PL zająć się
volume_up
{czasownik zwrotny dokonany}

1. ogólne

zająć się (też: zajmować się)
zająć się (też: poświęcić uwagę)
Chciałbym teraz zająć się omówieniem tych trzech zjawisk.
And so I'm going to sort of go through and talk about those three kinds of things.
Więc kiedy otrzymałem tytuł doktora postanowiłem zając się DNA.
., I should go and search for DNA.
Więc uświadomiłem sobie, że trzeba zająć się działaniem na rzecz ukształtowania dobrze poinformowanych obywateli.
And so I realized we had to go through the business of building an informed citizenry.
volume_up
to mind {czas. przech.}
Nie pozwolili mi zająć się geometrią czy trygonometrią.
Now, another kind of mind is the pattern thinker.
Musimy również zdecydować się, czy obawami tymi lepiej zająć się na szczeblu krajowym, czy europejskim.
We also need to make up our minds on whether these concerns are better addressed at national or European level.
Więc to, co musimy wiedzieć by w ogóle zająć się tą zagadką, to, po pierwsze, w jaki sposób umysł jest umiejscowiony w mózgu i, po drugie, jak zbudowana jest osobowość.
So what we need to know to even address this mystery is, number one, how are minds are put together in the brain, and, number two, how selves are constructed.
zająć się (też: zajmować, okupować, obstawiać, obstawić)
Mamy dziś zająć się kilkoma instrumentami finansowymi.
Mr President, we have a number of financing instruments to deal with today.
Przede wszystkim należy zająć się nieuregulowanym statusem prawnym regionu Arktyki.
Above all, it is necessary to deal with the unregulated legal status of the Arctic region.
Musimy zająć się tym mizoginizmem, który prowadzi do tylu cierpień.
We have to deal with the kind of misogyny that leads to this suffering and grief.
Mamy dziś zająć się kilkoma instrumentami finansowymi.
Mr President, we have a number of financing instruments to deal with today.
Musimy zająć się liberalizacją i dywersyfikacją gospodarek tych krajów.
We have to deal with the liberalisation and diversification of the economies in these states.
Przede wszystkim należy zająć się nieuregulowanym statusem prawnym regionu Arktyki.
Above all, it is necessary to deal with the unregulated legal status of the Arctic region.
Kwestią tą powinniśmy zająć się w naszym kraju w kontekście politycznym.
That is something that we should handle politically in our country.
W jaki sposób zamierzamy zająć się tą kwestią w przyszłości?
How are we going to handle that creatively in the future?
Pytanie dotyczy tego, czy takim zjawiskiem należy zająć się w ramach polityki regionalnej.
The question is whether such phenomena should be handled within the framework of regional policies.
Musimy również zająć się gospodarką transatlantycką, która odpowiada za połowę produkcji i handlu na świecie.
We must also look after the transatlantic economy, which accounts for half of the world's output and trade.
volume_up
to look to {czas.} (sth)
Pozwolę sobie przez chwilę zająć się danymi.
- (NL) Mr President, let us take a moment to look at the figures.
Musimy zająć się bezpieczeństwem naszych pracowników.
We need to look at the safety of health professionals.
Uważam więc, że należy bardzo poważnie zająć się tą kwestią.
So I think that we should look very seriously at this issue.
To byłoby zadanie dla nas jako UE: NATO może zająć się stroną wojskową.
That would be our task as the EU; NATO can take care of the military side.
. - (FR) Doskonale wiadomo, że Europa chce zająć się wszystkim i być obecna wszędzie.
. - (FR) It is a known fact that Europe wants to take care of everything and be everywhere.
UE musi zająć się rozwijaniem wszystkich tych regionów w sposób wyważony i znaleźć w tym zakresie wspólnego ducha.
The EU has to take care and find a common spirit in developing all these regions in a balanced manner.

