"zakład" - angielskie tłumaczenie

PL

"zakład" po angielsku

PL

zakład {męski}

volume_up
1. ogólne
zakład
Powiedzmy, że masz rację, i przegram zakład?
Say you are right and I lose the bet?
This seems like a good bet.
And if I rescue the King and win the bet?
zakład (też: fabryka, kombinat)
pomocnik przy koparce przedniej węgla brunatnego; pomocnik tokarza w zakładzie maszyn lekkich
Assistant on brown coal excavators; assistant lathe operator at an alternator factory
Zakład ten zaopatrywał tylko około 10 placówek, tak więc podjęte działanie miało ogromny zasięg, ale należało je podjąć.
The factory concerned was only supplying something like 10 outlets, so it was a big move to make, but it was the right move to make.
Spółka Opel miała duży zakład produkcyjny w Portugalii, w miejscowości Azambuja, w którym zatrudnionych było niemal 2 tysiące pracowników.
(PT) Madam President, Opel had a large factory in Portugal, in Azambuja, and employed a total of almost 2 000 workers.
Głównym miejscem zatrudnienia jest zakład drobiarski Purdue.
The biggest employer is the Purdue chicken processing plant.
Zakład wymieniony w pytaniu nie był poddany inspekcji podczas ogólnego kontroli w 2008 r.
The plant mentioned in the question was not one of those subjected to inspection in the 2008 general audit.
Zakład w Figueruelas znajduje się w moim regionie, tzn. w Aragonii, więc sprawa ta dotyczy nas bezpośrednio.
The Figueruelas plant is in my region, Aragón, so this matter affects us directly.
Zakład stawał się miejscem rynkowych spekulacji z jednej strony i demagogii oraz populizmu z drugiej.
The establishment became a place of market speculation, on the one hand, and demagogy and populism, on the other.
Ponadto nie poparto poprawek, które znoszą obowiązek dokładnego prowadzenia rejestrów w zakładzie użytkownika.
Also, amendments that remove the obligation for accurate record-keeping in the user establishment were not supported.
zakład (też: łódź płaskodenna)
zakład
I want to have another wager with you
zakład (też: pracownia)
Myślę, że uratowanie tego zakładu jest honorem nie tylko Polaków, ale także już i Unii Europejskiej.
I believe that saving this workplace would be an honourable action not just for Poles, but also for the European Union.
Stoczniowcy uważają, że podejście Komisji do ich zakładu pracy jest zbyt rygorystyczne i niesprawiedliwe.
The shipyard workers believe that the Commission's approach to their workplace is too rigorous and unfair.
Zagadnienia związane z uprawnieniami pracowników w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę są przedmiotem regulacji art.
Article 231 of the Labour Code regulates matters related to the employees’ rights in the case of the transfer of their workplace or its part to another employer.
Jednakże spółka Opel zamknęła ten zakład, porzuciła produkcję w Portugalii i przeniosła ją do Hiszpanii.
However, the company closed down, abandoned production in Portugal and moved to Spain.
technical services company
Jednakże niedawno niemiecka spółka chemiczna Bayer postanowiła zamknąć swój zakład w Antwerpii, żeby przenieść produkcję gdzie indziej, i jest to zły znak.
Recently, however, the German chemical company Bayer decided to relocate from Antwerp, and that is a bad omen.
To pierwszy na świecie zakład opieki zdrowotnej dla biednej klasy robotniczej.
Indeed it is the emerging world's first HMO for the urban working poor.
Porady możesz uzyskać w zakładzie ubezpieczeń emerytalnych w kraju, w którym pracujesz.
You should seek advice from the pension authority in the country where you work.
Świadczenia pieniężne (zastępujące dochody za ewentualny okres, w którym nie możesz pracować) wypłaca Twój zakład ubezpieczeń (w kraju, w którym pracujesz na stałe).
Income replacement for any time off is paid by your insurance authority (in the country where you usually work).
zakład (też: mechanizm, werk)
Mówię o Zakładach Metalurgicznych Kremikovtzi, które mają odgrywać strategiczną rolę w bułgarskiej gospodarce.
I am talking about Kremikovtzi Metallurgical Works, which is supposed to play a strategic role in the Bulgarian economy.
2. "zakładka"
zakład (też: rąbek, obszycie)
zakład (też: szczypanka)
Tuck flap here to close.

Przykłady użycia - "zakład" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishzakład Duo zostanie zamknięty na stałe nie później niż do 31 grudnia 2006 roku.
the Duo Mill shall be permanently closed no later than 31 December 2006.
PolishTo pierwszy na świecie zakład opieki zdrowotnej dla biednej klasy robotniczej.
Indeed it is the emerging world's first HMO for the urban working poor.
PolishAzaż nie wiecie, iż ci, którzy w zawód bieżą, wszyscyć więc bieżą, lecz jeden zakład bierze?
Know ye not that they that run in a race run all, but one receiveth the prize?
PolishDell otworzył zakład w Irlandii wiele lat temu dzięki pomocy państwa.
Dell established itself in Ireland a number of years ago with the help of State aid.
PolishJednakże spółka Opel zamknęła ten zakład, porzuciła produkcję w Portugalii i przeniosła ją do Hiszpanii.
However, the company closed down, abandoned production in Portugal and moved to Spain.
PolishZakład w Figueruelas znajduje się w moim regionie, tzn. w Aragonii, więc sprawa ta dotyczy nas bezpośrednio.
The Figueruelas plant is in my region, Aragón, so this matter affects us directly.
PolishJeśli chodzi o restrukturyzację, to czytałem w prasie, że dotknięty będzie tylko jeden zakład.
As far as restructuring is concerned, I have read in the press that only one site would be affected.
PolishGödecke GmbH (zakład farmaceutyczny należący do firmy Pfizer GmbH), Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Niemcy.
Gödecke GmbH (a pharma plant of Pfizer GmbH), Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Germany.
PolishZakład wymieniony w pytaniu nie był poddany inspekcji podczas ogólnego kontroli w 2008 r.
The plant mentioned in the question was not one of those subjected to inspection in the 2008 general audit.
PolishGłównym miejscem zatrudnienia jest zakład drobiarski Purdue.
The biggest employer is the Purdue chicken processing plant.
PolishTen nowy zakład będzie mógł przyjmować śmieci nie tylko ze źródeł lokalnych, ale także z innych obszarów.
This new plant will be able to take waste not just from local sources but from other areas too.
PolishMamy ogromy zakład produkcyjny General Motors w Wiedniu.
We have a large General Motors manufacturing site in Vienna.
PolishKup dla nas trochę ziemi w Kings Mountain, a następnie ogłoś, iż zamierzamy wybudować tam duży zakład przemysłowy."
Buy us some land in Kings Mountain and announce we are going to build a major plant there."
PolishZakład stawał się miejscem rynkowych spekulacji z jednej strony i demagogii oraz populizmu z drugiej.
The establishment became a place of market speculation, on the one hand, and demagogy and populism, on the other.
PolishTen zakład przekaże wniosek właściwym organom.
They will forward your request to the right authority.
PolishOczywiste jest, że jeżeli zakład zostanie ostatecznie zamknięty będziemy musieli zapewnić zwalnianym pracownikom pomoc.
Naturally, if the closure ever goes ahead, we shall have to ensure that people are offered assistance.
Polish. ~~~ I powiedział mi: „To jest zakład karny.
And the warden was quite amused, and he told me he thought that I was a nut and he told me, "This place is a correction facility.
PolishPowiedzmy, że masz rację, i przegram zakład?
PolishA jeśli wygram zakład i uratuję króla?
PolishBudował jeden zakład przemysłowy za drugim.