PL

zastępować [zastępuję|zastępowałbym] {czasownik niedokonany}

volume_up
1. ogólne
Nie wolno zastępować żadnego ze składników opakowania.
Do not substitute any components in the dose pack.
Nie należy zastępować jednego blistra 3 mg trzema blistrami 1 mg.
Do not substitute three 1 mg blisters for one 3 mg blister.
Wsparcie unijne nie może zastępować wysiłków sektora prywatnego.
EU support cannot be a substitute for efforts by the private sector.
zastępować (też: wypierać)
zastępować (też: wypierać)
Nie chcemy tu zastępować negocjacji, jakie będą musiały mieć miejsce na ten temat w kontekście kolejnej perspektywy finansowej.
We do not want to preempt the negotiations that will have to take place on this subject within the context of the next financial framework.
zastępować (też: zastąpić)
volume_up
to supersede {czas.} (replace)
Są one zastępowane, kiedy w życie wchodzą oficjalne akty legislacyjne, przyczyniają się one także do interpretacji i egzekwowania prawodawstwa wspólnotowego.
They are superseded when formal legislative acts come into force, and they contribute to the interpretation and enforcement of Community legislation.
Różni się pod tym względem, że nie jest to traktat, który zastępuje wszystkie wcześniejsze traktaty.
It is different inasmuch as it is not the kind of treaty that supersedes all previous treaties.
Słusznie staramy się udoskonalać, ograniczać i zastępować wykorzystanie zwierząt tam, gdzie to tylko możliwe.
It is right to refine, reduce and replace animal testing wherever possible.
Unia Europejska musi zaoferować wartość dodaną i starać się nie zastępować istniejących już instytucji.
On this point also, the EU must offer added value and not try to replace what already exists.
Nie powinno to jednakże zastępować umów dwustronnych w ramach programu FLEGT - a wręcz odwrotnie.
However, this should not replace the bilateral agreements under the FLEGT programme - indeed quite the reverse.
3. Edukacja
zastępować (też: mieć zastępstwo)
volume_up
to sub {czas.} [pot.] (for sb)

Przykłady użycia - "zastępować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishMontelukastem nie należy nagle zastępować kortykosteroidów w postaci wziewnej lub doustnej.
Montelukast should not be abruptly substituted for inhaled or oral corticosteroids.
PolishNie należy zastępować armii prywatnymi agencjami ochrony wyposażonymi w broń wojenną.
It is not a case of replacing armies with private security firms equipped with the weapons of war.
PolishWsparcie unijne nie może zastępować wysiłków sektora prywatnego.
EU support cannot be a substitute for efforts by the private sector.
PolishPanu posłowi Schultzowi powiedziałbym tak: podkręcenie fonii nie może zastępować wiedzy na temat faktów.
To Mr Schulz I would say: turning up the volume is no substitute for knowing the facts.
PolishSłusznie staramy się udoskonalać, ograniczać i zastępować wykorzystanie zwierząt tam, gdzie to tylko możliwe.
It is right to refine, reduce and replace animal testing wherever possible.
PolishByć może w tym przypadku odpowiedź nie powinna brzmieć: "dodawać”, ale "odejmować” lub "zastępować”.
Maybe the solution is not the 'additional' in this case; maybe it is just 'less' or 'instead'.
PolishNie należy zastępować jednego blistra 3 mg trzema blistrami 1 mg.
Do not substitute three 1 mg blisters for one 3 mg blister.
PolishUnia Europejska musi zaoferować wartość dodaną i starać się nie zastępować istniejących już instytucji.
On this point also, the EU must offer added value and not try to replace what already exists.
PolishProces i instrumenty są ważne, ale służą treści i nie mogą jej zastępować.
Process and instruments are important, but they are at the service of the substance and cannot substitute for it.
PolishPowinniśmy przyjąć do wiadomości, że Komisja jest organem kolegialnym, a zatem komisarze mogą się nawzajem zastępować.
The Commission is a collegial body, and any Commissioner can stand in for any other.
PolishNie powinno to jednakże zastępować umów dwustronnych w ramach programu FLEGT - a wręcz odwrotnie.
However, this should not replace the bilateral agreements under the FLEGT programme - indeed quite the reverse.
PolishNie należy zastępować jej nieskoordynowanymi działaniami.
It should not be replaced by uncoordinated measures.
PolishUnia Europejska może wspierać realizację polityki w tych obszarach, ale nie może zastępować poszczególnych państw członkowskich.
The European Union can support these policies, but it cannot completely replace them.
PolishMożemy pomóc szkoleniami, ale nie mamy mandatu kontrolera i nie możemy zastępować władz krajowych.
We can help with training, but we do not have a mandate to be inspectors and to substitute for national authorities.
PolishNie wolno zastępować żadnego ze składników opakowania.
Do not substitute any components in the dose pack.
PolishOczywiście EBI może monitorować i usprawniać te działania, ale nie może zastępować polityki budżetowej UE.
Obviously, the EIB can monitor and improve these efforts, but it cannot be a substitute for EU budgetary policies.
PolishDereck: Cóż, był to jedyny sposób na uratowanie naszego małżeństwa, bo Beverly czuła, że ktoś ją zaczyna zastępować.
DJ: It was the only way for me to save the marriage, because Beverly felt she was being replaced, you see.
PolishPonadto nie powinny zastępować normalnych etatów ani okresów próbnych stosowanych w pierwszych miesiącach okresu zatrudnienia.
In addition, they should not replace normal jobs or probation periods at the start of a work contract.
PolishTo nie znaczy, że masz mi ją zastępować.
PolishJednak w żadnym przypadku nie mogą one zastępować usankcjonowanego demokratycznie procesu podejmowania decyzji przez ustawodawcę.
However, they can in no way be a substitute for the legislator's democratically legitimated decision-making process.