"zapytać" - angielskie tłumaczenie

PL

"zapytać" po angielsku

volume_up
zapytać {czas. dk}
EN

PL zapytać
volume_up
{czasownik dokonany}

volume_up
to ask {czas.}
Chciałbym zapytać sprawozdawców, czy kiedykolwiek sami zbierali podpisy.
I would like to ask the rapporteurs if they ever collected signatures themselves.
W każdym przypadku musimy zapytać... ~~~ (Śmiech) o najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie.
And in all cases we have to ask (Laughter) -- what's the more likely explanation?
Chciałabym zapytać portugalskich posłów do PE, czy jest jakaś alternatywa?
I would like to ask my fellow Portuguese Members, what is the alternative?

Synonimy (polski) dla "zapytać":

zapytać

Przykłady użycia - "zapytać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishZamiast tego rządy powinny zapytać siebie samych: kogo naprawdę należy winić?
Instead, the governments should be asking themselves this: who is really to blame?
PolishPo drugie zaś należy zapytać, co powinniśmy finansować z funduszy europejskich.
The second key question is what we should finance from the European funds.
PolishChciałabym zapytać o rezolucję uzgodnioną między grupami parlamentarnymi.
I wish to enquire about the resolution agreed between the parliamentary groups.
PolishAlbo spróbujmy zapytać się, nie wiem, np. o międzynarodową stację kosmiczną.
Or let's try asking about, I don't know, the International Space Station.
PolishNależy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje.
Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste.
PolishI wyczuwam, że chcecie się zapytać czy ta Viagra była prawdziwa, prawda?
And I know what you're asking -- did I test it? ~~~ I'm not going to answer that, OK.
PolishNależy niemniej zapytać, czy te przepisy są zadowalające i czy wystarczą?
Having said this, are these provisions satisfactory, and are they enough?
PolishProcedura wymaga, aby zapytać, czy mówca chce wypowiedzieć się za czy przeciw.
The procedure asks whether a speaker wishes to speak for or against.
Polish- (LT) Chciałabym zapytać o inne środki ochrony młodych ludzi przed nałogami.
- (LT) I would like to enquire about other measures to protect young people from addiction.
PolishNiektórzy moi koledzy chcą zapytać: co się tutaj dzieje?
(ES) Mr President, some of my fellow Members here are going to say: what is happening today?
PolishMożesz zapytać dlaczego to takie ważne, by wiedzieć co bawi ludzi?
So you may be asking, well why is it important that I know what entertains people?
PolishJednakże mówiąc o memach należy zapytać, dlaczego się rozprzestrzeniają.
The way to think about memes, though, is to think, why do they spread?
PolishNależy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje.
Take it back to your pharmacist who will dispose of it in a way that won't harm the environment.
PolishChciałbym zapytać urzędującego przewodniczącego Rady, dlaczego.
I would like to inquire of the President-in-Office of the Council why that is?
PolishChcemy także zapytać Radę, jakie wsparcie oferuje w tej sprawie.
We would like to know from the Council what support they are giving to that.
PolishKażdy kto jest teraz zaskoczony, powinien siebie zapytać, gdzie ostatnio był.
Anyone who is now surprised, therefore, should be asking themselves where they have been recently.
PolishChcę zapytać, jakie środki zamierzają panowie podjąć w celu ochrony praw obywateli kurdyjskich?
The question is: what measures will you take to protect the rights of Kurdish citizens?
PolishPodobnie jak mój przedmówca, mogę zapytać: chcą silniejszej Unii.
I can go along with the previous speaker in asking: you want a stronger European Union.
PolishNa zakończenie chciałabym zapytać, dlaczego nie ma dnia sieci SOLVIT w Parlamencie Europejskim.
In conclusion, why is there not a SOLVIT day in the European Parliament?
PolishMożecie zapytać: "Czy dobrzy nauczyciele zostają, a źli odchodzą?"
You might say, "Do the good teachers stay and the bad teacher's leave?"