"zaś" - angielskie tłumaczenie

PL

"zaś" po angielsku

volume_up
zaś {spójn.}
EN
volume_up
zaś {przyim.}
EN

PL zaś
volume_up
{spójnik}

zaś (też: a, i, oraz, tudzież)
volume_up
and {spójn.}
Misja naukowa polegałaby zaś na testowaniu granic plastyczności wzrokowej.
And the scientific mission would be to test the limits of visual plasticity.
Lepsze rozumienie czyni zaś tę politykę bardziej wiarygodną i skuteczną.
public understanding makes the policy more credible and effective. Transparency
Niektóre można wykorzystać w perspektywie krótkoterminowej, inne zaś w średnioterminowej.
Some can be executed in the short term and others in the medium term.
zaś (też: ale, jednak, lecz, z wyjątkiem)
volume_up
but {spójn.}
Powszechnie zaś, odtrąceni kochankowie mogliby za miłość zabić.
But certainly, around the world, people who are rejected in love will kill for it.
Pierwszy dotyczy sądów (który sąd ma rozstrzygać w jakich sprawach), drugi zaś języków.
One of the problems is the courts issue - which courts are to be competent for which disputes - but there was also the language issue.
Wszakże potem przywiodę zaś więźniów synów Amonowych, mówi Pan.
But afterward I will bring back the captivity of the children of Ammon, saith Jehovah.

Synonimy (polski) dla "zaś":

zaś

Przykłady użycia - "zaś" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW pierwszej połowie roku był to pan poseł Böge, w drugiej zaś pan poseł Lamassoure.
In the first half of the year, it was Mr Böge, and in the second, Mr Lamassoure.
PolishWynika to częściowo z błędów i zaniechań, częściowo zaś z oszustw i sprzeniewierzeń.
Part of this is due to errors and omissions; part to fraud and misappropriation.
PolishNiektórzy krytykują, inni zaś przyklaskują; niektórzy potępiają, inni zachęcają.
Some people criticise whilst others applaud; some condemn, others encourage.
PolishCo się zaś tyczy treści, każdemu z nas pewne aspekty odpowiadają, a inne nie.
With regards to the content, each of us likes and dislikes certain aspects of it.
PolishTa ustawa to zaś zaledwie jeden element w serii niepokojących wydarzeń na Węgrzech.
This law is only one element in a series of worrying developments in Hungary.
PolishPo drugie zaś należy zapytać, co powinniśmy finansować z funduszy europejskich.
The second key question is what we should finance from the European funds.
PolishNależy unikać wpływów narodowych, zaś potrzebna jest nieograniczona niezależność.
National influence has to be prevented. Unlimited independence is needed.
PolishNa małą chwilkę opuściłem cię; ale zaś w litościach wielkich zgromadzę cię.
For a small moment have I forsaken thee; but with great mercies will I gather thee.
PolishTo jest sposobność, którą powinniśmy wspierać, nie zaś jedynie reagować po fakcie.
This is an opportunity that we should be supporting, not just reacting to in hindsight.
PolishLepsze rozumienie czyni zaś tę politykę bardziej wiarygodną i skuteczną.
public understanding makes the policy more credible and effective. Transparency
PolishZaś na południu, w nowo powstałych miastach, młodzi ludzie robią nowe rzeczy.
And young people in brand new cities they're inventing, doing new things, in the south.
PolishDroga zaś niepobożnych jest jako ciemność; nie wiedzą, o co sií otrącić mogą.
The way of the wicked is as darkness: They know not at what they stumble.
PolishNad wojskiem zaś pokolenia synów Benjaminowych był hetmanem Abidan, syn Gedeonów.
And over the host of the tribe of the children of Benjamin was Abidan the son of Gideoni.
PolishJeźli zaś powiemy z ludzi, boimy się ludu; bo Jana wszyscy mają za proroka.
But if we shall say, From men; we fear the multitude; for all hold John as a prophet.
PolishMisja naukowa polegałaby zaś na testowaniu granic plastyczności wzrokowej.
And the scientific mission would be to test the limits of visual plasticity.
PolishSzczególnie zaś chciałabym zwrócić uwagę na kwestię parytetów w biznesie.
I would like to draw particular attention to the issue of parity in business.
PolishPrzemiany demokratyczne zaś nigdy się nie powiodą bez prawdziwych przywódców opozycji.
However, a democratic transition will never succeed without real opposition leaders.
PolishW przeciwnym razie będzie słabsza, zaś obie strony chcą, by była silniejsza.
Otherwise, it will be weaker, whereas both sides want it to be stronger.
PolishTakiemu kontaktowi wydatnie sprzyja zaś ułatwienie mobilności mieszkańcom regionu.
This is very much fostered if it becomes easier for the people of the region to be mobile.
PolishTa zaś powoduje wydzielanie adrenaliny, która wywołuje silną reakcję obronną.
Flight-or-fight releases adrenalin, which throws our walls up sky-high.