"zależeć od" - angielskie tłumaczenie

PL

"zależeć od" po angielsku

PL zależeć od
volume_up
{czasownik}

zależeć od (też: zależeć, polegać)
Odpowiedź będzie zależeć od względów, którymi będziemy się kierować.
The answer will depend on the considerations which we choose to be guided by.
Wszystko będzie zależeć od tego, w jaki sposób osiągnięte porozumienia będą wprowadzane w życie.
Everything will depend on how the agreements reached are implemented on the ground.
Docelowe poziomy czynnika VIII będą zależeć od ciężkości i miejsca krwawienia.
The target factor VIII levels will depend on the severity and location of the bleeding.
zależeć od
volume_up
to depend upon {czas.} [form.]

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "zależeć od"

zależeć czasownik
od przyimek
od
English

Przykłady użycia - "zależeć od" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDocelowe poziomy czynnika VIII będą zależeć od ciężkości i miejsca krwawienia.
The target factor VIII levels will depend on the severity and location of the bleeding.
PolishW tej sprawie z pewnością wiele zależeć będzie od obywateli Europy.
It is certain that in this matter, much will depend on the citizens of Europe.
PolishOdpowiedź będzie zależeć od względów, którymi będziemy się kierować.
The answer will depend on the considerations which we choose to be guided by.
PolishBędą one w szczególności zależeć od procesu produkcyjnego i technicznych zasad oznaczania.
The cost will notably depend on the production processes and technical marking rules.
PolishKształt naszej polityki wobec Kuby musi nadal zależeć od rzeczywistych zmian w tym kraju.
Our policy towards Cuba must remain conditional on genuine changes there.
PolishDziałanie leku może zależeć od innych mechanizmów, które jeszcze nie zostały wyjaśnione.
Other mechanisms, which have yet to be elucidated, may also be involved.
PolishWszystko będzie zależeć od tego, w jaki sposób osiągnięte porozumienia będą wprowadzane w życie.
Everything will depend on how the agreements reached are implemented on the ground.
PolishJest rzeczą oczywistą, że szanse Mołdawii zależeć będą od rozwiązania konfliktu wokół Naddniestrza.
Moldova's chances depend, of course, on the solution to the Transnistrian conflict.
PolishWedług teorii strun, mogą one zależeć od dodatkowych wymiarów.
And string theory suggests that those 20 numbers have to do with the extra dimensions.
PolishStany Zjednoczone przewidują, że przyszłość będzie w większym stopniu zależeć od technologii jądrowej.
The United States is foreseeing a future more dependent on nuclear technology.
PolishWiarygodność tych testów zależeć będzie oczywiście od postępowania po uzyskaniu wyników.
Of course, the credibility of these tests will stand or fall on the implementation of the results.
PolishPomoc rozwojowa nie może zależeć od wprowadzania w życie umów o partnerstwie gospodarczym.
Development aid must not be conditional on the implementation of Economic Partnership Agreements.
PolishInterpretacja artykułów traktatu wydaje się zależeć od tego, z której strony wieje wiatr.
The interpretation of the Articles in the Treaty seems to depend on which way the wind is blowing.
PolishZależeć to będzie również od ewentualnego przystąpienia Islandii do UE.
This will also depend on Iceland's possible future membership.
PolishO jaką wartość kwota ta wzrośnie, zależeć będzie od cen na rynku emisji węglowych.
How much that will raise depends on the carbon price.
PolishNasza polityka handlowa nie ulegnie zmianie, a dalsze decyzje zależeć będą od okoliczności.
There will be no change in our trade policy, and further developments depend on the circumstances.
PolishZależeć to będzie od osób, które nauczyły się ich jako języków pierwszych i tak ich używają.
The cultural value represented by the variety of European languages can’t be expressed in numbers.
PolishRezultaty w najbliższej przyszłości będą zależeć od tego, w jaki sposób hierarchizujemy istniejące bariery.
Results in the immediate future will depend on how we prioritise existing obstacles.
PolishW wielu krajach Twoje uprawnienie do świadczeń może zależeć od długości okresu opłacania składek.
In many countries, your entitlement to benefits may depend on your previous contribution periods.
PolishModulujące enzym działanie rytonawiru może zależeć od dawki.
The enzyme-modulating effect of ritonavir may be dose dependent.