"zakomunikować" - angielskie tłumaczenie

PL

"zakomunikować" po angielsku

PL zakomunikować
volume_up
{czasownik dokonany}

Pozwolę sobie zakomunikować, że przewodniczący Rady wygłosi przed Parlamentem sprawozdanie dotyczące sesji Rady Europejskiej w tym tygodniu.
Allow me to announce that the President of the Council will give a report to the Parliament on the European Council session this week.

Przykłady użycia - "zakomunikować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJednocześnie musimy jednak zakomunikować USA, że mamy również i innych partnerów.
At the same time, however, we need to tell the US that we also have other partners.
PolishWedług mnie ten fakt powinniśmy dziś głośno zakomunikować władzom Jemenu.
In my opinion, we should make this fact clear to the Yemeni Government today.
PolishProblem polega na tym jak zakomunikować to szerszej publice?
But the thing is, how come it's news to most people?
PolishWierzę też, że należy to jasno zakomunikować.
I believe that it should also be communicated accordingly.
PolishPowinniśmy wyraźnie zakomunikować Amerykanom, że jesteśmy gotowi i chcemy wziąć za to odpowiedzialność.
We should tell the Americans quite clearly that we are prepared to do this and that we want to shoulder this responsibility.
PolishMusimy być zdolni to zakomunikować, aby pokazać ludziom, że nasze działania doprowadzą do zmian tam, gdzie ma to znaczenie.
And we must be able to communicate this, to show people that our actions will make a difference where it matters.
PolishUnia Europejska musi wyraźniej zakomunikować Rosji, że powinna ona respektować swoje międzynarodowe obowiązki i zobowiązania.
The European Union must make it clearer to Russia that it should respect its international obligations and commitments.
PolishOd tamtej pory nie było pewne, kiedy Rada będzie w stanie przyjąć wspólne stanowisko i zakomunikować je Parlamentowi Europejskiemu.
Since then it has been unclear when the Council will be able to adopt a common position and when this will be communicated to the European Parliament.
PolishW bezpośrednim związku z tym musimy wyraźnie zakomunikować Teheranowi, że te nadużycia nie będą tolerowane i spotkają się z poważnymi konsekwencjami.
In direct conjunction with this, we must make it clear to Tehran that these abuses are not to be tolerated and will have serious consequences.
PolishPracowaliśmy w dobrej wierze podczas ostatniej kadencji oraz obecnej, i ufam, że udało się zakomunikować nasze zapatrywania na skuteczniejsze prawodawstwo.
We worked in good faith during the last mandate and this one, and would hope to be sending a message on our views on having more effective legislation.
PolishChciałbym zakomunikować, że głosuję za projektem rezolucji w sprawie strategii UE wobec Białorusi.
Mr President, ladies and gentlemen, I would like to communicate my vote in favour of the motion for a resolution concerning the attitude of the European Union in dealings with Belarus.
PolishTo, co próbuję zakomunikować i w czym możecie mi pomóc, jeśli się zgodzicie, to fakt, iż pomoc dla Afryki ma wielką wartość finansową w momencie, gdy Ameryka potrzebuje tych finansów.
What I try to communicate, and you can help me if you agree, is that aid for Africa is just great value for money at a time when America really needs it.
PolishParlament Europejski i UE muszą otwarcie zakomunikować Pakistanowi własne zdanie i wezwać pakistańskie władze do podjęcia wszelkich wysiłków, mających na celu uniknięcie takiej sytuacji.
The European Parliament and the EU need to send a clear message to Pakistan and urge the Pakistani Government to do its best to avoid this kind of situation.
PolishMuszę zakomunikować, że dzięki wytrwałości sprawozdawców oraz wszystkich ekspertów, którzy współpracowali ze swoimi odpowiednikami w Radzie, nasze wysiłki zaowocowały.
I have to report that our efforts have borne fruit, thanks to the perseverance of both the rapporteurs and all the experts who worked together with their counterparts in the Council.
PolishCo jeszcze chcielibyśmy w naszym czytaniu zakomunikować, to przede wszystkim jeszcze raz podkreślić trójkąt priorytetowy, trójkąt związany z młodzieżą, edukacją i mobilnością.
What we would also like to communicate in our reading is, above all, to emphasise once again the triangle of priorities, the triangle related to youth, education and mobility.
PolishJa sama zaledwie miesiąc temu byłam w Tiranie i Sarajewie, by wraz z ministrem belgijskim dobitnie zakomunikować, że wszystko to jest bardzo ważne, ale trzeba uważać na nadużycia.
I was personally in Tirana and in Sarajevo only a month ago, together with the Belgian Minister, in order to reinforce this message, that this is very important but beware of abuses.
PolishGłosowałem za przyjęciem sprawozdania, ponieważ uważam, że należy zakomunikować Komisji, że Parlament skłania się do zawiązania jeszcze bliższych stosunków z Ameryka Łacińską.
I voted in favour of this report because I believe it is important to send a message to the Commission that this Parliament is determined to establish even closer links with Latin America.