach językowych zdanie to jest odmiennie skonstruowane.
Mr Alvaro, the problem is that, in the different language versions, this phrase was structured in a different way.
Powyższe zdanie jest dość oczywiste.
Well, that's kind of an obvious statement up there.
Myślę, że jest to istotne zdanie, które ukazuje naszą powinność.
This, I believe, is a key statement which illustrates our duty.
Ponadto w tej rezolucji pojawiło się zdanie, aby zwrócić się o opinię prawną do Agencji Praw Podstawowych.
Furthermore, this resolution contains a statement to the effect that the legal opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights should be requested.
Ile wypadków w elektrowniach jądrowych potrzeba, bym zmieniła zdanie?
How many accidents will it take to change my mind?
.. że być może... zmienisz zdanie..... i wrócisz do domu.
.. you might... change your mind..... and come home.
Cóż, nigdy nie jest za późno, zawsze może zmienić zdanie.
Well, it is never too late for him to change his mind.

Przykłady użycia - "zdań" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishI wchodzi kobieta z dzieckiem, a Conan Doyle opisuje następującą wymianę zdań.
And a woman comes in with a child, and Conan Doyle describes the following exchange.
PolishOptymizmem napawa mnie, że pomimo rozbieżności zdań osiągnęliśmy jednak konsensus.
What makes me optimistic is that in spite of everything we have a kind of consensus.
PolishSprawozdawczyni, jako przyczynę tej sytuacji podaje "wewnętrzną różnicę zdań”.
The rapporteur refers to 'internal disagreement' as the reason for this.
PolishPo drugie, musimy stworzyć przestrzeń dla tego, co nazywam kierowaną różnicą zdań.
Second, we need to create the space for what I call "managed dissent."
PolishCo pokazuje, że wewnątrz każdego kraju różnica zdań nie dotyczy krzywdy i sprawiedliwości.
Which shows that within any country, the disagreement isn't over harm and fairness.
PolishKierowanie różnicą zdań polega na uznawaniu wartości niezgody, dysonansu i odmienności.
Managing dissent is about recognizing the value of disagreement, discord and difference.
PolishJak w szczególności wskazała pani poseł Rühle, powstały w związku z nimi pewne różnice zdań.
As Mrs Rühle in particular pointed out, we had some disagreements with them.
PolishIstnieją różnice zdań między państwami członkowskimi co do tego, kto może tworzyć rodzinę.
We have differing views in our Member States about who can form a family.
PolishJak można przezwyciężyć różnice zdań i wykorzystać je na rzecz tego samego europejskiego ideału?
How do we overcome our disagreements and use them to serve the same European ideal?
PolishW dziedzinie polityki zagranicznej pojawiają się jednak poważne różnice zdań.
In foreign policy, however, this is seen as highly contentious.
PolishBez różnic zdań napędzających debatę, to mogłoby być dość nudne.
Without these differences to fuel our debates, these might be a bit boring.
PolishPo pierwsze, kilka zdań na temat na sytuacji gospodarczej i polityki pieniężnej z ostatniego roku.
First, on the economic developments and monetary policy over the past year.
PolishPowtórzę, że nie ma znaczącej różnicy zdań pomiędzy tymi trzema instytucjami.
In essence, I would repeat that there is no significant disagreement between the three institutions.
PolishNie ma dwóch zdań co do tego, że kobieta ma prawo do własnego ciała.
It goes without saying that a woman has a right to her own body.
PolishByła to szczera wymiana zdań, podczas której omówiliśmy swoje poglądy.
We had a frank exchange and debated our respective views.
PolishSpróbujmy się zmierzyć z różnicą zdań na temat tego, co powinno zostać zrealizowane na szczeblu wspólnotowym.
But let's face it, there is disagreement as to what should be done at Community level.
PolishJednakże największe różnice zdań dotyczą oczywiście liczb.
However, the greatest disagreements concern the figures, of course.
PolishDlatego mówię o potrzebie aktywnego kierowania różnicą zdań.
And that's why I talk about the need to actively manage dissent.
PolishNie ma to nic wspólnego z tą wymianą zdań, do której doszło wcześniej.
This has nothing to do with what was said earlier.
PolishJuż w przeszłości przemoc służyła do rozstrzygania różnic zdań i teraz znów zwyciężyła nad dialogiem.
Violence has been used in the past to settle differences and has once again triumphed over dialogue.