"zamiar" - angielskie tłumaczenie

PL

"zamiar" po angielsku

PL zamiar
volume_up
{męski}

zamiar (też: intencja, zamysł, zamierzenie)
volume_up
intention {rzecz.}
Popieram zamiar Komisji dotyczący promowania dialogu społecznego.
I welcome the Commission's intention to promote social dialogue.
Tajwan zadeklarował tylko swój zamiar uczynienia tego do końca roku.
Taiwan has merely declared its intention to implement this by the end of the year.
Francja zadeklarowała już zamiar wnioskowania o pomoc z Funduszu Solidarności.
France has already declared its intention to apply for assistance from the Solidarity Fund.
zamiar (też: zamiary, cel, intencje)
volume_up
intent {rzecz.}
Taki był pierwotny zamiar, czyż nie?
That was the original intent, was it not?
Jeśli taki był zamiar rządu Sri Lanki, to dlaczego właśnie uwolnił 200 tysięcy Tamilów?
If such were the intent of the Sri Lankan Government, how come they have just released 200 000 Tamils who were prisoners?
Powiedzą, że nadużycie wymaga zamiaru przestępczego i że musimy to udowodnić, a następnie musimy wezwać policję.
They will say that fraud requires criminal intent, and we have to prove this, and then we need to call the police.
zamiar
volume_up
design {rzecz.} [przen.]
Odejdźcie od ciszy z zamiarem i twórzcie dźwięki jak sztukę.
I urge you to move away from silence with intention and to design soundscapes just like works of art.
To właśnie taka arogancja, taki zamiar zastraszenia tych, którzy chcą udaremnić ich plany sprawiła, że UE straciła kontakt ze swoimi obywatelami.
It is such arrogance, such intent on browbeating those who thwart their design which has brought the EU to such disconnection with its people.
O wiele trudniejsze okazuje się stworzenie projektu, który wywołuje poczucie szczęścia i mam zamiar pokazać wam trzy przykłady, którym się to udało.
Much, much more difficult is this, where the designs actually can evoke happiness -- and I'm going to just show you three that actually did this for me.
volume_up
notion {rzecz.}
zamiar (też: celowość, cel, zastosowanie, skutek)
volume_up
purpose {rzecz.}
Warunkiem otrzymania tego rodzaju obrazów są: - zamiar wykorzystania wizerunków banknotów do celów zawodowych,
To obtain such images, the user must: - require the banknote images for professional purposes
W dniu 12 sierpnia pojechaliśmy z Bernardem Kouchnerem do Moskwy z zamiarem wynegocjowania zawieszenia broni.
On 12 August, we were in Moscow with Bernard Kouchner for the purposes of achieving a ceasefire.
Możemy odnotować zamiar głosowania każdego z państwa, ale zgłoszone zamiary nie mogą być uwzględniane w głosowaniu i w liczeniu głosów.
We can record the wishes of each one of you, but those wishes cannot be taken into account for the purposes of the vote or of the vote count.

Synonimy (polski) dla "zamiar":

zamiar

Przykłady użycia - "zamiar" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDlatego też moja grupa ma zamiar popierać niektóre z poprawek grupy Zielonych.
For this reason my Group intends to support some of the amendments by the Verts.
PolishMogę powiedzieć, analizując dane, co masz zamiar zrobić jeszcze zanim to zrobisz.
I can tell with data analysis what you're going to do before you even do it.
PolishDlatego mam zamiar głosować za przyjęciem wszystkich przedmiotowych przepisów.
For these reasons, I am minded to vote in favour of the provision as a whole.
PolishMam zamiar pokazać wam grupę twórców z Maker Faire i różnych innych miejsc.
Well I'm going to show you a group of makers from Maker Faire and various places.
PolishW jaki sposób Unia Europejska ma zamiar się zorganizować, aby dojść do porozumienia?
How is the European Union going to organise itself in order to reach an agreement?
PolishW najbliższych paru latach mamy zamiar stopniowo zredukować tę emisję do zera.
In the next few years, we are going to gradually drive back these emissions to zero.
PolishRozporządzenie, które mamy zamiar przyjąć jutro, jest rozwiązaniem krótkoterminowym.
The regulation which we are going to adopt tomorrow is a short-term solution.
PolishCzy mamy zamiar robić to za każdym razem, gdy zajdzie zmiana w dziedzinie współpracy?
Do we mean to do that every time there is a change in the area of cooperation?
PolishMoje pytanie brzmi: jakie zmiany ma zamiar wprowadzić Komisja w tym obszarze?
My question is this: what improvements is the Commission trying to make in this area?
PolishOferta, którą mamy zamiar rozszerzyć z Unii Europejskiej, stanowi wyzwanie.
The offer which we aim to extend from the European Union is very challenging.
PolishMam zamiar dziś mówić o relacjach pomiędzy nauką a ludzkimi wartościami.
I'm going to speak today about the relationship between science and human values.
PolishRada dokładnie obserwuje ich przebieg i ma zamiar nadal to robić w przyszłości.
The Council has been monitoring them closely and will continue to do so.
PolishKwota, o jaką każdy kraj uprzemysłowiony ma zamiar ograniczyć swoje emisje do 2020 roku.
The amount by which each developed country intends to limit its emissions by 2020.
PolishMam zamiar uczynić ten punkt regularnym elementem szczytów Rady Europejskiej.
I intend to make this a regular feature of the European Council meetings.
PolishGdzie mamy zamiar ich zawrócić, jeżeli zdarzy się tak, że będą chcieli przybyć do Europy?
To where are we going to return them if, by chance, they want to enter Europe?
PolishTo tylko słowa, nie ma zobowiązań i z tego względu mam zamiar w dalszym ciągu pytać.
These are just words, there are no commitments and therefore I am going to keep asking.
PolishPoinformowałem Radę, że mamy zamiar ponownie zwrócić się o te uprawnienia.
I have told the Council that we are going to ask it for those powers again.
PolishPolityka ta oczywiście już teraz jest ambitna, ale mamy zamiar pójść jeszcze dalej.
This policy is, of course, already ambitious, but we are going to keep on aiming higher.
PolishMamy również zamiar rozdysponować i przekazać tę kwotę w miarę możliwości jak najszybciej.
We are also going to commit this sum and to disburse this as soon as possible.
PolishMam zamiar powiedzieć to również przyszłej pani komisarz do spraw zmian klimatycznych.
I am also going to say this to the future Commissioner responsible for climate change.