"zarządzać" - angielskie tłumaczenie

PL

"zarządzać" po angielsku

PL zarządzać
volume_up
[zarządzam|zarządzałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

Nadzór centralny z Brukseli w żaden sposób nie może zarządzać morzami i oceanami Europy i szerszego świata.
Central control from Brussels is no way to manage the seas and oceans of Europe and the wider world.
Najważniejszym zagadnieniem jest to, jak zyskać kontrolę na tymi przesunięciami i jak z powodzeniem zarządzać zmianami.
The most important question is how to gain control over these shifts and how to manage this change successfully.
Konieczne jest utworzenie efektywniejszych systemów zarządzania i kontroli.
More effective management and control systems must be established.
Stworzył on model, w oparciu o który można zarządzać wielonarodowym, wielowyznaniowym, multikulturowym społeczeństwem.
Cyrus sets up a model of how you run a great multinational, multifaith, multicultural society.
Niemniej państwa demokratyczne zbyt często muszą korzystać z zarządzania kryzysowego.
Too often, nonetheless, democracies are run by crisis management.
Dość wcześnie nauczyłem się, że jeśli potrafisz prowadzić jedną firmę, możesz zarządzać też wieloma dowolnymi firmami.
RB: No, I mean, I think I learned early on that if you can run one company, you can really run any companies.
Spotkałem się również z Apollinairem Malu Malu, któremu niemal przyznaliśmy nagrodę im. Sacharowa, a który zarządza programem Amani.
I also met with Apollinaire Malu Malu, to whom we almost awarded the Sakharov prize, and who is in charge of the Amani programme.
Rumunia reprezentuje wschodni kraniec Unii Europejskiej i jest krajem, który zarządza jedną z najdłuższych zewnętrznych granic Unii.
Romania represents the eastern outpost of the European Union and is the state in charge of the management of one of the widest external land borders of the Union.
W związku z tym, odpowiadają one za organizowanie kontroli celnych na fizycznych granicach i wszędzie indziej w oparciu o techniki zarządzania ryzykiem określone w kodeksie celnym UE.
Therefore, they are in charge of organising customs controls at physical frontiers and elsewhere on the basis of risk management techniques as specified in the EU's Customs Code.
zarządzać (też: rządzić, panować)
Każdy kraj jest inny od pozostałych, i nie możemy zarządzać napływami migracji z Mali i z Senegalu w ten sam sposób.
Every country is different from the next one, and we cannot govern the flow of migration from Mali in the same way as that from Senegal.
Ludzie pytali nawet, czy rządy ludu są właściwym sposobem zarządzania krajem.
People have asked whether rule by the people is even the right way to govern a country.
Nie może to być nasza jedyna strategia, i bez wątpienia musimy spełnić oczekiwania państw członkowskich UE: zarządzać legalną migracją.
This cannot be our only strategy, and we must certainly take up a demand being made by the EU Member States: to govern legal migration.
Komisja będzie również zarządzać dwustronnymi pożyczkami od państw członkowskich.
The Commission will also manage the bilateral loans from the Member States.
Dlatego też operatorzy muszą być w stanie zarządzać swoimi sieciami.
Therefore, it is important that operators are able to manage their networks.
Jeśli Bruksela nie potrafi zarządzać swoim budżetem, potrzebne będą cięcia.
If Brussels cannot manage its budget, then cuts will have to be made.

2. "czymś"

Kwestiami tymi muszą zarządzać państwa członkowskie zgodnie z krajowymi preferencjami.
These matters must be administered by the Member States in accordance with their own national preferences.
A zatem tego rodzaju opłatami za ochronę lotnictwa należy zarządzać w sposób przejrzysty.
So, aviation security charges of this kind must be administered transparently.
Aby mieć jakąkolwiek szansę bycia skutecznym, pomocą tą należy zarządzać szybko i elastycznie.
This aid must be administered in a swift and responsive manner in order to have any chance of being effective.

Przykłady użycia - "zarządzać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNaturalnie należy w odpowiedni i przejrzysty sposób zarządzać przekazanymi środkami.
The resources allocated must certainly be managed in a proper and transparent manner.
PolishNie jest możliwe, aby nadal niepostrzeżenie niewłaściwie zarządzać środkami.
It is not possible to continue mismanaging funds without it being noticed.
PolishA zatem tego rodzaju opłatami za ochronę lotnictwa należy zarządzać w sposób przejrzysty.
So, aviation security charges of this kind must be administered transparently.
PolishDysponujemy unijnymi strukturami, w ramach których możemy odpowiednio zarządzać informacjami.
We have the framework of the EU within which we can exchange information appropriately.
PolishPo drugie, musimy lepiej zarządzać kryzysem i zapobiegać konfliktom.
Second, we have to enhance crisis management and conflict prevention.
PolishMisją parlamentu nie jest zarządzać szczegółami projektów ani też je wdrażać.
It is not the job of a parliament to carry out detailed management or to actually implement projects.
PolishDziedzictwem kulturowym należy zarządzać w sposób zrównoważony.
This cultural heritage should be managed in a sustainable manner.
PolishKwestiami tymi muszą zarządzać państwa członkowskie zgodnie z krajowymi preferencjami.
These matters must be administered by the Member States in accordance with their own national preferences.
PolishSystemem tym powinna zarządzać Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).
This system should be managed by the UN via its global Food and Agriculture Organisation (FAO).
PolishPłatnościami i historią zamówień z Google Checkout możesz teraz zarządzać w swoim Portfelu Google.
Payment information and order history from Google Checkout can now be managed in your Google Wallet.
PolishAby mieć jakąkolwiek szansę bycia skutecznym, pomocą tą należy zarządzać szybko i elastycznie.
This aid must be administered in a swift and responsive manner in order to have any chance of being effective.
PolishDlatego trzeba nim odpowiednio zarządzać.
This figure shows that it is of importance to a number of nations and it is important that the stock is properly managed.
Polish- (SK) "Strategia 2020” i strategia lizbońska mają ze sobą coś wspólnego: wiarę w to, że gospodarką należy zarządzać.
(SK) The 2020 strategy and the Lisbon Strategy have something in common: a belief that the economy must be managed.
PolishKwestiami energii, bezpieczeństwa i wspólnego sąsiedztwa należy zarządzać w jednolity sposób, a tak się na razie nie dzieje.
Energy, security and common neighbourhood issues need a concept of common management which does not yet exist.
PolishParlament nie pragnie zarządzać w szczegółach - chce jedynie wpływu na politykę, jej opracowanie i realizację.
This House does not want to be a micromanager, it simply wants an influence on policy, on how it is developed and implemented.
PolishRyzykiem należy zarządzać, a nie go unikać.
PolishPonieważ połowy to element globalnego wyzwania żywnościowego XXI wieku i to na globalnym szczeblu trzeba nimi zarządzać.
Because fishing is part of the 21st-century global food challenge; it is at global level that it will have to be managed.
PolishObszary problemowe określone w dyrektywie mają charakter krajowy, dlatego najlepiej nimi zarządzać na poziomie krajowym.
The problem areas included in the directive are of a national character and are therefore best managed at national level.
PolishOjcowie tego nowego modelu lub ich następcy zostali dzisiaj zaskoczeni przez własnego potwora, którym nie sposób obecnie zarządzać.
The fathers of this new model or their successors have today been overtaken by their now unmanageable creature.
PolishMożemy jedynie poprawić te zasady, jako że nie da się sensownie zarządzać Europą, jeśli nie potrafimy dokonać takich rozróżnień.
Our only choice is to improve these drafts, because Europe cannot be governed sensibly if such distinctions are beyond us.