"zaniepokojony" - angielskie tłumaczenie

PL

"zaniepokojony" po angielsku

PL zaniepokojony
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

1. ogólne

zaniepokojony (też: zatrwożony, przestraszony)
volume_up
alarmed {przym.}
Słyszałem pana wyjaśnienie i muszę panu powiedzieć, że jestem zaniepokojony.
Madam President, Commissioner, I have heard your explanations and I must tell you that I am alarmed.
Jestem zaniepokojony doniesieniami w dzisiejszej prasie na temat przemówienia wygłoszonego wczoraj przez prezydenta Karzaja w sprawie korupcji.
I am rather alarmed at reports in today's press of the speech given yesterday by President Karzai on the corruption issue.
Dlatego zaniepokojony tym aktem ludobójstwa złożyłem doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez przedstawiciela MFW w Rumunii pana Jeffreya Franksa, a także jego lokalnych sługusów.
This is why, alarmed at this act of genocide, I lodged a criminal complaint against the IMF's representative in Romania, Jeffrey Franks, as well as against the local henchmen.
zaniepokojony
volume_up
concerned {przym.} (about)
Jestem zaskoczony, zadowolony i zaniepokojony.
Madam President, I am surprised, pleased and concerned all at the same time.
Jestem bardzo zaniepokojony tym, że tworzymy zagrożenie dla naszej własności intelektualnej.
I am very concerned that we are putting our intellectual property at risk.
Jest pan bardzo zaniepokojony brytyjskimi środkami z podatków.
You are so concerned about the British tax coffers.
zaniepokojony
volume_up
bothered {przym.}
zaniepokojony
zaniepokojony
To nie jest kryptoreklama, właściwie na miejscu Coca Coli byłbym tym nieźle zaniepokojony, (Śmiech) ale... ale tak to właśnie wygląda.
. ~~~ It's just -- in fact, if I was Coca Cola, I'd be pretty distressed about this -- (Laughter) -- but basically, this is it.
zaniepokojony (też: zmartwiony, zafrasowany)
volume_up
troubled {przym.}
volume_up
uneasy {przym.}
zaniepokojony (też: zmartwiony, zatroskany, zafrasowany, przejęty)
volume_up
worried {przym.}
Najpierw wypowiem się jako astronom, a potem jako zaniepokojony człowiek.
I'll talk first as an astronomer, and then as a worried member of the human race.
Wiemy, że gdy Mugabe jest zaniepokojony, zaczyna wpadać w panikę.
You know when Mugabe is worried: he starts to panic.
zaniepokojony (też: zmartwiony, zły, zdenerwowany, podenerwowany)
volume_up
upset {przym.}
zaniepokojony (też: nerwowy, zamartwiający się)
volume_up
angsty {przym.}
zaniepokojony (też: niepokojący, trwożny, niespokojny, pragnący)
volume_up
anxious {przym.}
Zazwyczaj zgadzam się z moimi przyjacielem, panem Wolfem Klinzem, ale, o ile dobrze go zrozumiałem, zauważyłem, że nie jest on zaniepokojony sprawą zamiany kont bankowych.
I usually agree with my friend Mr Wolf Klinz but, unless I misunderstood, I detected that he was not so anxious about the switching of bank accounts.
zaniepokojony (też: zdenerwowany)
volume_up
on edge {przym.}

2. "czymś"

zaniepokojony (też: poruszony)
volume_up
disturbed {przym.} (by sth)
Jestem zaniepokojony nieobecnością Europy w historycznym procesie.
I am disturbed by the absence of Europe in a historic process.
Jestem zaniepokojony - powiem to tu otwarcie -oświadczeniami składanymi przez niektórych europejskich polityków.
I am - and I will say this quite openly here - disturbed by the statements made by some European politicians.
Byłem tak zaniepokojony tym, co zobaczyłem, i tak niezadowolony z artykułu, który pojawił się później, że postanowiłem wziąć sześć miesięcy wolnego.
So, I was so disturbed by what I saw, and I was so unhappy with the article that ran afterwards, that I decided I would take six months off.

