"zahamowania" - angielskie tłumaczenie

PL

"zahamowania" po angielsku

volume_up
zahamowania {niemęskoos.}

PL zahamowania
volume_up
{niemęskoosobowy}

zahamowania
Znalezienie właściwej równowagi uniemożliwiają jednak ideologiczne zahamowania Unii.
However, the Union does allow its own ideological inhibitions to get in the way of achieving the right balance.

Synonimy (polski) dla "zahamować":

zahamować

Przykłady użycia - "zahamowania" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishInkorporacja 5- FU prowadzi także do zahamowania syntezy RNA i białek.
The incorporation of 5-FU also leads to inhibition of RNA and protein synthesis.
PolishOdnotowano przypadki zespołu Cushinga i zahamowania czynności kory nadnerczy.
Cases of Cushing's syndrome and adrenal suppression have been reported.
PolishJakie środki podejmie UE w celu zahamowania międzynarodowej fali spekulacji towarami?
What measures will the EU take to stem the international surge of profiteering on goods?
PolishDziałanie antykoncepcyjne preparatu Implanon jest głównie wynikiem zahamowania owulacji.
The contraceptive action of Implanon is primarily achieved by inhibition of ovulation.
PolishZakresy toksyczne zahamowania czynności szpiku przedstawione są w punkcie 4. 2.
Toxic ranges of myelosuppression as described under section 4.2.
PolishW efekcie dochodzi do zahamowania wzrostu komórek nowotworowych, a ostatecznie do ich zniszczenia.
As a result, it inhibits the growth of tumour cells and eventually kills them.
PolishW badaniach in vitro nie obserwowano zahamowania metabolizmu deferazyroksu przez hydroksymocznik.
No inhibition of deferasirox metabolism by hydroxyurea was observed in vitro.
PolishWspółpraca jest najwyższej wagi w kwestii zahamowania zmian klimatycznych.
Cooperation is of the utmost importance in curbing climate change.
PolishLekarz może rozważyć zmniejszenie szybkości wlewu leku Erbitux w celu zahamowania tych objawów.
Your doctor may consider reducing the infusion rate of Erbitux to manage these symptoms.
PolishObietnice bez pokrycia nie przyczynią się do zahamowania globalnego ocieplenia.
Empty promises will not put the brakes on global warming.
PolishNależy uzyskać od pacjentów informacje o występujących objawach zahamowania OUN lub depresji oddechowej.
Patients should be questioned regarding signs of CNS or respiratory depression.
PolishNie można wykluczyć możliwego zahamowania CYP2D6 w przypadku dużego narażenia na działanie marawiroku.
At higher exposure of maraviroc a potential inhibition of CYP2D6 cannot be excluded.
PolishPołączenie to może spowodować śmierć w wyniku zahamowania czynności oddechowej pochodzenia ośrodkowego.
This combination may result in death due to respiratory depression of central origin.
PolishPo drugie: doszło również do zahamowania wdrażania dyrektyw w sprawie programu sieci NATURA 2000.
Second: implementation of directives on the Natura 2000 networking programme has also stalled.
PolishPodczas leczenia aprepitantem w postaci doustnej dochodzi do zahamowania aktywności CYP3A4.
During treatment with oral aprepitant, CYP3A4 is inhibited.
PolishPodanie 100 mg, 200 mg lub 400 mg raz na dobę prowadzi do > 90 % maksymalnego zahamowania COX- 2.
Administration of 100 mg, 200 mg or 400 mg once daily leads to > 90 % peak inhibition of COX-2.
PolishTrzeba także podjąć próby zahamowania wzrostu liczby dzieci-żołnierzy, szczególnie w Mogadiszu.
Attempts must also be made to stem the increase in the recruitment of child soldiers, particularly in Mogadishu.
PolishDlatego jedynym sposobem zahamowania utraty różnorodności biologicznej jest radykalna zmiana naszego zachowania.
Therefore, the only way to stop the loss of biodiversity is by radically changing our behaviour.
PolishW przypadku zahamowania enzymu, wirus nie namnaża się w prawidłowy sposób, co spowalnia szerzenie się infekcji.
When the enzyme is blocked, the virus does not reproduce normally, slowing down the spread of infection.
PolishDaje to nam możliwość zahamowania zmiany klimatu.
This gives us the opportunity to rein in climate change.