"zaplanować" - angielskie tłumaczenie

PL

"zaplanować" po angielsku

PL zaplanować
volume_up
{czasownik dokonany}

1. ogólne

Głosowanie zostało zaplanowane na 11.00 i próbowaliśmy rozpocząć je o czasie.
The vote was scheduled for 11.00 and we have tried to start on time.
Turę pytań zaplanowano jednak w naszym porządku dziennym do godziny 20.30.
Nevertheless, Question Time is scheduled until 8.30 on our agenda.
Głosowanie jest zaplanowane bezpośrednio po debacie i dlatego przejdziemy teraz do głosowania.
Voting time is scheduled immediately and we shall now proceed to the vote.
Załatwię lewych świadków i puszczę ploty... że to wszystko było zaplanowane przez twojego znajomego kryminalistę.
I'll arrange rigged witnesses and put in the report... that the whole thing was a setup by a criminal friend of yours.
Choć zaplanowanie nowej reakcji na nowe wyzwanie było niezbędne, to było czymś nie do pomyślenia, że można nie zapewnić reakcji.
Whilst it was necessary to map out the new response to a new challenge, it was unthinkable not to provide a response.
volume_up
to prearrange {czas. przech.}

2. "np. skomplikowane przedsięwzięci"

zaplanować (też: zorganizować, sterować)
volume_up
to mastermind {czas.} [Amer.]
To rażące zmienianie granic, realizowane i zaplanowane przez Stany Zjednoczone przy współpracy samej UE.
This is a flagrant redrawing of the borders, enforced and masterminded by the United States with the cooperation of the EU itself.

Przykłady użycia - "zaplanować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPrzechodzący na emeryturę przedsiębiorcy powinni z wyprzedzeniem zaplanować sprzedaż firmy.
Retiring business owners need to plan the transfer of their business in advance.
PolishWarto rozważyć, ocenić i zaplanować paneuropejską współpracę w tej dziedzinie.
It would be worth considering, assessing and planning pan-European cooperation in this field.
PolishJak zaplanować przyjmowanie leku Bondenza za pomocą zdzieranych nalepek w osobistym kalendarzu.
Planning when to take Bondenza with peel-off stickers for your personal calendar 1.
PolishWierzę, że razem uda nam się zaplanować nowy proces budżetowy.
I believe that together, we will succeed in setting out the next budget process.
PolishWielu z nich pracuje na pół etatu i takie zawiadomienie pozwala im zaplanować tę kontrolę.
Many are part-time and giving them advance notice allows them to plan for an inspection.
PolishNikt obecnie nie wie, jak zaplanować tę gigantyczną transformację.
No one knows at present how best to plan this gigantic transformation.
PolishRewizja dotychczas podjętych działań pozwoli nam skutecznej zaplanować cele na przyszłe lata.
A review of existing measures will allow us to plan objectives for the coming years more effectively.
PolishStrategia bezpieczeństwa z 2003 roku była podstawowym dokumentem, który pozwolił nam zaplanować dalszą drogę.
The Security Strategy of 2003 was a basic document that allowed us to map the way ahead.
PolishNależy również zaplanować oceny zezwoleń.
Environmental impact audits must be carried out; planning approval assessments must be undertaken.
PolishMoże dałoby się zaplanować przebieg obrad w sposób umożliwiający bardziej efektywne gospodarowanie czasem.
Perhaps it would be possible to plan the sitting so as to divide the time up more efficiently.
PolishNależy zaplanować dokładnie pory posiłków, częstość
With the pen still pointing up, press the injection mechanism.
PolishNależy zaplanować dokładnie pory posiłków, częstość
Do not change your insulin unless your doctor tells you to.
PolishNależy zaplanować dokładnie pory posiłków, częstość podejmowania aktywności fizycznej i ogólny poziom aktywności.
You must think carefully about when to have your meals, how often to exercise and how much to do.
PolishNależy zaplanować dokładnie pory posiłków, częstość 251 podejmowania aktywności fizycznej i ogólny poziom aktywności.
You must also keep a close watch on your blood sugar levels by testing your blood glucose often.
PolishNależy zaplanować dokładnie pory posiłków, częstość 256 podejmowania aktywności fizycznej i ogólny poziom aktywności.
You must also keep a close watch on your blood sugar levels by testing your blood glucose often.
PolishJak możemy stworzyć, jak możemy zaplanować wzrost, który jest lepszej jakości, bardziej zrównoważony i sprawiedliwy?
How can we create, how can we design growth that is better quality, more sustainable and more just?
PolishJeżeli istnieją różne interesy, cele także będą różne i nie sposób będzie wszystko wspólnie zaplanować.
Where there are differing interests, objectives will also diverge and it will be impossible to plan anything shared.
PolishNaukowej ciekawości i kreatywności też nie da się zaplanować - wspomniany ruch dowiódł tego po raz kolejny.
Scholarly curiosity and scholarly creativity likewise cannot be planned: this movement has proved that once again.
PolishMusisz zaplanować jak dostać się na samą górę.
PolishNależy zaplanować trzy posiłki na dobę.
You should plan to have three meals per day.