"za jednym zamachem" - angielskie tłumaczenie

PL

"za jednym zamachem" po angielsku

PL

za jednym zamachem

volume_up
za jednym zamachem (też: jednym ciosem)
Unia Europejska za jednym zamachem wyswobodziła się z konstytucyjnego impasu.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, at one blow the European Union has disengaged itself from its constitutional impasse.
za jednym zamachem
Z aukcji dot-com w Holiday Inn w Palo Alto przywiozłem 11 G4 za jednym zamachem.
I went to a dot-com auction at a Holiday Inn in Palo Alto and I bought 11 G4s with a stroke of a paddle.
Jednak nasz nowy premier, David Cameron, może rozwiązać takie problemy za jednym zamachem, co dziś tu opisałem.
However, our new Prime Minister, Mr Cameron, can solve such problems at a stroke as I described here yesterday.
za jednym zamachem (też: jednym ciosem)
Unia Europejska za jednym zamachem wyswobodziła się z konstytucyjnego impasu.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, at one blow the European Union has disengaged itself from its constitutional impasse.

Przykłady użycia - "za jednym zamachem" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishZa jednym zamachem Teszler zintegrował przemysł włókienniczy w tej części południa.
In one fell swoop, Mr. Teszler had integrated the textile industry in that part of the South.
PolishZ aukcji dot-com w Holiday Inn w Palo Alto przywiozłem 11 G4 za jednym zamachem.
I went to a dot-com auction at a Holiday Inn in Palo Alto and I bought 11 G4s with a stroke of a paddle.
PolishJednocześnie uważam, że byliśmy zbyt surowi zakazując za jednym zamachem wszystkich lotów.
At the same time, I think that we were too rigid in shutting down all air traffic in one fell swoop.
PolishJednak nasz nowy premier, David Cameron, może rozwiązać takie problemy za jednym zamachem, co dziś tu opisałem.
However, our new Prime Minister, Mr Cameron, can solve such problems at a stroke as I described here yesterday.
PolishUnia Europejska za jednym zamachem wyswobodziła się z konstytucyjnego impasu.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, at one blow the European Union has disengaged itself from its constitutional impasse.
PolishA lwie kości i kości tygrysa wyglądają tak samo, więc za jednym zamachem, ten biznes doprowadzi do wyginięcia tygrysów.
Lion bones and tiger bones look exactly the same, and so in a stroke, the lion bone industry is going to wipe out all the tigers.
PolishWyniki tych wyborów pokazują także, że głębokich podziałów ze względu na przynależność etniczną nie da się usunąć za jednym zamachem.
The results of the election also show that the deep divisions along ethnic lines cannot be abolished in one fell swoop.
PolishPo pierwsze, pod wieloma względami jest to starożytne społeczeństwo plemienne, którego nie można za jednym zamachem przenieść w XXI wiek.
Firstly, it is in many respects a very ancient tribal society, which we cannot catapult into the 21st century in one fell swoop.
PolishEuropejski nakaz aresztowania zmiótł za jednym zamachem środki ochrony przed aresztem ustanowione w Wielkiej Brytanii od ponad tysiąca lat.
The European Arrest Warrant swept away, at a stroke, the safeguards against arrest established in Britain over a thousand years.
PolishTak, kosztuje to dziesiątki milionów, może setki milionów, ale za jednym zamachem mamy całą hstorię drukowanej literatury w sieci.
Yes, it costs tens of millions, low hundreds of millions, but one time shot and we've got basically the history of printed literature online.
PolishNowe rozwiązania prawne nie zlikwidują tej zależności za jednym zamachem, stworzą jednak bardziej przejrzyste relacje między partnerami handlowymi.
The new regulation will not do away with this dependency at a stroke, but nonetheless it will create more transparent relations.
PolishJest to również pakiet bardzo złożony - największy spośród wszystkich przyjętych przez Komisję za jednym zamachem - zawiera 18 inicjatyw oraz sprawozdanie.
It is also a very comprehensive package - the largest that the Commission has ever adopted in one go - with 18 initiatives presented together with the report.
PolishPani minister za jednym zamachem poniżyła ciężko pracujących rolników i wykazała się rażącą niewiedzą na temat podstawowych wymogów rządzących podziałem środków unijnych.
In that, at a stroke, she both humiliated hard-working farmers and displayed crass ignorance of basic requirements for the distribution of EU funds.
PolishDodatkowo zobowiązujemy się, że nie będziemy żądać od MŚP podawania kilkakrotnie tych samych informacji - innymi słowy, będziemy starali się robić wszystko za jednym zamachem.
In addition, we are undertaking not to ask SMEs for the same information several times over - in other words, we will seek to do everything in one go.

Synonimy (polski) dla "za jednym zamachem":

za jednym zamachem

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "za jednym zamachem"

za przyimek
za przysłówek
English
za spójnik
za
za jednym razem przysłówek