"za każdym razem" - angielskie tłumaczenie

PL

"za każdym razem" po angielsku

PL

za każdym razem {przysłówek}

volume_up
za każdym razem
Nie wolno zapominać, że za każdym razem, gdy Komisja będzie stroniła od tego obowiązku, Parlament będzie mógł stosować kary.
It must not be overlooked that any time the Commission is not going to assume such a commitment, Parliament will be able to apply sanctions.
Wyobraź sobie, że masz zwykły telefon komórkowy i za każdym razem będąc w zasięgu sieci bezprzewodowej możesz wszędzie dzwonić za darmo, nie płacąc ani centa operatorowi komórkowemu.
Imagine if you had an ordinary cell phone, and any time you were in a wireless hotspot -- free calls anywhere in the world, never pay the cellular company a nickel.
za każdym razem (też: na każdym kroku)
Wierzę w Europę, ale uważam też, że to bez znaczenia, póki za każdym razem nie będzie się ona opowiadać po stronie demokratów.
I believe in Europe, but I also believe that it is meaningless unless it too resolutely sides with the democrats at every turn.

Przykłady użycia - "za każdym razem" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishZa każdym razem Parlament udaje jednak, że dostrzega postępy, i udziela absolutorium.
Every time, however, Parliament pretends to see progress, and grants discharge.
PolishCzy mamy zamiar robić to za każdym razem, gdy zajdzie zmiana w dziedzinie współpracy?
Do we mean to do that every time there is a change in the area of cooperation?
PolishZa każdym razem unikamy tej kwestii, a opinia publiczna jest słusznie zaniepokojona.
Time and time again we duck the issue, and public opinion is rightly worried.
PolishI za każdym razem obserwowaliśmy, jak poezja mówiona otwiera zamknięte drzwi.
And we saw over and over the way that spoken word poetry cracks open locks.
PolishZa każdym razem, gdy pojawia się szansa na polityczną Europę, zawalamy sprawę!
Every time the opportunity arises to have a political Europe, we blow it!
PolishZa każdym razem, kiedy operacja się nie powiodła, traciłem trochę ciała i kości.
Every time there was a surgery that failed, I was left with a little less flesh and bone.
Polish" Ja to robiłem w praktyce, więc myślę o nim za każdym razem gdy to widzę.
And I was doing that in the field, so every time I would watch it and think of him.
PolishMoże nie rozpoznajemy tego za każdym razem, ale rozumiemy, że tak się dzieje.
Maybe we don't recognize it every time, but we understand that it happens.
PolishZa każdym razem, gdy kupujemy bilety na Ticketmaster, pomagamy digitalizować książkę.
So every time you buy tickets on Ticketmaster, you help to digitize a book.
PolishPonieważ, za każdym razem, kiedy facet spotyka kobietę... gapi się na jej biust.
Because, let's face it, every time a guy meets a girl... he wants to check out her breasts.
PolishBardzo ważna jest zmiana miejsca wstrzyknięcia za każdym razem podczas podawania leku.
It is very important that you vary the injection site each time you give the medicine.
PolishNatomiast za każdym razem, kiedy państwa swobodnie łączyły siły, projekty się udawały.
Yet on each occasion that states have united together freely, projects have succeeded.
PolishŻyczylibyśmy sobie, aby reagowała za każdym razem, gdy zasada ta jest lekceważona.
We would like to see it respond every time this principle is flouted.
PolishCzy za każdym razem mamy tworzyć nową podstawę prawną dla tego instrumentu?
Do we have to create a new legal basis for the instrument each time?
PolishWcześniej nie było to możliwe, noga ześlizgiwała się za każdym razem.
It couldn't do that before; it would just slip and get stuck and tip over.
Polish. ~~~ (Śmiech) Formuła ta działa za każdym razem, gdy obecna jest metafora.
X equals Y. (Laughter) This formula works wherever metaphor is present.
PolishJeśli jesteśmy "za” czymś, nie możemy się temu sprzeciwiać za każdym razem.
If you are 'pro-' something, you do not oppose it every single time.
PolishPowiedziała nam to pani i powtarza za każdym razem, kiedy zwracamy się do pani pytaniem.
You tell us this and have told us this each time that we question you.
Polish(Śmiech) Te komórki odnawiają się co osiem lat, za każdym razem z pewnym błędem.
And every time they turn themselves over there is some damage.
PolishZa każdym razem udaje się to panu, bez względu na temat dyskusji.
You succeed in doing so every time, no matter what topic we are discussing.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "za każdym razem"

razem przysłówek
za przyimek
za przysłówek
English
za spójnik
za
za jednym razem przysłówek
za drugim razem