"zawirowania" - angielskie tłumaczenie

PL

"zawirowania" po angielsku

volume_up
zawirowania {niemęskoos.}
PL

zawirowania {niemęskoosobowy}

volume_up
1. ogólne
zawirowania
volume_up
turbulence {rzecz.} (political, in economics)
Proces globalizacji nie jest jednak statyczny, co pokazały aż nazbyt wyraźnie zawirowania na rynkach finansowych tego lata.
But globalisation is not static, as this summer's turbulence in the financial markets showed all too clearly.
Jednakże należy się uważnie zastanowić nad tym, co należy z nimi uczynić oraz przyjrzeć się skutkom wywołanym przez te zawirowania.
However, we need to take a careful and cautious look at what to do about these and the effects that have been caused by that turbulence.
Spowodował zawirowania finansowe, których byliśmy świadkami tego lata.
Mr President, the process of sub-prime lending has definitely been a huge problem causing the financial turbulence which we have witnessed this summer.
2. przenośny
zawirowania (też: kociokwik)
volume_up
whirlpool {rzecz.} [przen.]

Przykłady użycia - "zawirowania" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW innym razie rządy regulowałyby wielkie zawirowania planetarne za pomocą działań zbrojnych.
In times gone by, governments would settle major international disturbances with military wars.
PolishOczywiście wiemy, że nastąpiły pewne nieprawidłowe zawirowania i do pewnego stopnia je skorygowaliśmy.
Of course, we know that some wrong turns were taken and we have rectified these to some extent.
PolishZawirowania na rynkach finansowych, które miały miejsce w ostatnich dniach, zmieniły świat.
Madam President, the turbulent financial events of the last few days have changed the world.
PolishAle kiedy nastawał niedostatek, kiedy przychodziły zawirowania i susze, wtedy ludzie zaczynali głodować.
But when the scarcity came when the highs and lows and the droughts came, then people went into starvation.
PolishSytuacja patowa potrwa prawdopodobnie tak długo, jak długo trwały będą zawirowania i niepewność w świecie arabskim.
Stalemate is likely to continue as long as there is so much unrest and uncertainty in the Arab world.
PolishWszystko to powoduje ogromne zawirowania na rynku.
PolishProces globalizacji nie jest jednak statyczny, co pokazały aż nazbyt wyraźnie zawirowania na rynkach finansowych tego lata.
But globalisation is not static, as this summer's turbulence in the financial markets showed all too clearly.
PolishUważam jednak, że zmiany, które zaproponowaliśmy, znalazły uzasadnienie w wyzwaniach, jakie postawiły przed nami wspomniane zawirowania.
But I believe the changes we have proposed are vindicated by the challenges which the turmoil has raised.
PolishObecna niepewna sytuacja gospodarcza oraz finansowe zawirowania wywierają wielką presję na EBC.
The current uncertain economic situation and financial unrest are putting the ECB under great pressure.
PolishJednakże należy się uważnie zastanowić nad tym, co należy z nimi uczynić oraz przyjrzeć się skutkom wywołanym przez te zawirowania.
However, we need to take a careful and cautious look at what to do about these and the effects that have been caused by that turbulence.
PolishOstatnie zawirowania na rynkach finansowych dowodzą, że utrzymywanie depozytów i zaufania deponentów ma kluczowe znaczenie w czasie kryzysu finansowego.
The recent financial turmoil provides evidence that maintaining deposits or confidence is crucial during a financial crisis.
PolishSpowodował zawirowania finansowe, których byliśmy świadkami tego lata.
Mr President, the process of sub-prime lending has definitely been a huge problem causing the financial turbulence which we have witnessed this summer.
PolishPrawodawcy w Brukseli są natomiast przygotowani na zawirowania na światowych rynkach, które posłużą UE jako powód do umocnienia ich własnych pozycji.
The legislators in Brussels are prepared instead for the turbulence on the world markets to give the EU cause to boost their own positions.
PolishDlatego też potrzebne są nam jasne i wiarygodne zasady, nie tylko ze względu na zawirowania finansowe, i pan komisarz Michel Barnier podejmie to wyzwanie.
We therefore need clear and credible rules, not least in view of the financial turbulence, and Commissioner Barnier is going to rise to this challenge.
PolishMniejszy nacisk kładzie się jednak na to, w jakie zawirowania mogłaby wpaść nasza waluta bez polityki gospodarczej i monetarnej Unii Europejskiej.
However, less emphasis has been placed on the whirlwind in which our currency would have found itself without the European Union's economic and monetary policy.
PolishZwyciężył rozsądek i w związku z tym można zrobić rzeczywisty krok naprzód, zareagować na zawirowania w sektorze finansowym i odpowiedzieć na pytania obywateli.
Reason has triumphed and a realistic step forward can therefore be taken, a response given to the financial turbulence and people's questions answered.
PolishKraj ten nie należy do UE, ale zawirowania gospodarcze miotają nim tak, że jego obywatele zastanawiają się, czy nie powinni stać się częścią tej "Europy idei”.
This country does not belong to the EU, but it is so buffeted by the economic storm that its people are wondering whether they should indeed be part of this 'Europe of ideas'.
PolishDodam, że Komisja podziela pogląd, że zawirowania, jakich ostatnio doświadczamy na rynkach finansowych, wymagają działań wielostronnych i prowadzonych na szczeblu międzynarodowym.
The Commission, let me add, shares the view that the turbulence we have recently been experiencing in the financial markets calls for international, multilateral action.
PolishZawirowania te są dla wszystkich zaskoczeniem i nie wydaje się, by istniał jakikolwiek plan awaryjny przygotowany na taką sytuację, która nie jest zjawiskiem lokalnym, lecz szeroko zakrojonym.
The turmoil has taken everyone by surprise and it does not seem that any contingency plan was made for such an eventuality, which is not localised but widespread.
PolishPowiązanie z globalnie rozszerzającymi się rynkami jest oczywiście ekonomiczną wolnością i kraje rozwijające się przejawiają dlatego wysoki stopień podatności na zewnętrzne zawirowania.
Involvement in globally expanding markets is, of course, an economic freedom and developing countries therefore display a high degree of vulnerability towards external shocks.