PL

załatwić {czasownik dokonany}

volume_up
załatwić (też: dołożyć, walnąć, dokładać)
Jako Parlament jesteśmy w stanie pracować szybko i będziemy w stanie szybko załatwić tę sprawę.
As Parliament, we are capable of working quickly and we will be able to deal with this quickly.
Stwierdzono, że powinniśmy załatwić się sprawą zmian do umowy Bazylea II podczas jednego czytania.
It has been said that we should deal with the revision of Basel II at one reading.
Wreszcie - mam nadzieję, że zostaną podjęte wysiłki na rzecz załatwienia problemu opóźnień.
Finally, I hope that there will be an effort to try and deal with the delays.
Jak Komisja zamierza załatwić sprawę weryfikacji i dopuszczalności inicjatywy i na jakim etapie?
How is the Commission going to handle the issue of verification and admissibility of an initiative, and at what stage?
Gratuluję pani sposobu załatwienia tych spraw. Tak trzymać!
I congratulate you on the way you have handled these - more power to your elbow, as we say in the UK.
komisarz - (DE) Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Posłowie! Po pierwsze, dla nas wszystkich musi być jasne, że sposób załatwienia tej sprawy nie był właściwy.
Member of the Commission. - (DE) Madam President, honourable Members, firstly, it must be clear to all of us that this case has not been handled correctly.
Załatwienie formalności w związku z tą karą zajęło mu sześć godzin.
What is more, it took six hours to settle the fine.
Let's settle this outside!
Wspomniane prawo UE funkcjonuje, by obywatele mogli udać się do domu i załatwić sprawę odszkodowania szybko oraz łatwo, w ich własnym języku.
This EU law exists to enable citizens to go home and get the claim settled quickly and easily in their own language.
Teraz rządy oferują nam ponownie swą zwykłą śpiewkę: załatwmy nasze rachunki publiczne i zobaczmy, kto przeżyje.
Now the governments are again offering us the usual poisoned bait: let us sort out our public accounts and then we will see who is left alive.

Przykłady użycia - "załatwić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNajważniejszą kwestię udało się załatwić, i tą najważniejszą kwestią jest pokój.
The essential issue has been resolved. Peace is the essential issue.
PolishI chyba uda mi się załatwić go za darmo, lub za symboliczna kwotę, najwyżej.
And I think I can get him to do it for free, a nominal fee, at most.
PolishMyślę, że jesteśmy mu to winni i innym rolnikom też, i musimy załatwić tę sprawę.
I think we owe it to him and to other farmers to get on with it.
PolishStwierdzono, że powinniśmy załatwić się sprawą zmian do umowy Bazylea II podczas jednego czytania.
It has been said that we should deal with the revision of Basel II at one reading.
Polish Musisz spowodować, by ludzie cię polubili, byś odniósł sukces, by załatwić wszystkie sprawy.
" You need to get people to like you to be successful to get things done in this world. "
PolishJeśli bycie aktywnym będzie tak proste, łatwo będzie to załatwić.
So as long as activism is that simple, it's pretty easy to get away with.
PolishWzywamy Państwa, by nie czekać miesiącami, lecz załatwić tę sprawę od razu.
We are calling on you not to wait for months, but to come to grips with this issue straight away.
PolishDziałamy w porozumieniu i jeśli to możliwe, zamierzamy załatwić tą sprawę w pierwszym czytaniu.
We are in agreement and we want to try to get this through at first reading if possible.
PolishDobrze by było, gdyby udało nam się załatwić tę sprawę przed przyszłorocznymi wyborami europejskimi.
It would be nice if it could all be concluded before next year's European elections.
PolishNie można tego jednak załatwić za pomocą przedmiotowych wniosków, które skupione są na lekach.
However, this cannot be addressed through the present proposals, which focus on medicines.
PolishOczywiście, powinniśmy załatwić wszystkie problemy, w idealnym świecie -- na pewno bym się z tym zgodził.
Of course, we should do all things, in an ideal world -- I would certainly agree.
PolishJako Parlament jesteśmy w stanie pracować szybko i będziemy w stanie szybko załatwić tę sprawę.
As Parliament, we are capable of working quickly and we will be able to deal with this quickly.
PolishNa szczęście w ramach ustępstwa wobec żądań Polski, udało się w końcu pozytywnie załatwić problem.
Fortunately, with a concession to Poland's demands, the problem has finally been solved satisfactorily.
PolishA on: "Nie ma sprawy, nadal możemy to jakoś załatwić".
And he said, "That's okay, we can still figure it out."
PolishJak Komisja zamierza załatwić sprawę weryfikacji i dopuszczalności inicjatywy i na jakim etapie?
How is the Commission going to handle the issue of verification and admissibility of an initiative, and at what stage?
PolishNa ostatnich zawodach uświadomiłam sobie jednak... ...że muszę już załatwić sobie nowe.
I need to get some new ones because the last meet I was at, they were everywhere. You know, it's like a big -- it's come full circle.
PolishPowinniśmy załatwić ten problem już dawno, wraz z przyjęciem decyzji dotyczących końcowego etapu tworzenia unii gospodarczej i walutowej.
We should have dealt with this issue already, together with EMU final phase decisions.
PolishKiedy siedziałam z tą listą, musiałam przyznać, że szereg elementów, które chcieliśmy załatwić, udało się załatwić.
When I sat with that check list, I must say that the list of elements we wanted to see in there was in there.
PolishWiele: gdzie szukać pracy, jak napisać CV, gdzie zwrócić się o pomoc, jakie trzeba załatwić formalności itp.
There are so many things to discover: where to look, how to write your CV, who can help you, what are the formalities, etc.
PolishMyślimy, że możemy załatwić problem pieniędzmi albo technologią -- że możemy cofnąć, odprzyjaźnić się i odwrócić.
We think we can throw money at the problem or throw technology at the problem -- we can undo and unfriend and unfollow.