PL

zastąpić {czasownik}

volume_up
1. ogólne
Zgromadzenie to ma zastąpić Zgromadzenie EWWiS.
This assembly is to substitute the ECSC one.
Nie ma on nigdy zastąpić budżetów krajowych reprezentujących suwerenność narodową.
It never substitutes the national budgets representing national sovereignty.
Nie można zastąpić podania domięśniowego podaniem podskórnym.
Subcutaneous administration cannot be substituted for intramuscular administration.
zastąpić
. ~~~ Próbuję ją zastąpić, ale jest to trudne zadanie.
She passed away in 1994, and I was hired back to MIT to try to fill her shoes, but it's so hard.
zastąpić (też: zastępować)
volume_up
to supersede {czas.} (replace)
Decyzja ta miała zastąpić decyzję ramową z roku 2002.
It was intended that this would supersede the Framework Decision of 2002.
Przedmiotowy program ma na celu zastąpienie obecnego programu haskiego z 2004 roku.
The programme is intended to supersede the current Hague Programme from 2004.
Program sztokholmski ma zastąpić obowiązujący obecnie program haski, przyjęty w 2004 roku.
The Stockholm Programme is intended to supersede the Hague Programme that is currently in force and which was adopted in 2004.
2. "kogoś"
zastąpić
volume_up
to deputise for {czas.} [Bryt.] (sb)
zastąpić

Przykłady użycia - "zastąpić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishMamy zastąpić 40% PKB i musimy wziąć za to odpowiedzialność! Jeśli chodzi o ust.
We will be replacing 40% of the GNP, and we need to take responsibility for that!
PolishJeśli dawka 3 mg jest niedostępna, ia należy zastąpić ją dwiema dawkami 1 mg. en ol
If 3 mg blisters are unavailable, use only two 1 mg blisters as replacement. lo o
PolishNie ma on nigdy zastąpić budżetów krajowych reprezentujących suwerenność narodową.
It never substitutes the national budgets representing national sovereignty.
PolishMusimy zastąpić ruch drogowy i zrobimy to w możliwym zakresie, choć to trudne.
We must and will displace traffic wherever possible, but it is difficult.
PolishJeśli dawka 3 mg jest niedostępna, należy zastąpić ją dwiema dawkami 1 mg.
If 3 mg blisters are unavailable, use only two 1 mg blisters as replacement.
PolishPo drugie musimy zastąpić całe pokolenie pracowników, którzy odchodzą teraz na emeryturę.
The second is to replace a whole generation of wage-earners who are now retiring.
PolishDokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem.
This document cannot replace a face-to-face discussion with your veterinarian.
PolishOczywiście, przy stracie wielu kolonii, pszczelarze mogą je szybko zastąpić.
Now of course, if you lose a lot of colonies, beekeepers can replace them very quickly.
PolishBardzo ważne jest, aby zastąpić zagraniczne podatki przez te pozyskiwane wewnętrznie.
It is very important that foreign taxes should be replaced by those levied internally.
PolishTakich podmiotów nie może zastąpić żadna organizacja zorientowana na rynek.
Such institutions cannot be replaced by any market-oriented organisation.
PolishJeżeli sytuacja się nie zmieni, będzie je można zastąpić słowem "klaun”.
If the situation does not change, it could be likened to the word 'clown'.
PolishInternet nigdy nie zdoła zastąpić dialogu między rodzicami i dziećmi.
The Internet can never replace time spent in dialogue between parents and children.
PolishPonownie parafrazując Hugo, czas zastąpić działa okrągłymi stołami.
It is time - to paraphrase Hugo once again - to replace cannons with round tables.
PolishProponujemy, aby zastąpić karę śmierci karą pozbawienia wolności.
We propose the replacement of the death penalty with the deprivation of liberty.
PolishRównie dobrze można by je zastąpić miliardami euro, aby potem chwalić się nimi wszystkim.
They could well have been replaced with billions of euros to show them off to everyone.
PolishWłaśnie to jest zadaniem WTO, która zastała stworzona w 1995 roku aby zastąpić GATT.
This is the role of the World Trade Organisation, which was created in 1995 to replace GATT.
PolishNastępnie pojawiło się pytanie dotyczące traktatu, który powinien zastąpić protokół z Kioto.
Then there was the question about the treaty that should replace the Kyoto Protocol.
PolishKoncepcja, że uda się nam wszystko zastąpić energią ze źródeł alternatywnych, jest iluzją.
The idea that we can replace everything with energy from alternative sources is illusory.
PolishNie można zastąpić podania domięśniowego podaniem podskórnym.
Subcutaneous administration cannot be substituted for intramuscular administration.
PolishNależy to zastąpić mantrą o MŚP, które są zbyt ważne, by splajtować.
We should change that to a mantra of SMEs being too important to fail.

Synonimy (polski) dla "zastąpić":

zastąpić