"zabierać" - angielskie tłumaczenie

PL

"zabierać" po angielsku

volume_up
zabierać {czas. ndk}

PL zabierać
volume_up
[zabieram|zabierałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

Nie chcę zabierać więcej czasu, ponieważ mówię już zbyt długo.
I do not want to take up any more time, because I have already spoken too much.
(FR) Mr President, I am in two minds about whether to take the floor.
Chcieli zabierać je na wystawy fretek w całej Europie.
They wanted to take them to ferret exhibitions across Europe.
zabierać (też: odebrać, odrywać, zabrać, wyrwać)
Unia nie powinna zabierać jedną ręką krajom biednym tego, co daje im ręką drugą.
The Union should not take away from the poor countries with one hand what is given with the other.
Proszę nie zabierać teraz przedsiębiorstwom kapitału, który nie pochodzi z banków.
Please do not take away from the companies the capital that they are not getting from the banks at the moment.
Niezbożni granice przenoszą, trzody zabierają i pasą.
There are that remove the landmarks; They violently take away flocks, and feed them.
zabierać (też: porwać, unieść, wynosić, wynieść)

2. "komuś kogoś"

zabierać (też: zabrać)

3. "ze sobą"

zabierać (też: zabrać, przynosić, przynieść)
volume_up
to bring around {czas.} (sth)

Przykłady użycia - "zabierać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishZmuszane do prostytucji kobiety stopniowo zaczęły publicznie zabierać głos.
Little by little, women who had been forced into prostitution spoke out publicly.
PolishPan poseł jest prawdopodobnie ostatnią osobą, która powinna zabierać głos w tej sprawie.
He is probably the very last person who should be speaking about this.
PolishProcedury wdrożeniowe mogą okazać się zbyt nieporadne i zabierać zbyt wiele czasu.
Implementation procedures can be too clumsy and time-consuming.
PolishW żadnym razie nie powinno się zabierać dzieci z powodu biedy.
Children should not, under any circumstances, be taken away because of poverty.
PolishPonadto pan Frattini powiedział, że nie zamierza zabierać głosu w imieniu Komisji.
In addition, Mr Frattini has told me that he does not intend to speak on behalf of the Commission.
PolishJeżeli nie mają nic innego do zaoferowania, nie powinny zabierać głosu.
If they have no alternative to offer, then they should keep quiet.
PolishZdarzało się, że rodziny musiały jakoś zabierać swoich bliskich do jakiegoś bezpiecznego miejsca.
What happened was that the family had to get their loved ones some safe place somehow.
PolishPo drugie, my, posłowie do PE, nie możemy zabierać głosu w sprawach należących do kompetencji krajowych.
Secondly, we, MEPs, cannot have a say in a matter of national competence.
PolishJednominutowe wystąpienia nie oznaczają, że można zabierać głos w ostatniej minucie.
Colleagues, the one minute intervention does not work at the last minute.
PolishWłaściwie nie miałem zamiaru zabierać głosu w tej debacie.
I did not actually intend to comment on or respond to this debate.
PolishNie mogę zabierać głosu w tej sprawie w imieniu Rady, która ma kanały prawne w danym państwie członkowskim.
I cannot speak on behalf of the Council on this issue, which has legal channels within a Member State.
PolishW tej sprawie Parlament Europejski musi zabierać głos.
The European Parliament must speak about this.
PolishTu znów liczę również na Parlament, ponieważ wiem, że posłowie będą obecni i będą zabierać głos w Kampali.
There again, I count on Parliament also because I know that Members will be present and will be speaking up in Kampala.
PolishSpójność polityki na rzecz rozwoju oznacza, że tego, co daje jedna ręka, druga nie powinna zabierać.
Mr President, Policy Coherence for Development means not giving with one hand and taking away with the other.
PolishMusimy także rozważyć nową linię budżetową dla funduszu globalizacji zamiast nadal zabierać środki z innych linii.
We also need to look at a new budget line for the Globalisation Fund, rather than to keep taking money from other lines.
PolishPopieramy stwierdzenie pana posła Albertiniego, że UE musi działać, a także zabierać głos w obliczu naruszania praw człowieka.
We back Mr Albertini in saying that the EU must act, as well as speak, in the face of human rights violations.
PolishNie powinniśmy zabierać się za to, co jest niemożliwe, na przykład za powoływanie wspólnych organów lub uchwalanie ustaw harmonizujących.
We should not aim for the impossible, for example setting up common bodies or harmonising legislation.
PolishMogę więc zabierać głos w imieniu ich wszystkich.
PolishNie chcę zabierać niepotrzebnie czasu.
Polishzabierać się do czegoś jak pies do jeża