"zaradzić" - angielskie tłumaczenie

PL

"zaradzić" po angielsku

PL zaradzić
volume_up
{czasownik}

zaradzić (też: pomagać, poratować, pomóc, wspomagać)
volume_up
to help {czas.}
Może on po prostu pomóc, w połączeniu z innymi inicjatywami, zaradzić temu problemowi.
It can simply help, together with other initiatives, to address the problem.
Aby zaradzić tej sytuacji, Komisja musi przyjąć środki awaryjne, mające pomóc rybakom.
In order to tackle this situation, the Commission needs to adopt emergency measures to help fishers.
It's sad but there's no helping it.
Myślę, że do tego nie dojdzie i że istnieją sposoby, aby temu zaradzić.
I believe there are ways to manage the situation.
Lata po używaniu tych leków zrozumiałem, że wszystko co robił by zaradzić nadmiernemu ślinieniu wraz z pozytywnymi efektami z innych leków pogarszało jego zaparcia.
Years after he's had these drugs, I learned that everything he did to manage his excess saliva, including some positive side effects that came from other drugs, were making his constipation worse.

Przykłady użycia - "zaradzić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTo faktycznie jest problem, któremu musimy zaradzić w imię globalnej sprawiedliwości.
This is indeed a problem that we have to address in a spirit of global fairness.
PolishBędziemy starali się im zaradzić po przeanalizowaniu pakietu telekomunikacyjnego.
We will seek to remedy this when we examine the Telecommunications Regulatory Package.
Polish. ~~~ Czy można temu zaradzić?
You exaggerate your fears, and you're terrified about the humiliation of defeat.
PolishRak jest przerażającą chorobą, której w najcięższych przypadkach nie można zaradzić.
Cancer is a horrific disease, a disease about which, at its worst, nothing can be done.
PolishTej broni należy używać, kiedy nie ma innego sposobu na to, by zaradzić naruszaniu prawa.
This weapon must be used when there is no other way to remedy violation of the law.
PolishDobrze natomiast, że da się im wszystkim zaradzić, i że podejmowane są stosowne działania.
The good news is that they can all be remedied and action is being taken to do this.
PolishNowe rozporządzenie w sprawie nadzoru makroekonomicznego powinno zaradzić tym dwóm problemom.
The new regulation on macroeconomic surveillance should deal with these two problems.
PolishRządy wiedzą o wpływie na ekonomię, ale nie wiedzą jak temu zaradzić.
Governments realize that it's a big deal for our economies, but don't know how to fix it.
PolishEuropejczycy tracą w tym przypadku dwukrotnie i tej sytuacji trzeba szybko zaradzić.
European citizens have lost out twice and this is a situation which needs to be resolved quickly.
PolishOd teraz myślmy o tym, co można zrobić, by zaradzić tej sytuacji.
From now on let us think about what can be done to remedy this situation.
PolishAby zaradzić zmianom klimatu, potrzebujemy nowych metod produkcji energii.
To cope with climate change, we need new ways to generate power.
PolishWiedziałem więc że trzeba temu zaradzić i zautomatyzować.
So if you watch this chair as I recline, the headrest comes up to meet my neck.
PolishTemu wszystkiemu możemy zaradzić tylko wtedy, jeśli będziemy mieli przyjęty traktat lizboński.
We can only achieve this if the Treaty of Lisbon is adopted in full.
PolishMusimy rozwiązać dzisiejsze problemy i zaradzić obecnej sytuacji.
We have got to deal with the problems and situation that we have now.
PolishMusimy zaradzić tej kwestii, a jeżeli to konieczne, wszcząć postępowania prawne w sprawie naruszeń.
We must deal with this point and if necessary institute legal proceedings for violation.
PolishProblemom tym należy niezwłocznie zaradzić i dopiero wówczas będzie można udzielić absolutorium.
This circumstance must be remedied immediately before any further discharge can be granted.
PolishBędę wdzięczny, jeśli pan, panie przewodniczący, zrobi wszystko, co w pana mocy, aby zaradzić tej sytuacji.
I should be grateful if you would do everything in your power to put matters right.
PolishSprawozdawczyni zaproponowała serię usprawnień, które mają zaradzić omawianym już słabościom.
The rapporteur has proposed a series of improvements that deal with previously discussed weaknesses.
Polish. ~~~ Naprawdę musimy coś zaradzić.
Largely, it's the media who are to blame for this sort of thing. ~~~ Th
PolishWydaje się, że Europejski Fundusz Solidarności może być zbyt restrykcyjny, aby zaradzić tej sytuacji.
It appears that the European Solidarity Fund may be too restrictive to deal with this situation.