2. "kimś/czymś"

zająć się (też: lubić, pielęgnować, zajmować się, dbać o)
volume_up
to care for {czas.} (sb/sth)
Dlatego musimy bardzo starannie zająć się sposobem przyznawania tych pieniędzy.
We must therefore take great care as to how it is awarded.
To byłoby zadanie dla nas jako UE: NATO może zająć się stroną wojskową.
That would be our task as the EU; NATO can take care of the military side.
. - (FR) Doskonale wiadomo, że Europa chce zająć się wszystkim i być obecna wszędzie.
. - (FR) It is a known fact that Europe wants to take care of everything and be everywhere.

3. "czymś"

zająć się (też: zajmować się)
volume_up
to probe {czas. przech.} (scandal)
zająć się (też: zajmować się)
volume_up
to see about {czas.} (sth)

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "zająć się"

zająć czasownik
się zaimek
zając rzeczownik
Zając rzeczownik

Przykłady użycia - "zająć się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPodchodzą do sprawy konstruktywnie i chcą się nią zająć, ale nie będzie to proste.
They are constructive and they want to embark on this, but it will not be easy.
PolishZwrócił się do mnie w tej sprawie pan Watson i zamierzam zająć się tym dogłębnie.
I have been approached by Mr Watson about this and I want to address it thoroughly.
PolishChciałabym poruszyć jedną kwestię, którą być może Komisja mogłaby się zająć.
I would like to raise one issue, and perhaps the Commission could address this.
PolishTrzeba się poważnie zająć problemami prześladowań z rąk tajskich urzędników.
The problems of abuse at the hands of Thai officials must be seriously addressed.
PolishTymi kwestiami należy się zająć, jeśli chcemy osiągnąć swobodną mobilność pracowników.
These issues must be addressed if we are to achieve trouble-free worker mobility.
PolishW programie sztokholmskim powiedziano, że musimy zająć się tą sprawą bezpośrednio.
The Stockholm programme says that we need to address these issues directly.
PolishPowinniśmy się również zająć niebezpiecznym rozkwitem prawicowego radykalizmu.
We should also be dealing with the dangerous rise of right-wing radicalism.
PolishZająć się tym powinny państwa członkowskie - o ile tylko tego jeszcze nie czynią.
The Member States should be doing this - if they are not already doing so.
PolishParlament Europejski i Unia Europejska powinny bezwzględnie zająć się tą sprawą.
The European Parliament and the European Union must investigate this matter in any case.
PolishUważamy, że powinniśmy zająć się zagadnieniami, które są absolutnie podstawowe.
We believe that we should devote ourselves to those issues that are strictly essential.
PolishPodzielam wiele z nich i wiem, że nimi również będzie trzeba się zająć.
I share many of those concerns and know that they too will need to be addressed.
PolishTak naprawdę mówiłem, że staraliśmy się zająć stanowisko stosując podejście zróżnicowane.
In fact, I mentioned that we tried to adopt a position using a nuanced approach.
PolishGdzie: Zindentyfikowaliśmy 35 miejsc na świecie, którymi powinniśmy się zająć.
So, the where: We've identified 35 places globally that we need to work.
PolishW szczególności chciałem zająć się drażliwą kwestią równowagi między życiem a pracą.
In particular, I decided I would try to address the thorny issue of work-life balance.
PolishOznacza to, że kwestią solidarności należy zająć się w szerszym ujęciu.
This means that the issue of solidarity must be addressed in a broader context.
PolishTeraz trzeba się tym zająć przed referendum w Irlandii i europejskimi wyborami.
This now needs to be tackled for the referendum in Ireland and for the European elections.
PolishOczywiście wciąż jeszcze pozostaje wiele szczegółów, którymi należy się zająć.
There are of course many details that still need to be dealt with here.
PolishNa początek musimy zająć się wydajnością budynków, pojazdów, lodówek itd.
We must begin with the efficiency of buildings, vehicles, fridges and so on.
PolishTą właśnie sprawą powinien zająć się Parlament i kraje Unii Europejskiej.
This is the issue that the European Parliament and the Member States should address.
PolishMimo że nie będzie nam łatwo tego osiągnąć, właśnie tym musimy się dziś zająć.
Although not easy to achieve, this is essentially the order of the day.