PL zaspokoić
volume_up
{czasownik}

volume_up
to fulfil {czas.} [Bryt.]
Jedynie współistnienie różnych modeli lotnisk zgodnie z warunkami krajowymi umożliwi UE zaspokojenie potrzeb w tej dziedzinie.
Only the cohabitation of various airport models according to national specificities will enable the EU to fulfil its need in this field.
volume_up
to fulfill {czas.} [Amer.]
A kontynuacją tej logiki myślenia jest to, że nie trzeba starać się zaspokoić swojego pragnienia szczęścia.
But the extension of the logic is that you don't need to fulfill your desire to be happy.
zaspokoić (też: zaspokajać, zadowalać)
volume_up
to pleasure {czas. przech.} (give sexual pleasure to)
zaspokoić (też: zaspokajać)
volume_up
to provide for {czas.} (sth: needs)
Po drugie, musimy zaspokoić niektóre roszczenia powstałe we wcześniejszym okresie i Komisja zaplanowała przeznaczyć na ten cel pięć miliardów.
Secondly, we have to reimburse some claims from the earlier period and the Commission has planned five billion to provide this.
Jednakże póki Unia Europejska nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, powinniśmy również rozważyć zmianę naszych przepisów importowych.
However, as long as the European Union is unable to provide sufficiently for itself, we should also consider changes in relation to our import provisions.
by UE zbadała możliwość finansowego udziału z budżetu UE w budżecie EUSC w celu zapewnienia wystarczających środków na zaspokojenie rosnących potrzeb operacji prowadzonych w ramach EPBiO;
that the EU explore the possibility of a financial contribution to the EUSC from the EU budget in order to provide sufficient funds to meet the increasing needs of ESDP operations;
zaspokoić (też: zaspokajać, ugasić, stłumić, zdusić)
zaspokoić
Więc może i jest dobre dla talii, ale prawdopodobnie nie zaspokoi głodu na zbyt długo.
So it may be good for the waistline, but it probably won't keep you satiated for very long.
zaspokoić (też: zaspokajać, ugasić)
zaspokoić (też: sycić, nasycić)
volume_up
to sate {czas.}

Przykłady użycia - "zaspokoić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMam pewną er... słabość, którą powiedzmy, mógłbym przy okazji er... zaspokoić.
We er 've got a certain er business indulgence, shall we say, that I could er... utilise.
PolishJak możemy zmniejszyć zużycie lub zaspokoić potrzeby przy użyciu innych źródeł energii?
How can we lower our consumption or cover it with other energy sources too?
PolishZwiększa się liczba ludzi, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb żywnościowych.
There are growing numbers of people who cannot afford the basic necessities of life.
PolishDla nas wszystkich ważne jest, byśmy potrafili zaspokoić zapotrzebowanie na drewno w przyszłości.
It is important for all of us that the demand for timber is satisfied in future, too.
Polish. ~~~ Wykorzystywałam ją, by zaspokoić swoją ciekawość.
And actually, my work took me to many countries because I used my work to fill my curiosity.
PolishNie została natomiast włączona, ponieważ postanowiliśmy zaspokoić najpilniejsze potrzeby w zakresie energii.
It was not included for the reason that we addressed the most urgent energy needs.
PolishWażne jest również zastosowanie kwot na wywóz zbóż, tak aby najpierw zaspokoić potrzeby Europy.
It is also important that we apply quotas to cereal exports so that Europe's needs are met first.
PolishPamiętajmy, że w przeszłości były okresy, w których Haiti było w stanie zaspokoić swoje potrzeby żywnościowe.
Let us remember that, in the past, there were times when Haiti met its own food needs.
PolishNa przykład produkcja w niektórych państwach członkowskich jest niewystarczająca, by zaspokoić ich własną konsumpcję.
For example, some states cannot even produce enough to cover their own consumption.
PolishDopiero wtedy producenci będą mogli zaspokoić nasze potrzeby po rozsądnej cenie, kiedy będziemy tego potrzebować.
Only then will they be able to deliver what we need at affordable prices when we need it.
PolishJednak produkcja nie jest wystarczająca, aby zaspokoić popyt, dlatego też UE jest uzależniona od importu.
However, there is not enough production to meet the demand, so the EU is dependent on these imports.
PolishOcenia się, że produkcja UE będzie musiała wzrosnąć o 70 %, żeby można było zaspokoić rosnący popyt.
It is estimated that EU production will have to rise by over 70% just to meet rising demand in the future.
PolishZwiększają swoją produkcję, aby zaspokoić popyt na nielegalny handel i podnieść swoje zyski.
They are increasing their production in order to meet illicit trade demand and in order to increase their profits.
PolishNadal istnieje potrzeba dalszej dyskusji i mam nadzieję, że tę potrzebę będziemy mogli zaspokoić jak najszybciej.
There is still a certain need for discussion, which I hope we can satisfy as soon as possible.
PolishPowiedział: "Ziemia dostarcza wystarczająco, żeby zaspokoić każdą ludzką potrzebę, ale nie chciwość każdego człowieka.
He had said, "Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed."
PolishDzięki niemu możemy zaspokoić pradawne, odwieczne pragnienia.
We get to exercise some ancient, ancient drives.
PolishPo pierwsze, musimy zaspokoić potrzeby humanitarne.
First, we have, of course, to address humanitarian needs.
PolishAby zaspokoić zapotrzebowanie na takie finansowanie, musimy teraz zwiększyć te linie kredytowe.
We now need to increase these lines of credit to be able to meet demand and the European Investment Bank is ready to do that.
PolishAby zaspokoić rosnący popyt gospodarek wschodzących, musimy wspierać rozwój rolnictwa w tych krajach.
To meet the increased demand of emerging economies, we need to encourage the agricultural development of those countries.
PolishKiedy Komisja przedstawia wniosek dotyczący danego aktu prawnego, stara się zaspokoić różne interesy w jak najszerszym zakresie.
When the Commission proposes a law, it tries to satisfy the widest possible range of interests.