"zahamowanie" - angielskie tłumaczenie

PL

"zahamowanie" po angielsku

PL zahamowanie
volume_up
{nijaki}

zahamowanie
Zahamowanie proteasomu powoduje zatrzymanie cyklu komórkowego i apoptozę.
Inhibition of the proteasome results in cell cycle arrest and apoptosis.
Cyprofloksacyna hamuje gyrazę DNA, co powoduje zahamowanie syntezy DNA.
Ciprofloxacin inhibits DNA-gyrase, resulting in inhibition of DNA synthesis.
Po zastosowaniu prasugrelu obserwowano podobne lub silniejsze zahamowanie agregacji płytek krwi.
Similar or higher inhibition of platelet aggregation was observed with prasugrel.
Zahamowanie wydzielania soku żołądkowego może powodować zmniejszenie narażenia na nilotynib.
Suppression of gastric acid secretion might result in lower exposure to nilotinib.
Zahamowanie aktywności H. pylori może doprowadzić do fałszywie ujemnych wyników.
Suppression of H. pylori might give false negative results.
Zahamowanie wzrostu bakterii Helicobacter pylori może spowodować, fałszywie ujemny wynik testu.
The suppression of Helicobacter pylori might give false negative results.
zahamowanie (też: zdławienie)
volume_up
strangulation {rzecz.} [przen.]
zahamowanie (też: lęk, kompleks, problem)
volume_up
hung-up {rzecz.} [pot.]

Przykłady użycia - "zahamowanie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTurcji kończą się rozdziały negocjacyjne a procesowi akcesyjnemu grozi zahamowanie.
Turkey is running out of chapters and the accession process risks stalling.
PolishJednakże nie stwierdzono, aby przeciwciała powodowały zahamowanie wzrostu.
However, these have not been found to have growth-inhibiting effects.
PolishCzy możemy spodziewać się działań mających na celu zahamowanie zbyt gwałtownego wzrostu płac?
Can we expect measures to check the already over-accelerated wage increase?
PolishPancytopenia, zahamowanie czynności szpiku kostnego, leukopenia, małopłytkowość, plamica, anemia
Pancytopenia, bone marrow depression, leukopenia, thrombocytopenia, purpura, anaemia
PolishW badaniach na zwierzętach obserwowano zahamowanie wzrostu płodu.
Foetal growth restriction was apparent in animal studies with pioglitazone.
PolishZdecydowane i szybkie działania mające na celu zahamowanie rosnącego bezrobocia.
Resolute and rapid action to slow down rising unemployment.
PolishSpowodowało to zahamowanie popytu wewnętrznego w okresie, w którym popyt zewnętrzny i tak spada.
The result has been a brake on domestic demand at a time when external demand is fading.
PolishW jej wyniku powinno nastąpić zahamowanie rozwoju komórek nowotworowych, a w następstwie ich śmierć.
As a result, it is expected to stop the growth of tumour cells, which eventually die.
PolishJednym z najważniejszych problemów w dziedzinie rozwoju jest zahamowanie wylesiania lasów deszczowych.
One crucial development issue is ending the deforestation of rainforests.
PolishU szczurów dawka dobowa 450 mg/ kg podawana przez 9 dni powodowała zahamowanie spermatogenezy.
In rats, a DMA daily dose of 450 mg/ kg given to rats for nine days caused inactive spermatogenesis.
PolishLeczenie preparatem Siklos należy przerwać, jeśli nastąpi znaczące zahamowanie czynności szpiku kostnego.
Treatment with Siklos should be discontinued if bone marrow function is markedly depressed.
PolishPodczas leczenia produktem EMEND nastepuje zahamowanie aktywności CYP3A4.
During treatment with EMEND, CYP3A4 is inhibited.
PolishRzadko Remeron może spowodować zaburzenia produkcji krwinek (zahamowanie czynności szpiku kostnego).
In rare cases Remeron can cause disturbances in the production of blood cells (bone marrow depression).
PolishJego zahamowanie powstrzymuje tworzenie trombiny (innego czynnika), w związku z czym nie powstają zakrzepy krwi.
When this is blocked, no thrombin (another factor) can be produced, and no clot can be formed.
PolishBadania nad toksycznym wpływem telitromycyny na zdolności rozrodcze wykazały zahamowanie
tho Telithromycin, and its principal human metabolites, were negative in tests on genotoxic potential in vitro and in vivo.
PolishU samic szczura stwierdzano martwicę centralną ciałek żółtych i zahamowanie rozwoju pęcherzyków w jajnikach.
Female rats showed central necrosis of the corpora lutea and arrested follicular development in the ovaries.
PolishJego zahamowanie powstrzymuje tworzenie trombiny (innego czynnika), w związku z czym nie powstają zakrzepy krwi.
It was also compared with placebo (a dummy treatment) when looking at patients with an acute illness (839
PolishJednym z objawów tej choroby jest zahamowanie wzrostu.
Stunted growth is a symptom of the condition.
PolishStężenie telbiwudyny, powodujące skuteczne zahamowanie 50 % syntezy wirusa (EC50) wynosiło około 0, 2 μM.
The concentration of telbivudine that effectively inhibited 50 % of viral synthesis (EC50) was approximately 0.2 μ M.
PolishPosaconazole SP działa przez zabicie lub zahamowanie wzrostu grzybów, które mogą powodować zakażenia u ludzi.
Posaconazole SP works by killing or stopping the growth of some types of fungi that can cause infections in humans.