"zaistnieć" - angielskie tłumaczenie

PL

"zaistnieć" po angielsku

PL zaistnieć
volume_up
{czasownik dokonany}

Nie możemy pozwolić, by zaistniała którakolwiek z tych sytuacji.
We must not allow either of these situations to arise.
Czy naprawdę nie mogliśmy od razu zadziałać inaczej, aby uniknąć zaistniałej sytuacji?
Could we really not have taken a different attitude to prevent this situation arising?
Zdajemy sobie sprawę, że zaistniała sytuacja wymaga działania.
We realise that the situation that has arisen calls for action.
W każdym razie, jeśli taka sytuacja miałaby zaistnieć, to Komisja niewątpliwie musiałaby opracować środki kompensacyjne na rzecz dotkniętych sektorów.
In any case, if this situation were to come about, it is clear that the Commission would need to come up with compensatory measures for the sectors affected.
Pani Komisarz! Sytuacja, jaka zaistniała w Afryce Północnej naprawdę zmusiła Unię Europejską do stawienia czoła najtrudniejszym wyzwaniom.
(LT) Madam President, Commissioner, the situation that has come about in North Africa has really forced the European Union to face major challenges.
Wszystko to ma służyć lepszemu wykorzystaniu nakładów, aby współpraca cywilno-wojskowa mogła w pełni zaistnieć.
The aim of all this is to make better use of funds so that civil-military cooperation may fully materialise.
I muszę wam powiedzieć, że ja też myślałam, że piszę niewiarygodnie nudną książkę na temat, który wszyscy nienawidzą, dla publiczności, która nigdy nie zaistnieje.
And I have to tell you that I thought I was writing an incredibly nerdy book about a subject everybody hates for an audience that would never materialize.

Synonimy (polski) dla "zaistnieć":

zaistnieć

Przykłady użycia - "zaistnieć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishCzy taka sprawa musi wyglądać obecnie jak film akcji, by zaistnieć w naszym umyśle?
Does stuff have to look like an action movie these days to exist in the front of our brain?
PolishPodczas laktacji może zaistnieć konieczność dostosowania dawek insuliny oraz diety.
Lactating women may require adjustments in insulin dose and diet.
PolishChce zaistnieć – opisany ciepło, w spójnych detalach.
East Germans want to appear in the book – warmly described in accurate detail.
PolishW wielu państwach nowa firma energetyczna nie ma praktycznie szansy zaistnieć na rynku.
In many countries it is in practice impossible for new energy companies to compete fairly in the market.
PolishMoże zaistnieć ryzyko znacznego zmniejszenia stężenia glukozy we krwi i konieczność leczenia szpitalnego.
You may be at risk of having low blood sugar and need hospital treatment.
PolishMoże zaistnieć konieczność zmiany dawki lamotryginy przez lekarza.
Your doctor may need to change your dose of lamotrigine.
PolishW przypadku tych leków może zaistnieć konieczność dostosowania dawki.
A dose adjustment may be needed for these medicines.
PolishPo rozpoczęciu leczenia preparatem Tasmar i w czasie terapii, może zaistnieć potrzeba zmiany dawki lewodopy.
When beginning and during treatment with Tasmar, your dose of levodopa may need to be changed.
PolishEuropa musi stanowić jedność i siłę, aby rzeczywiście zaistnieć w rankingu przewodnictwa nad światem.
Europe must be united and strong in order to be a real presence at the tables of the world's leadership.
PolishMam powody do obaw, że podobna sytuacja może w przyszłości zaistnieć w przypadku biur podróży.
I have grounds for concern that a similar development could also occur in future in the case of travel agencies.
PolishMoże zaistnieć potrzeba jednoczesnego wypicia niewielkiej ilości wody, co pomoże w rozpuszczeniu tabletki w ustach.
You may need to drink a little water at the same time to help the tablet dissolve in your mouth.
PolishMoże zaistnieć potrzeba zwiększenia dawki rozyglitazonu.
The rosiglitazone dose may need to be increased.
PolishMoże jednak zaistnieć ryzyko przedłużonego porodu.
However, there may be a risk of prolonged delivery.
PolishMyślę, że jesteśmy świadomi, jak ktoś powiedział, że w Europie musi zaistnieć sytuacja, w której obydwie strony są zwycięzcami.
I think we are aware that, as someone said, it must become a 'win-win' situation for Europe.
PolishMoże zaistnieć potrzeba zwiększenia dawki rozyglitazonu.
rosiglitazone dose may need to be increased.
PolishJeśli chcesz zaistnieć, przyjdz do mnie w bardziej odpowiednim momencie, kiedy będe mógł się tobą zająć.
PolishU pacjentów z cukrzycą może zaistnieć potrzeba dostosowania dawki insuliny lub doustnych środków zmniejszających stężenie glukozy.
In diabetic patients dosage adjustments of insulin or oral hypoglycaemic agents may be required.
PolishZ czasem może zaistnieć konieczność modyfikacji dawki leku w zależności od przyrostu masy ciała pacjenta i reakcji na leczenie.
Dose adjustments may be required over time, depending on your increase in body weight and response.
PolishWtedy mogą zaistnieć bardziej skomplikowane obiekty.
PolishNależy poinformować lekarza o występujących problemach z wątrobą lub nerkami ponieważ może zaistnieć potrzeba zmiany dawki.
If you have liver or kidney problems, talk to your doctor, since your dose of Efexor may need to be different.