"zbudować" - angielskie tłumaczenie

PL

"zbudować" po angielsku

volume_up
zbudować {czas. dk}

PL zbudować
volume_up
{czasownik dokonany}

1. ogólne

Dotyczy to również europejskiego rynku energii odnawialnej, który trzeba zbudować.
This also concerns the need to build a renewable energy market in Europe.
To dlatego próbujemy zbudować system sądowniczy w Afganistanie.
That is why we are trying to build a judicial system right now in Afghanistan.
(Śmiech) Więc wygraliśmy konkurs by zbudować pawilon Zjednoczonego Królestwa.
(Laughter) So we won the competition to build the U.K. pavilion.
zbudować (też: budować)
Nie da się na tym zbudować porządku na świecie ani realizować sprawiedliwego i skutecznego multilateralizmu.
This is no way to construct an international order or implement fair and effective multilateralism.
Zbudujmy wspólne europejskie przywództwo.
Let us construct a joint European leadership.
Musimy nie tyle odbudować, co zbudować kraj, który nigdy nie miał solidnych fundamentów ani struktur władzy.
We do not have to reconstruct but rather to construct a country whose foundations and governance have never been strong.
zbudować (też: budować)
zbudować (też: uskrzydlić)

2. Matematyka

zbudować (też: budować)
Nie da się na tym zbudować porządku na świecie ani realizować sprawiedliwego i skutecznego multilateralizmu.
This is no way to construct an international order or implement fair and effective multilateralism.
Zbudujmy wspólne europejskie przywództwo.
Let us construct a joint European leadership.
Musimy nie tyle odbudować, co zbudować kraj, który nigdy nie miał solidnych fundamentów ani struktur władzy.
We do not have to reconstruct but rather to construct a country whose foundations and governance have never been strong.
zbudować (też: budować)

Przykłady użycia - "zbudować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishInstytucje przetrwają i dlatego musimy zbudować instytucje godne rozszerzonej Europy.
Institutions will last, so we need to have institutions for the enlarged Europe.
PolishZ drugiej strony dobrze wiemy, że potrzebuje energii jądrowej, żeby zbudować bombę.
On the other hand, we know very well that it needs nuclear energy to make the bomb.
PolishInwestorom, którzy przybędą, by zbudować port, i drogi w nowym mieście.
they can make more credible promises if they do it along with a partner nation.
PolishMusiałem zbudować małą barierę z celofanu wokół, aby utrzymać je w jednym miejscu.
But I had to make a little barrier, going around it, out of cellophane, to stop it moving.
PolishIdea jest taka: aby zbudować doskonałą wyszukiwarkę, trzeba być inteligentnym.
And the idea behind this is to do the perfect job doing search, you really have to be smart.
PolishTo oczywiste, że nie tylko matki pragną zbudować więź z noworodkiem.
It is very clear that it is not just mothers who need to bond with a newborn child.
PolishDotyczą one również sposobu, w jaki można zbudować i rozbudowywać poszczególne rurociągi.
They also concern the way in which the different pipelines can be built and developed.
PolishNaprawdę sądzę, że udało się nam zbudować fundamenty pod przyszłe działania.
I really think that we have laid the foundations for future action.
PolishGrupy interesu stanowią zagrożenie dla dynamicznej gospodarki, którą chcemy zbudować w Europie.
Vested interests pose a risk to the dynamic economy we want to see in Europe.
PolishWięc co to za idea, która chce zbudować nowe miasto w Hondurasie?
So what kind of an idea is it to think about building a brand new city in Honduras?
PolishW ten sposób nie uda się zbudować kompletnej elektronicznej biblioteki europejskich tytułów.
This will not result in a complete electronic library of European titles being built up.
PolishNie możemy zbudować czegoś nowego na pesymizmie i taktyce opóźniania.
We cannot create something new through pessimism and delaying tactics.
PolishMoim zdaniem treść tego punktu powinna naprawdę brzmieć: "zbudować bardziej uzasadniony konsensus”.
I believe this really should be worded 'to forge a better-informed consensus'.
PolishTeraz pragniemy zbudować nowoczesny program oparty na tym fundamencie.
Now we would like to create a modern programme based on these roots.
PolishTym, kto miał zbudować tę maszynę, był facet w środku: Vladimir Zworykin z RCA.
So it opens up a whole new world, and these people saw it.
PolishByłam przekonana, że usiłuje on zbudować wzajemne zrozumienie pomiędzy grupami wyznaniowymi.
I was convinced that he was trying to establish mutual understanding among religious groups.
PolishZamierzają zbudować sześć nowych elektrowni atomowych i prawdopodobnie o wiele więcej w przyszłości.
They're going to put in six new nuclear power stations, and probably more after that.
PolishJest wiele terenów w Afryce, gdzie można by zbudować nowe miasta.
There is also lots of land in Africa where new cities could be built.
PolishTak więc, koniec końców, postanowiłem, że nie mam innego wyjścia, tylko zbudować go jeszcze raz.
So to cut the story short, I decided that I had to go back and do it.
PolishPotrzebujemy ich, jeżeli rzeczywiście chcemy zbudować lepsze relacje.
We need them if we are genuinely to establish better relations.