"zawód" - angielskie tłumaczenie

PL

"zawód" po angielsku

PL zawód
volume_up
{męski}

zawód (też: praca, profesja, fach)
W przeszłości zawód nauczyciela był szanowany i ceniony.
In the past, teaching was a respected and valued profession.
Wybieramy nasz zawód, oraz wybieramy naszych partnerów.
We choose our own profession, and we choose our own partners.
musimy promować zawód rolnika i standardy, przestrzegane przez rolników na szczeblu europejskim.
we must promote the farming profession and the standards respected by farmers at European level.
zawód (też: posada, zadanie, praca, profesja)
volume_up
job {rzecz.}
Mój zawód polega przecież na słuchaniu, a mój cel to nauczyć świat, jak słuchać.
Of course, my job is all about listening, and my aim, really, is to teach the world to listen.
Pewien wielki Czech powiedział kiedyś: "Nie jestem już nowicjuszem - oczekuje się po mnie goli, strzelanie to mój zawód”.
A great Czech once said: 'I am no longer a rookie: goals are expected of me; scoring is my job.'
Jako człowiekowi, który przez wiele lat wykonywał zawód dziennikarza i zna go od podszewki, sprawa ta jest mi wyjątkowo bliska.
As someone who, for many years, worked as a journalist and has a thorough knowledge of the job, this matter is of particular importance to me.
Krótka uwaga na temat licencji na wykonywanie zawodu.
A brief comment on the topic of licence to pursue an occupation.
Wolność wyboru zawodu i prawo do podejmowania pracy
Freedom to choose an occupation and right to engage in work
Warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (
Conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator (
Wreszcie mamy na myśli utrzymanie kryterium doświadczenia zawodowego w niektórych zawodach.
Finally, the retention of the criterion on professional experience in certain professions.
Działania następcze w związku ze sprawozdaniem w sprawie konkurencji w sektorze wolnych zawodów (głosowanie)
Follow-up to the report on competition in professional services (vote)
Czy Twój zawód wymaga takiej wcześniejszej kontroli? Dowiedz się w punkcie kontaktowym ds. uznawania kwalifikacji zawodowych English w Twoim kraju pochodzenia.
Ask the host-country contact point for professional qualifications.
zawód (też: rozczarowanie)
volume_up
comedown {rzecz.} [pot.]
zawód (też: rozczarowanie)
To naprawdę cudowne, ale jakiż to zawód, że dobrostan zwierząt stanowi jedynie produkt uboczny strategii Komisji.
That is really terrific, but what a disappointment that animal welfare is only a by-product of the Commission strategy.
Jedynie dobrze poinformowany konsument jest w stanie wykryć reklamę wprowadzającą w błąd i uniknąć zawodu, jaki może ona wywoływać.
Only a well-informed consumer is able to detect misleading advertising and avoid the disappointment it may cause.
. - Poparłem tę wspólną rezolucję, w której Parlament wyraża ubolewanie i zawód z powodu zawieszenia dauhańskiej rundy negocjacji w WTO.
. - I supported this joint resolution that expresses Parliament's regret and disappointment at the suspension of the WTO Doha Round.
zawód (też: rozczarowanie)
volume_up
letdown {rzecz.}
Czasem, osiągając cel, można odczuwać niemalże zawód.
Sometimes when you get there, there's almost a letdown.
zawód
volume_up
métier {rzecz.} [form.]
zawód (też: biznes, branża, fach, handel)
volume_up
trade {rzecz.}
Kierowcy autobusów, piekarze i przedstawiciele innych zawodów tworzą niezależne związki zawodowe.
Bus drivers, bakers and many other professions organise their own independent trade unions.
Z zawodu jestem informatykiem, ale jestem też założycielem tzw. Szkoły Majsterkowania.
I'm a contract computer scientist by trade, but I'm the founder of something called the Tinkering School.
Dzięki tej umowie rybacy z rejonu Morza Śródziemnego mogą wykonywać swój zawód gdzie indziej, jako że Morze Śródziemne jest nadmiernie eksploatowane, jeśli chodzi o połowy ryb.
Through this agreement, fishermen from the Mediterranean are able to exercise their trade elsewhere, as the Mediterranean is being over-fished.