Przykłady użycia - "zaniepokojony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJestem zaniepokojony, że nie pozostawiono żadnego miejsca na inne opinie naukowe.
I am perturbed that absolutely no space is given to divergent scientific opinions.
PolishNajpierw wypowiem się jako astronom, a potem jako zaniepokojony człowiek.
I'll talk first as an astronomer, and then as a worried member of the human race.
PolishA więc jestem bardzo zaniepokojony wdrażaniem tej dyrektywy w państwach członkowskich.
So I am very concerned about the implementation of this directive within Member States.
PolishJestem zaskoczony, zadowolony i zaniepokojony.
Madam President, I am surprised, pleased and concerned all at the same time.
PolishJestem bardzo zaniepokojony tym, że tworzymy zagrożenie dla naszej własności intelektualnej.
I am very concerned that we are putting our intellectual property at risk.
PolishChciałbym powiedzieć, że jestem bardzo zaniepokojony budżetem Unii Europejskiej na pomoc zagraniczną.
I would like to say I am very concerned about the European Union external aid budget.
PolishChciałbym powiedzieć, że jestem trochę zaniepokojony proponowanym brzmieniem art.
I would like to say to the Commissioner that I am a little concerned about Articles 68 and 69.
PolishJestem zaniepokojony nieobecnością Europy w historycznym procesie.
I am disturbed by the absence of Europe in a historic process.
PolishJestem trochę zaniepokojony opóźnieniami zaproponowanymi przez Francję, przewodniczącą w tym półroczu pracom Rady.
I am a bit discouraged by the delays put forward by the French presidency.
PolishPoprosiłem o głos, ponieważ jestem zaniepokojony.
on behalf of the PPE-DE Group. - (NL) Madam President, I have asked to speak because I am concerned.
PolishWiemy, że gdy Mugabe jest zaniepokojony, zaczyna wpadać w panikę.
You know when Mugabe is worried: he starts to panic.
PolishRząd Holandii był tym problemem zaniepokojony i wszczął dochodzenie, aby poznać przyczyny.
The Dutch Government was concerned about this problem and set up an investigation to find out why it was happening.
PolishJestem bardzo głęboko zaniepokojony, ponieważ obawiam się, że bardzo zacna grupa społeczna popadnie w niebyt.
I am very deeply concerned because I fear that a very fine social group will go to rack and ruin.
PolishJestem szczególnie zaniepokojony, ponieważ bezsprzecznie przemysł motoryzacyjny jest przemysłem kluczowym.
I am particularly concerned because, of course, it is clear that the car industry is a key industry.
Polish(RO) Jestem głęboko zaniepokojony wydarzeniami, które miały w ostatnim czasie miejsce w Republice Mołdawii.
(RO) I am extremely concerned by the events which have occurred recently in the Republic of Moldova.
PolishJest pan bardzo zaniepokojony brytyjskimi środkami z podatków.
You are so concerned about the British tax coffers.
PolishDlatego też jestem bardzo zaniepokojony niedawnymi wydarzeniami i martwię się o najbliższą przyszłość tego kraju.
I am therefore very concerned about the recent events and the short-term future of the country.
PolishŚwiadczy o tym historia i dlatego jestem głęboko zaniepokojony, czy to co robimy tutaj ma jakiś sens.
History shows this, too, and therefore I am deeply concerned that what we are doing here may lack continuity.
PolishJeśli pacjent jest zaniepokojony tymi lub innymi objawami niepożądanymi, powinien poinformować o tym lekarza prowadzącego.
If you are concerned about these or any other unexpected effect(s), talk to your doctor.
PolishSłyszałem pana wyjaśnienie i muszę panu powiedzieć, że jestem zaniepokojony.
Madam President, Commissioner, I have heard your explanations and I must tell you that I am alarmed.