"zauważyć" - angielskie tłumaczenie

PL

"zauważyć" po angielsku

volume_up
zauważyć {czas. ndk}

PL zauważyć
volume_up
{czasownik}

Możecie zauważyć, że jajko stopniowo powraca do pierwotnego kształtu.
Because you may notice that what's actually happening is that the egg is unscrambling itself.
Proszę zauważyć, że powiedziałem "kiedy traktat lizboński wejdzie w życie”, a nie "jeżeli”.
You will notice that I said 'when the Lisbon Treaty is implemented' and not 'if'.
Daje się zauważyć, że coraz więcej wymagamy od naszych rolników.
What we notice is that we are demanding more and more of our farmers.
Też to zauważyłem, ale nie podjąłem się wypowiedzenia na ten temat uwagi.
I had noticed that too but did not venture to remark on it.
Chciałbym także podkreślić komplementarny charakter pięciu sprawozdań i zauważyć, że faktycznie stanowią one jednolitą całość wyrażającą stanowisko Parlamentu.
I would also emphasise the complementary nature of the five reports and remark that they do, indeed, form a unitary whole setting out Parliament's position.
Pani przewodnicząca! Obserwatorzy międzynarodowi zauważyli, że rozwiązanie problemu piractwa leży w osiągnięciu politycznej stabilizacji w rejonie.
Madam President, international observers have remarked that the solution to the problem of piracy lies in achieving political stability in the area.
Zauważyliśmy, że wciąż jeszcze musimy się wiele nauczyć i nadrobić zaległości w wielu obszarach.
We have seen that we still have a lot of lessons to learn and a lot of catching up to do in many areas here.
Powtarzałem to w całych Indiach, a nawet w sporej części świata i zauważyłem, że dzieci nauczą się tego, czego chcą się uczyć.
But I repeated this all over India and then through a large part of the world and noticed that children will learn to do what they want to learn to do.
I zauważcie, że nie tylko ci najlepsi z tego korzystają: ponieważ kiedy ogląda się mistrzów, każdy może się czegoś nauczyć.
And it's important to note that it's not just the stars who are benefiting: because you can see the best, everyone can learn.
volume_up
to note {czas.}
Należy jednak zauważyć, że arkusze informacyjne mają charakter wyłącznie informacyjny.
Please note, however, that the factsheets are intended solely for your information.
(SV) Pragnę zauważyć, iż Rada jest nieobecna i nie komentuje tego porozumienia.
(SV) I note that the Council is not here to comment on this agreement.
I wreszcie chciałbym zauważyć, że spójność ma wymiar bezwzględny i względny.
Finally, I would like to note that cohesion has an absolute and a relative dimension.
zauważyć (też: wypełnić, wypełniać, zdawać, zdać)
Zauważyłem, że strach przez zakłopotaniem kieruje mną tak mocna jak ambicja.
Actually, I realize fear of embarrassment drives me as much as any ambition.
Gdy przybliżysz się bardzo blisko zauważysz, że jest to zrobione z wielu plastikowych kubków.
And as you get all the way up close, you realize that it's actually made of lots and lots of plastic cups.
Tyko patrząc w wielkiej skali i zgłębiając to można zauważyć jak misterny i skomplikowany jest ten model.
It's only when you look at it at a very large scale, and explore it and so forth, you realize it's a very intricate, complicated kind of a design, right?
zauważyć (też: stwierdzać, konstatować)
Nie można nie zauważyć możliwości oszacowania tego rodzaju dostaw energii.
One cannot fail to take note of the possibility of evaluating this energy supply.
Musimy zauważyć: bycie elastycznym nie oznacza nie robienia niczego.
We must take note: being flexible is not synonymous with doing nothing.
Musimy zauważyć, że po części agencje ratingowe przyczyniły się do kryzysu.
We must take note of the fact that credit rating agencies contributed, in part, to the crisis.

Przykłady użycia - "zauważyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishChciałabym zauważyć, że nie wszystkie kobiety na obszarach wiejskich żyją tak samo.
I would like to point out that not all women in rural areas live in the same way.
PolishChciałabym także zauważyć, że taryfy roamingowe były bardzo nieprzejrzyste.
I would also like to point out that these roaming tariffs have been very unclear.
PolishPodwyższone ceny ropy naftowej tworzą inflację i wpływ ten da się zauważyć już dziś.
Increased oil prices create inflation and that impact can be noticed already.
PolishMożemy zauważyć, że niemal wszystkie pajęcze nici asekuracyjne przewyższają je.
And what you can see is that nearly all the spider draglines surpass them.
PolishNależy także zauważyć, że włączamy także poprawkę ustną pana posła Kelama.
It should also be noted here that we are also including Mr Kelam's oral amendment.
PolishMożemy zauważyć że powtarzające się jednostki różnią się długością oraz sekwencjami.
You can see that the repeat units differ in length. ~~~ They also differ in sequence.
PolishNa koniec chcę zauważyć, że w tym tygodniu zaprzysiężony zostanie nowy rząd estoński.
Last but not least, this week the new Estonian Government will be confirmed.
PolishOd tego czasu nie dało się zauważyć żadnych istotnych znaków poprawy, a wręcz odwrotnie.
(FR) Since then, no such significant signs have been apparent, quite the contrary.
PolishChciałabym zauważyć, że przedstawiony projekt jest niezmiernie interesujący.
I want to tell you that your revisited project is extremely interesting.
PolishNależy zauważyć dwuznaczności i brak wyraźnej organizacji w sekcjach.
It is notable for its ambiguities and lack of clear organisation in its sections.
PolishZ drugiej strony należy zauważyć, że nasi konkurenci mają bardzo silną pozycję.
On the other hand, we must bear in mind that our competitors are in a very strong position.
PolishPozwolę sobie na koniec zauważyć, że musimy pamiętać o strukturze Europy.
May I finally make the point that we must remember the structure of Europe.
PolishChciałabym zauważyć, że Komisja nie popiera poziomów orientacyjnych.
I should like to point out that the Commission is not in favour of guide levels.
PolishChcę również zauważyć, że Komisja niezwykle szybko zareagowała na kryzys finansowy.
I would also say the Commission has responded to the financial crisis with unusual speed.
PolishPozwolę sobie zauważyć, że sprawozdanie OBWE nie było zupełnie bezkrytyczne.
Let me say, though, that the OSCE report was not completely uncritical.
PolishNależy też zauważyć, że zakres inicjatywy jest szeroki, celowo szeroki.
It should be noted, too, that the initiative has a deliberately broad scope.
PolishJeśli nie jesteście graczami, możecie nie zauważyć tu pewnych niuansów.
Now, if you're not a gamer, you might miss some of the nuance in this photo.
PolishChciałbym zauważyć, że nigdy nie będzie można tego zagadnienia doprowadzić do końca.
I would like to point out that it will never be possible to bring this subject to a close.
PolishPragnę zauważyć, że zastrzeżenia powinniśmy mieć nie tylko do Rady.
Mr President, I would like to mention that we should not only be blaming the Council.
PolishTrzeba zauważyć, że ceny rosną powoli i jednostajnie, a spadają szybko i jednostajnie.
It has to be noted that prices rise slowly, uniformly, but they drop quickly, uniformly.