PL zburzyć
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

Opowiadania nie mogą zburzyć granic, ale mogą przebić otwory w naszych mentalnych ścianach.
Stories cannot demolish frontiers, but they can punch holes in our mental walls.
Jedyny kościół rumuński w miejscowości Mălăiniţa wkrótce zostanie zburzony.
The sole Romanian church in Mălăiniţa will soon be demolished.
"Ściana wstydu” w Jerozolimie powinna zostać zburzona, mordercze ataki na osoby cywilne, kobiety i dzieci muszą ustać, a wszyscy więźniowie polityczni muszą zostać uwolnieni.
The wall of shame in Jerusalem should be demolished, the murderous attacks on civilians, women and children must cease, and all political prisoners must be released.
W pełni popieram sprawozdanie w sprawie "Unii Innowacji”, ponieważ wierzę, że pozwoli nam ono zburzyć przeszkody uniemożliwiające innowacyjne myślenie w Unii Europejskiej.
I fully support the report on the Innovation Union because I think that it will allow us to knock down the barriers preventing innovative thinking in the European Union.
zburzyć (też: wyburzyć)
To naszym obowiązkiem jest zburzenie tych nowych murów wizowych, które pojawiły się na zachodnich Bałkanach po upadku muru berlińskiego.
Our responsibility is to tear down the new visa walls which came into existence in the Western Balkans after the fall of the Berlin Wall.

2. przenośny

I odpowiedział jej Joab, mówiąc: Niedaj, niedaj mi tego Boże, abym miał podwrócić i zburzyć je.
And Joab answered and said, Far be it, far be it from me, that I should swallow up or destroy.
Nadto, czy bez woli Pańskiej przyciągnąłem przeciw temu miejscu, abym je zburzył?
Am I now come up without Jehovah against this place to destroy it?
I zburzą mury Tyrskie, i rozwalą wieże jego; i wymiotę z niego proch jego, i uczynię go wierzchołkiem skały gładkiej,
And they shall destroy the walls of Tyre, and break down her towers: I will also scrape her dust from her, and make her a bare rock.
zburzyć (też: stłuc, tłuc, druzgotać, roztrzaskać)
W rezultacie tego powstało imperium, obejmujące tereny widoczne na ekranie, które stabilnie funkcjonowało przez 200 lat, aż zburzył je Aleksander.
And the result of that was an empire that included the areas you see on the screen, and which survived for 200 years of stability until it was shattered by Alexander.
Napadając na niepodległe państwo, Rosja jako członek Rady Bezpieczeństwa zburzyła nie tylko regionalny, ale także międzynarodowy paradygmat bezpieczeństwa i stabilności.
By invading a sovereign state, Russia, as a Security Council member, has shattered not just the regional but the international security and stability paradigm.

Synonimy (polski) dla "zburzyć":

zburzyć

Przykłady użycia - "zburzyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDwadzieścia lat temu, jak już dziś wspominaliśmy, to zdeterminowani ludzie zdołali zburzyć mur berliński.
As we have seen today, 20 years ago it was determined men who succeeded in bringing down the Wall.
PolishJeśli teraz ponownie zostaną obniżone ceny zbóż, może to zburzyć logikę i zamiary, którymi się pani kieruje.
If you force grain prices down again now, your own logic and your own intention could be undermined with it.
PolishMerowi Giuliani zależało na tym, by jednak to zburzyć.