"zagrożonych gatunków" - angielskie tłumaczenie

PL

"zagrożonych gatunków" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "zagrożonych gatunków" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "zagrożonych gatunków"

zagrożony przymiotnik
gatunek rzeczownik

Przykłady użycia - "zagrożonych gatunków" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishRyby te zgłaszano do listy zagrożonych gatunków przez ostatnie dwa miesiące.
These fish have been proposed for an endangered species listing in the past two months.
PolishMusimy być ambitni i domagać się ochrony wszystkich gatunków zagrożonych wyginięciem.
We must be ambitious and demand the protection of all species threatened with extinction.
PolishWywóz lub powrotny wywóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem wymaga:
The export or re-export of specimens of endangered species is subject to:
PolishJednak istnieją surowe kontrole przepływu niektórych zagrożonych gatunków między krajami.
But there are strict controls on the movement of some threatened species between countries.
PolishOby żadna z waszych zdrowych komórek nie trafiła na listę zagrożonych gatunków.
May none of your non-cancer cells become endangered species.
PolishDla uratowania najbardziej zagrożonych gatunków flory i fauny potrzebna jest wola polityczna.
Political will is needed in order to save the most threatened species of flora and fauna.
PolishMiędzynarodowy handel dzikimi zwierzętami roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) (głosowanie)
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) (vote)
PolishIntensywnie odławiana do lat '80 XX w. a obecnie znajdująca się w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych IUCN.
A big fishery was run on it until the '80s. ~~~ Now the fish is on the IUCN Red List.
PolishZagrożonych jest także wiele gatunków, w tym niedźwiedzie polarne.
Many species, including polar bears, are also threatened.
PolishPrzywóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem wymaga:
Importation of specimens of endangered species is subject to:
PolishTo niezwykle istotne, ponieważ przed rokiem pingwin przylądkowy trafił na listę gatunków zagrożonych wyginięciem.
And this is critically important because, one year ago, the African penguin was declared endangered.
PolishWpisane są na listę zagrożonych gatunków IUCN.
They're now listed as vulnerable under the IUCN.
PolishMiędzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych (IUCN) podaje obecnie listę 15 600 zagrożonych gatunków na całym świecie.
The World Conservation Union (IUCN) currently lists around 15 600 species at risk of extinction worldwide.
PolishJednak w większości krajów unijnych obowiązują surowe przepisy dotyczące przewozu gatunków zagrożonych lub produktów z nich otrzymanych.
But most EU countries do have strict rules on transporting endangered species or products derived from them.
PolishTak samo powinniśmy zaprzestać poławiania egzotycznych i zagrożonych gatunków ryb, co czynimy tylko dlatego, że nadeszła moda na sushi.
We should, likewise, stop fishing for exotic and endangered fish species simply because sushi has become fashionable.
PolishZatem ogólnie rzecz biorąc jest to dość szerokie prawodawstwo i nie obejmuje pewnych konkretnych gatunków zagrożonych czy zanikających.
So basically it is pretty broad legislation and is not only covering some specific endangered and disappearing species or other.
PolishFAO nigdy nie pozwoliłaby sobie na wypowiadanie się w inny sposób ani popieranie innego stanowiska w sprawie tych pozostałych zagrożonych gatunków.
The FAO would never allow itself to say anything different or to support a different position for these other endangered species.
PolishZdecydowana większość z państwa podkreślała ważne znaczenie konwencji CITES z punktu widzenia pomocy w ochronie gatunków zagrożonych wyginięciem.
The vast majority have highlighted the validity of the CITES in terms of helping to conserve species that are in danger of extinction.
PolishObawa o wpływ zmiany klimatu na zmniejszenie różnorodności biologicznej sięga o wiele dalej, niż ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem.
Concern about the effect of climate change on the reduction in biodiversity goes beyond merely protecting species threatened with extinction.
PolishWycinając lasy tropikalne zmniejszamy bioróżnorodność regionów i przyczyniamy się do wymierania długiej listy zagrożonych gatunków.
By clearing tropical forests, we are reducing the biodiversity in the areas concerned and contributing to the extinction of a long list of endangered species.

Pozostałe hasła

Polish
  • zagrożonych gatunków

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.