"zatrudniony" - angielskie tłumaczenie


Wyniki dla "zatrudnić". Hasło "zatrudniony" nie jest obecnie dostępne w słowniku.
PL

"zatrudniony" po angielsku

PL zatrudnić
volume_up
{czasownik}

Musimy kogoś zatrudnić, żeby kleił i przykręcał podeszwy stóp.
We need to employ someone to glue and to screw the sole of the feet.
Po pierwsze nie da się zatrudnić wysoko wykwalifikowanych ekspertów za 1500 euro miesięcznie.
For one thing, you cannot employ highly-trained experts for EUR 1 500 per month.
Oznacza to, że będzie mógł zatrudnić więcej Ghańczyków.
It means that he will be able to employ more Ghanaians.
Powszechnie wiadomo o wyzysku i dyskryminacji, do jakich dochodzi w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w gospodarstwie domowym.
The severely exploitative and discriminatory conditions under which many of those engaged in domestic work operate are well known.
Szczególnie odczuły to kobiety, które stanowią największy odsetek pracowników zatrudnionych w tzw. pracy o niepewnym charakterze.
This has been particularly felt by women, who comprise the greatest percentage of workers engaged in what is known as precarious employment.
Pracownik zatrudniony w danym przedsiębiorstwie może równie dobrze znaleźć zatrudnienie w innej firmie.
A worker who has been employed in a given enterprise may well then find himself or herself engaged in another company.
Niektóre grupy musiały wręcz zatrudnić specjalistę do wypełnienia wniosku.
Some actually had to hire an expert to do the application for them.
Musieliśmy zatrudnić ochroniarza i tak dalej.
and we had to hire a security guard and all these things.
Można zatrudnić tych ludzi, nadzorować i koordynować ich pracę, a następnie w nią ingerować.
You can hire those people as employees, you can coordinate their work and you can get some output.

Synonimy (polski) dla "zatrudnić":

zatrudnić

Przykłady użycia - "zatrudniony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishKraj, w którym jesteś zatrudniony, pobiera z reguły podatek od dochodów osiąganych na jego terytorium.
The country where you work will normally tax the income you earn on its territory.
PolishKraj, w którym jesteś zatrudniony, pobiera z reguły podatek od dochodów osiąganych na jego terytorium.
Normally, the country where you work will tax the income you earn on its territory.
PolishPo pierwsze, możesz kontynuować leczenie rozpoczęte w kraju, w którym byłeś zatrudniony.
First, you can continue to receive a treatment that you began in the country where you used to work.
PolishNa miejscu szukał pracy i w końcu został zatrudniony na stanowisku sekretarza, w ambasadzie Rumunii.
He applied for jobs locally and finally got a position as secretary in the Romanian embassy.
PolishZ reguły rentę inwalidzką będzie Ci oddzielnie wypłacał każdy kraj UE, w którym byłeś zatrudniony.
Most often, you will receive a separate invalidity pension from each EU country you've worked in.
PolishWierzę, że żaden pracownik, czy to starszy, czy zatrudniony tymczasowo, nie powinien zostać zwolniony.
It is my belief that no worker, from the old to the temporary contractor, should be laid off.
PolishKelnerzy i personel zatrudniony w barach także mają prawo do życia i ochrony zdrowia.
Ladies and gentlemen, waiters and bar staff also have a right to life and to health protection!
PolishTwój pracodawca może wymagać, abyś otworzył rachunek bankowy w kraju, w którym jesteś zatrudniony.
Your employer might want you to open a bank account in your country of employment to pay your salary.
PolishPójdęli w lewo, choćby zatrudniony był, nie oglądam go; ukryłliby się w prawo, nie ujrzę go,
On the left hand, when he doth work, but I cannot behold him; He hideth himself on the right hand, that I cannot see him.
PolishPonieważ został zatrudniony przez rumuński rząd, uzyskane przez niego dochody zostały opodatkowane w Rumunii.
Because he had become an employee of the Romanian government, his income from this job was taxed in Romania.
PolishPracownik zatrudniony w danym przedsiębiorstwie może równie dobrze znaleźć zatrudnienie w innej firmie.
A worker who has been employed in a given enterprise may well then find himself or herself engaged in another company.
PolishW tej sytuacji będziesz płacić podatki tylko w kraju B — ponieważ zostałeś w nim zatrudniony, kiedy przebywałeś tam na stałe.
In this case, you would pay taxes only in country B — because you were recruited there, while resident.
PolishJeśli stracisz pracę, z reguły powinieneś ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w kraju, w którym ostatnio byłeś zatrudniony.
If you lose your job, in general you should claim unemployment benefits in the country where you last worked.
PolishWyjątek: emerytury w sektorze publicznym zwykle podlegają opodatkowaniu tylko w kraju, w którego administracji byłeś zatrudniony.
Exception: public sector pensions are usually taxed only in the country of the administration that employed you.
PolishZdziwiłem się, bo byłem zatrudniony do pracy przy obliczeniach kwantowych. do pracy przy obliczeniach kwantowych.
And that came as a surprise to me, because I was actually hired to work on quantum computation. ~~~ Yet, I had a very good answer.
PolishZależy to od miejsca zamieszkania Twojego dziecka/Twoich dzieci oraz od tego, czy drugi z rodziców jest zatrudniony, czy nie.
This will depend on where your child(ren)'s place of residence is, and whether your child(ren)'s other parent works or not.
PolishJeśli ubiegasz się o rentę inwalidzką, każdy kraj, w którym byłeś zatrudniony, może wymagać od Ciebie poddania się badaniom lekarskim.
If you claim an invalidity pension, each country where you have worked may require you to be examined by a doctor.
PolishUrząd, któremu przedstawisz swój wniosek, przekaże go właściwym organom we wszystkich innych krajach UE, w których byłeś zatrudniony.
The authority you submit your claim to will forward it to the authorities in all the other EU countries you worked in.
PolishNadal szukam Roma we Włoszech - proszę, niech ktoś powie, że zna takiego - który byłby legalnie zatrudniony i płacił podatki.
I am still looking for a Roma in Italy - and please someone tell me if they know of one - who is legally employed and who pays taxes.
PolishEwentualne wymogi, które mogą Cię dotyczyć, są uzależnione od tego, czy jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, czy prowadzisz działalność na własny rachunek.
Any conditions that do apply depend on whether you have an employment contract or are self-employed.