Przykłady użycia - "zawód" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishAzaż nie wiecie, iż ci, którzy w zawód bieżą, wszyscyć więc bieżą, lecz jeden zakład bierze?
Know ye not that they that run in a race run all, but one receiveth the prize?
PolishMyliliśmy się całkowicie i szybko zaczęliśmy odczuwać zawód i frustrację.
We were absolutely wrong and have rapidly become desperately disappointed and frustrated.
PolishJego grupa, w szczególności pani wiceprzewodnicząca Wortmann-Kool, sprawiła mu zawód (ponownie).
His group, in particular Vice-President Wortman-Kool, let him down (again).
PolishJeżeli nie udaje nam się to, czynimy zawód tym, którzy przysłali nas tu jako swoich przedstawicieli.
If we fail to do that, we fail the people whom we are sent here to represent.
Polish(Śmiech) Na pytanie o zawód odpowiedzcie: „Jestem statystykiem.”
(Laughter) Well, except they've been pre-warned now, and they'll know you're making it up.
PolishCo więcej, sprawimy zawód tym ludziom w Rosji, którzy pragną wolności, dobrobytu i bezpieczeństwa.
Even more, we would let down the people in Russia who desire freedom, prosperity and safety.
PolishNa pytanie o zawód odpowiedzcie: „Jestem statystykiem.”
When they say to you, "What do you do?" -- you say, "I'm a statistician."
PolishNie nauczyłem się tego, wykonując zawód prawnika.
And I didn't learn about this actually practicing law and doing the work that I do.
PolishAle to dziennikarze myślą, że blogerzy chcą uprawiać ich zawód.
That's not their role; they're supposed to read what we write.
PolishZe względu na mój zawód byłem przetrzymywany i torturowany.
I have been a victim of detention and torture because of my work.
PolishPan komisarz sprawił mi zawód tym, co powiedział.
on behalf of the PPE-DE Group. - Madam President, I find what the Commissioner has said rather disappointing.
PolishOczywiście, że chcemy, aby obywatele Europy mogli się swobodnie przeprowadzać i uprawiać swój zawód.
Of course, we all want the citizens of Europe to be able to move about freely and to exercise their professions.
PolishChcielibyśmy również bardziej szczegółowej definicji sformułowania ""opiekunowie" lub osoby wykonujące podobny zawód”.
We would also like a more precise definition of the phrase ''carers' or in similar professions'.
PolishNie można tego bezzasadnie narażać na szwank, czyli tylko dlatego, że taki zawód nie istnieje gdzie indziej.
This must not be jeopardised without good cause; that is, merely because such professions do not exist elsewhere.
PolishDlatego powinniśmy uczynić z niej zawód.
PolishTablica wyników dla rynków konsumenckich służy jako system alarmowy informujący nas nawet wtedy, gdy rynek wewnętrzny sprawia konsumentom zawód.
The Consumer Scoreboard serves as an alarm system, telling us even when the internal market is letting consumers down.
PolishSzkocki sektor finansowy spotkał poważny zawód ze strony organów nadzoru Zjednoczonego Królestwa, tak więc popieram ścisłą regulację rynku.
The Scottish financial sector has been let down badly by the UK's regulators and I support tighter regulation of the market.
PolishZły zawód sobie wybrałem.
PolishZ drugiej strony, gdybym nie czuła tego współczucia nadszedłby dla mnie czas by odwiesić moją szatę i porzucić zawód rabina.
And yet, on the other hand, if I didn't feel this compassion, then I feel that it would be time for me to hang up my robe and give up being a rabbi.
PolishTen wrażliwy i skromny naród spotkał zawód, gdy sąsiedni, przyjazny kraj sam jeden zablokował kontynuację negocjacji akcesyjnych.
The sensitive and self-conscious population was disappointed when a neighbouring, friendly country single-handedly blocked the continuation of the accession negotiations.